Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nekkhammasaṅkappa,【陽】無欲之思。DA.22./III,802-3︰Nekkhammasaṅkappādayo kāmabyāpādavihiṁsāviramaṇasaññānaṁ nānattā pubbabhāge nānā,maggakkhaṇe pana imesu tīsu ṭhānesu uppannassa akusalasaṅkappassa padapacchedato anuppattisādhanavasena maggaṅgaṁ pūrayamāno ekova kusalasaṅkappo uppajjati.Ayaṁ sammāsaṅkappo nāma.(出離思惟等,遠離諸欲、瞋、害之想,各種前分;於道剎那之際,斬斷已生的這三項不善思之根柢,抵達證得道分,圓滿生起善思,這稱為‘正思’。) SA.45.8./III,124-5.︰Nekkhammasaṅkappādīsu kāmapaccanīkaṭṭhena kāmato nissaṭabhāvena vā,kāmaṁ sammasantassa uppannoti vā,kāmapadaghātaṁ kāmavūpasamaṁ karonto uppannoti vā kāmavivittante uppannoti vā nekkhammasaṅkappo.( ‘出離思惟’等,與欲相反之義,由欲解放,或徹知已生之欲,或斬斷已生之欲的根柢,已作欲的寂靜,或已生起隔離欲,這稱為‘離欲之思’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nekkhammasaṅkappa: nekkhammasaṅkappa(pu)
ေနကၡမၼသကၤပၸ(ပု)
[nekkhamma+saṅkappa]
[ေနကၡမၼ+သကၤပၸ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nekkhammasaṅkappa:[m.] thought of self-abnegation.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nekkhammasaṅkappa:xuất ly tư duy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nekkhammasaṅkappa:ေနကၡမၼသကၤပၸ(ပု)
[ေနကၡမၼ+သကၤပၸ]
ကာမမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ ဝိတက္၊ ေနကၡမၼဝိတက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nekkhammasaṅkappa:ေနကၡမၼ-သကၤပၸ (ပ)
ကာမမွ ထြက္ေျမာက္လိုေသာ အၾကံ။ ဝဋ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ၾကံျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,