Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nayana:n.[〃cf.nayati] 眼.cf.netta.
パーリ語辞典 水野弘元著
nayana:n.[〃cf.nayati] 眼.cf.netta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nayana,【中】 眼睛。 【動名】 攜帶。 ~āvudha,【陽】 眼睛即武器(即:閻摩王 Yama)。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nayana,【中】眼睛。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nayana: nayana(ti)
နယန(တိ)
[nayana+ṇa]
[နယန+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nayana: nayana(na)
နယန(န)
[nī+yu.neti attano nissitaṃ puggalanti nayanaṃ,yu.,ṭī.149.nī pāpane.nīti,dhā.112.nayati etenāti vā nayanaṃ.rū.597.(ṇayaṇa-saṃ)]
[နီ+ယု။ ေနတိ အတၱေနာ နိႆိတံ ပုဂၢလႏၲိ နယနံ၊ယု။ဓာန္၊ဋီ။၁၄၉။နီ ပါပေန။ နီတိ၊ဓာ။၁၁၂။ နယတိ ဧေတနာတိ ဝါ နယနံ။ ႐ူ။၅၉၇။ (ဏယဏ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nayana:[nt.] the eye.(ger.),carrying.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nayana,(nt.) [Sk.nayana,to nayati=the leader cp.also netra=P.netta] the eye Th.2,381; Vv 353; Dhs.597; Vbh.71 sq.; Miln.365; ThA.255; VvA.161 (=cakkhu); PvA.40 (nettāni nayanāni),152; Sdhp.448,621.(Page 347)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAYANA:[nt] con mắt ger mang đi --āvudha [m] người có con mắt là khí giới; Diêm Vương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nayana:နယန(န)
[နီ+ယု။ ေနတိ အတၱေနာ နိႆိတံ ပုဂၢလႏၲိ နယနံ၊ယု။ဓာန္၊ဋီ။၁၄၉။နီ ပါပေန။ နီတိ၊ဓာ။၁၁၂။ နယတိ ဧေတနာတိ ဝါ နယနံ။ ႐ူ။၅၉၇။ (ဏယဏ-သံ)]
(၁) မ်က္စိ။ (၂) ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာက္ေစျခင္း။ (၃) ျဖစ္ေစျခင္း။ (၄) မွ်တေစျခင္း။ (၅) ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ (၆) သိေစျခင္း။ (၇) ပယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း။ (၈) အက်ဉ္းခ်ဳံးျခင္း။ (တိ) (၉) ေဆာင္ပို႔ရာ (အခါ)။ (၁ဝ) ေဆာင္တတတ္ေသာ။ (၁၁) ေဆာင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ဉာဏ္)။ (၁၂) (နည္းယူ၍) သိေသာ။ နယနကာလ-ၾကည့္။ နယန႒-ၾကည့္။ နယနဉာဏ-ၾကည့္
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nayana:နယန(တိ)
[နယန+ဏ]
မ်က္စိႏွင့္တူေသာ၊ မ်က္စိကဲ့သို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ (သား)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nayana:နယန (န) (√နီ+ယု)
ေရွ႕ေဆာင္ျခင္း။ မ်က္စိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,