Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
navanīta:n.[〃] = nonīta 酥,生酥.
パーリ語辞典 水野弘元著
navanīta:n.[〃] =nonīta 酥,生酥.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Navanīta,【中】 鮮奶油。(p168)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Navanīta,【中】鮮奶油。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
navanīta: navanīta(na)
နဝနီတ(န)
[nava(2)nīta taṃdivasiyā dadhitoç duddhā vā samubbhataṃ ghataṃç tappakati ca navanītaṃ.navadadhyādīhi nītaṃ pavattaṃ nonītaṃ,vasso.navanītampi.,ṭī.5va1.navadadhyādī) hi nītaṃ nibbattanti navanītaṃ.kaṅkhā.yo,mahāṭī,3.2va3.(nanīta-saṃ,navanīa-addhamāgadhī,ṇavaṇīa-prā)]
[နဝ(၂)နီတ တံဒိဝသိယာ ဒဓိေတာ,ဒုဒၶါ ဝါ သမုဗ႓တံ ဃတံ,တပၸကတိ စ နဝနီတံ။ နဝဒဓ်ာဒီဟိ နီတံ ပဝတၱံ ေနာနီတံ၊ ဝေႆာ။ နဝနီတမၸိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅ဝ၁။ နဝဒဓ်ာဒီ) ဟိ နီတံ နိဗၺတၱႏၲိ နဝနီတံ။ ကခၤါ။ ေယာ၊ မဟာဋီ၊၃။၂ဝ၃။ (နနီတ-သံ၊ နဝနီအ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏဝဏီအ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
navanīta:[nt.] fresh butter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Navanīta,(nt.) & nonīta [cp.Ved.navanīta] fresh butter Vin.I,244 (cp.gorasa); D.I,201; M.III,141; Pv III,55 (nonīta); Pug.69,70; Miln.41,Dhs.646,740; DhA.I,417; PvA.199.(Page 348)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAVANĪTA:[nt] bơ tươi,sữa lỏng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
navanīta:bơ (làm từ sữa bò),một trong năm loại dược phẩm phổ biến của chư tăng thời đức phật tỳ khưu không được xin bơ để dùng như thực phẩm phụ gia
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
navanīta:sanh tô,bơ lỏng,bơ tươi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
navanīta:နဝနီတ(န)
[နဝ(၂)နီတ တံဒိဝသိယာ ဒဓိေတာ,ဒုဒၶါ ဝါ သမုဗ႓တံ ဃတံ,တပၸကတိ စ နဝနီတံ။ နဝဒဓ်ာဒီဟိ နီတံ ပဝတၱံ ေနာနီတံ၊ ဝေႆာ။ နဝနီတမၸိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅ဝ၁။ နဝဒဓ်ာဒီ) ဟိ နီတံ နိဗၺတၱႏၲိ နဝနီတံ။ ကခၤါ။ ေယာ၊ မဟာဋီ၊၃။၂ဝ၃။ (နနီတ-သံ၊ နဝနီအ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏဝဏီအ-ျပာ)]
ဆီဦး၊ ေထာေပး၊ မသကာ။ ေနာနီတ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
navanīta:နဝ-နီတ (န)
ဆီဦး။ ေထာေပး။ မသကာ။ မလိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,