Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
naya:① n.[〃cf.nayati] 方法,理趣,意趣,計畫,定式.instr.nayena.-mātikā 定式論母.-vipassanā 方法觀.② neti 的 imper.2sg.
パーリ語辞典 水野弘元著
naya:① n.[〃cf.nayati] 方法,理趣,意趣,計画,定式.instr.nayena.-mātikā 定式論母.-vipassanā 方法観.② neti の imper.2sg.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
naya:① n.[〃cf.nayati] 方法,理趣,意趣,計画,定式.instr.nayena.nayato manasikāro理趣に依る作意.-mātikā 定式論母.-vipassanā 方法観.② neti の imper.2sg.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Naya,【陽】 方法,計劃,方式,推論,正確的結論。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Naya,【陽】方法,計劃,方式,推論,正確的結論。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
naya: naya(kri)
နယ(ႀကိ)
[nī+a+hi]
[နီ+အ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
naya: naya(pu)
နယ(ပု)
[nī+a.rū.568.nīti,dhā.11va-2.,ṭī.76va.sūci.thoma.nī bhāve.nī+ṇa.anuṭī,1.2va5.kaṅkhā,yo,mahāṭī 1.54.nī+ṇāpe+a,nīti,dhā.142.(naya-saṃ,ṇaya-prā)]
[နီ+အ။ ႐ူ။၅၆၈။နီတိ၊ဓာ။၁၁ဝ-၂။ဓာန္၊ဋီ။၇၆ဝ။သူစိ။ေထာမ။နီ ဘာေဝအစ္။ နီ+ဏ။ အႏုဋီ၊၁။၂ဝ၅။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ ၁။၅၄။ နီ+ဏာေပ+အ၊ နီတိ၊ဓာ။၁၄၂။ (နယ-သံ၊ ဏယ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
naya:[m.] method; plan; manner; inference; right conclusion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Naya,(adj.-n.) [from nayati,to lead,see neti] “leading”; usually m:way (fig.),method,plan,manner; inference; sense,meaning (in grammar); behaviour,conduct A.II,193=Nd2 151 (°hetu through inference); Nett 2 (method),4 (id.),7,113; Miln.316 (nayena=nayahetu); KhA 74; VvA.112 (sense,context,sentence); PvA.1 (ways or conduct),117 (meaning),126 (id.),136,280.-- nayaṁ neti to draw a conclusion,apply an inference,judge,behave S.II,58=Vbh.329; J.IV,241 (anayaṁ nayati dummedho:draws a wrong conclusion); PvA.227 (+anumināti).-- With °ādi° N.has the function of continuing or completing the context= “and similarly,” e.g.°ādinaya-pavatta dealing with this & the following VvA.2; ...ti ādinā nayena thus & similarly,& so forth J.I,81; PvA.30.-- Instr.nayena (-°) as adv.in the way of,as,according(ly):āgata° according to what has been shown or said in ...J.I,59; VvA.3; PvA.280; purima° as before J.I,59; IV,140; vutta° as said (above) (cp.vutta-niyāmena) PvA.13,29,36,71,92 etc.-- sunaya a sound judgment J.IV,241; dunnaya a wrong principle,method or judgment,or as adj.:wrongly inferred,hard to be understood,unintelligible A.III,178=Nett 21; J.IV,241.(Page 347)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAYA:[m] phương châm,kế hoạch,cử chỉ,kết luận đúng đắn,suy luận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
naya:phương thức,phương pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
naya:နယ(ပု)
[နီ+အ။ ႐ူ။၅၆၈။နီတိ၊ဓာ။၁၁ဝ-၂။ဓာန္၊ဋီ။၇၆ဝ။သူစိ။ေထာမ။နီ ဘာေဝအစ္။ နီ+ဏ။ အႏုဋီ၊၁။၂ဝ၅။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ ၁။၅၄။ နီ+ဏာေပ+အ၊ နီတိ၊ဓာ။၁၄၂။ (နယ-သံ၊ ဏယ-ျပာ)]
(၁) ေဆာင္ျခင္း။ (၂) ၫႊန္ျပျခင္း၊ နည္းလမ္း။ (၃) အလို၊ အဓိပၸါယ္။ (၄) အက်ိဳးစီးပြါး။ (၅) အေၾကာင္း၊ ဥပါယ္။ (၆) ပညာ။ (၇) အႏုမာနဉာဏ္။ (၈) ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္။ (၉) သဒၵါအစဉ္။ (၁ဝ) ေဒသနာ။ (၁၁) ကိရိယာ,အဗ်ာကတတရား။ (၁၂) ပါဠိဂတိနည္း။ (၁၃) ။ (၁၄) (ဧကတၱစေသာ) နည္း။ (၁၅) (နာနႏၲရိက စေသာ)နည္း။ (၁၆) အက်ဉ္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
naya:နယ(ႀကိ)
[နီ+အ+ဟိ]
ေဆာင္ပို႔ေလာ့။ နယတိ-(၁)-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
naya:နယ
ဘူ = ဂတိ ရကၡေဏသု-သြားျခင္း,ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔၌။ နယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
naya:နယ (ပ) (√နီ+အ)
ေရွ႕ေဆာင္ျခင္း။ စနစ္။ နည္း။ နည္းနာ။
နယေတာ၊ နည္းျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,