Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
navakammika: navakammika(ti)
နဝကမၼိက(တိ)
[navakamma+ṇika.ka.351.rū374-5.]
[နဝကမၼ+ဏိက။ ကစၥည္း။ ၃၅၁။႐ူ၃၇၄-၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
navakammika:[adj.] an expert in building.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
navakammika:tỳ khưu được tăng chúng dùng nhị tác bạch tuyên ngôn để giao phó trách nhiệm trông coi công trình xây cất khi việc chưa hoàn tất,đương sự không được đi xa đặc ân dành cho vị này lúc đang thi công là trong mùa an cư được sống trong chỗ đàng hoàng (varaseyya) hơn các bạn tu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
navakammika:နဝကမၼိက(တိ)
[နဝကမၼ+ဏိက။ ကစၥည္း။ ၃၅၁။႐ူ၃၇၄-၅။]
(၁) အမႈသစ္ကို-စီရင္-ျပဳလုပ္-စီမံ-ခန္႔ခြဲ-တတ္ေသာ၊ သူ။ (၂) အမႈသစ္-၌-ႏွင့္-ယွဉ္-အားထုတ္တတ္-ေသာ၊ သူ။ (၃) အမႈသစ္ကို မွီ၍ အသက္ေမြးတတ္ေသာ၊ သူ။ နဝကမၼိကဘာရဒြါဇ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
navakammika:နဝ-ကမၼိက (တိ)
အမႈသစ္ကို ျပဳတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,