Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nayati:= neti.
パーリ語辞典 水野弘元著
nayati:=neti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nayati,(ni + a),帶領,指導,引導。 【過】 nayi。 參考 Neti。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nayati,(ni+a),帶領,指導,引導。【過】nayi。參考 Neti。【獨】natvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nayati: nayati(kri)
နယတိ(ႀကိ)
[nī+a+ti.nīti,dhā.11va.,nhā.4va7.rū,nhā.297.nirutti,nhā.394.naya+a+ti.nīti,dhā.142.nī naye pāpuṇe byādi,damādo.dhātvattha.216.nī+,nī.thoma.]
[နီ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁ဝ။ ေမာဂ္၊ႏွာ။၄ဝ၇။႐ူ၊ႏွာ။၂၉၇။နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၃၉၄။ နယ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၄၂။ နီ နေယ ပါပုေဏ ဗ်ာဒိ၊ ဒမာေဒါ။ ဓာတြတၳ။၂၁၆။ နီ+အစ္၊ နီေတာ္။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nayati:[ni + a] leads; guides; conducts.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nayati,see neti.(Page 347)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nayati:and (neti)To lead,to conduct,to guide,to bring; to trace; to ascertain; to remove; to infer
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAYATI:(ni+a) hướng dẫn [aor] nayi như neti
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nayati:နယတိ(ႀကိ)
[နီ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁ဝ။ ေမာဂ္၊ႏွာ။၄ဝ၇။႐ူ၊ႏွာ။၂၉၇။နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၃၉၄။ နယ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၄၂။ နီ နေယ ပါပုေဏ ဗ်ာဒိ၊ ဒမာေဒါ။ ဓာတြတၳ။၂၁၆။ နီ+အစ္၊ နီေတာ္။ ေထာမ။]
(၁) ေဆာင္၏၊ ေဆာင္ယူ၏၊ ေဆာင္ပို႔၏၊ ပင့္ေဆာင္၏၊ ေခၚေဆာင္၏။ (၂) သိ၏။ (၃) ျဖစ္ေစ၏။ (၄) တိုးပြါးေစ၏။ (၅) ေရာက္ေစ၏။ (၆) ၾကည္လင္ေစ၏။ (၇) စူးစမ္းဆင္ျခင္၏။ (၈) ဆုံးျဖတ္၏။ (၉) ပစ္လႊင့္၏။ (၁ဝ) ဆြဲငင္၏။ (၁၁) ေစာင့္ေရွာက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nayati:နယတိ (√နီ)
ေရွ႕ေဆာင္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,