Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nava:① num.[Sk.navan] 九.-aṅga 九支的,九分的.-aṅgika 九分教.-patta 九葉(樹).-vidha 九種的.② a.[〃] 新的(new),年輕的(young),沒經驗的(unexperienced,newly initiated).-āvuta 新縫的.-kamma 普請(修建寺院),修繕整治(making repairs),營事(營造建築土木之事,building new).-kammika 營事監督(者),木匠.-cīvara 新衣.-dussa,-dussayuga 新衣.-purāṇa 新舊的.-ratta 新染的.-vedanā 新的苦痛.
パーリ語辞典 水野弘元著
nava:① num.[Sk.navan] 九.-aṅga 九支の,九分の.-aṅgika 九分教.-patta 九葉(樹).-vidha 九種の.② a.[〃] 新しき,若き.-āvuta 新縫の.-kamma 普請,修治,営事.-kammika 営事監督,木匠.-cīvara 新衣.-dussa,-dussayuga 新衣.-purāṇa 新古の.-ratta 新染の.-vedanā 新しき苦痛.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nava:① num.[Sk.navan] 九.-aṅga 九支の,九分の.-aṅgika 九分教.-chidda九孔.-patta 九葉(樹).-vidha 九種の.~anupubba-nirodhā九次第滅.~anupubba-vihāra-samāpattiyo九次第住等支,九次第定.~ākārā九相,九行相.~āghāta-paṭivinayā九害心调伏.~āghāta-vatthūni九害心事,九嫌恨事.~iñjitāni九动.~kāmāvacara-hetū九欲界因.~taṇhāmūlakā dhammā九爱根法.~dvārā九孔,九门[人体].-dhamma-vavaṭṭhāne paññā九法决定の慧.~nahāru-satāni九百の腱.~nānattā九种种.~papañcitāni九戯想.~pārisuddhi-padhāniyaṅgāni九清净勤支[七清净に正慧,正解脱を加えたもの].~purisa-malāni九の人垢[九孔所出].~phanditāni九动悸.~balāni九力.~bhavā九有.~maṁsapesi-satāni九百の肉片.~maññitāni九幻想.~yoniso-manasikāra-mūlakā dhammā九思惟根法.~lokuttara-dhammā九出世间法[四向四果と涅槃].~vaṇa-mukhāni九疮口.~vitakkā九寻.~vipassanā-ñāṇāni九观智.~saṅkhatāni九有为.~saññā九想.~saññojanāni九结.~sattāvāsā九有情居[三界九地.欲1,色4,无色4].~samādhi-cariyā九定行[前の九地の禅定行].~sīvathika-pabbāni九墓节.~sotāni九箇の孔.~hetū九因[三善因,三不善因,三无记因].② a.[〃] 新しき,若き.-āvuta 新縫の.-kamma 普請,修治,営事.-kammika 営事監督,木匠.-cīvara 新衣.-dussa,-dussayuga 新衣.-purāṇa 新古の.-ratta 新染の.-vedanā 新しき苦痛.-satta-pātubhāva-diṭṭhi新有情出现の见[解]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nava,【形】 1.新的。 2.九。 ~kamma,【中】 新的工作。 ~kammika,【形】建築的專家。 ~ṅga,【形】 有九部分的。 ~navuti,【陰】 九十九。(p168)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nava,【形】1.新的。2.九。navakamma,【中】新的工作。navakammika,【形】建築的專家。navaṅga,【形】有九部分的。navanavuti,【陰】九十九。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
nava: 九
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nava: nava(ti)
နဝ(တိ)
[nu+a.nu thutiyaṃ a,navo..,ṭī.713.dhātvattha.217.(nava-saṃ,ṇava-prā,nava a-sī)]
[ႏု+အ။ ႏု ထုတိယံ အ၊ နေဝါ။ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၇၁၃။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၇။ (နဝ-သံ၊ ဏဝ-ျပာ၊ နဝ အလုက္-သီဟိုဠ္)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nava: nava(ti)
နဝ(တိ)
[sabba maso bahusaṅkhyāsaddā.nīti,pada.394,4va1.nīti,sutta.247.udāna,ṭṭha.385..,ṭī.473.aç bahu.nirutti.143.(na-saṃ,ṇava-prā)]
[သဗၺနာမ္ မဟုတ္ေသာ ဗဟုဝုစ္သခၤ်ာသဒၵါ။ နီတိ၊ပဒ။၃၉၄၊၄ဝ၁။ နီတိ၊သုတၱ။၂၄၇။ဥဒါန၊႒။၃၈၅။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၄၇၃။ အလိင္,ဗဟုဝုစ္။ နိ႐ုတၱိ။ ၁၄၃။ (နဝန္-သံ၊ ဏဝ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nava:[adj.] 1.new; 2.nine.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nava,2 (adj.) [Ved.nava,Idg.*neǔ n̊ (cp.nava1)=Lat.novus,Gr.nέos (*nέvos),Lith.navas; Goth.niujis etc.=E.new; also Sk.navya=Gr.neίos,Lat.Novius.May be related to na3] 1.new,fresh; unsoiled,clean; of late,lately acquired or practised (opp.pubba & purāṇa).Often syn.with taruṇa.Sn.28,235 (opp.purāṇaṁ),944 (id.),913 (opp.pubba); Pv.I,92 (of clothes=costly); J.IV,201 (opp.purāṇa); Miln.132 (salila fresh water).-- 2.young,unexperienced,newly initiated; a novice Vin.I,47 (navā bhikkhū the younger bhs.,opp.therā); S.I,9 (+acira-pabbajita); II,218; Sn.p.93 (Gotamo navo pabbajjāya “a novice in the Wanderer’s life”); DhA.I,92 (bhikkhu).

--kamma building new,making repairs,“doing up,” mending Vin.II,119,159; III,81; J.I,92; IV,378; Nd2 385; --kammika an expert in making repairs or in building,a builder (cp.vaḍḍhaki) Vin.II,15; IV,211; --ghata fresh ghee J.II,433 (v.l.°sappi).(Page 348)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nava,1 (num.) [Ved.navan,Idg.*neǔ n̊,cp.Lat.novem (*noven),Gr.e]nnέa,Goth.niun,Oir.nōin,E.nine.Connection with nava2 likely because in counting by tetrads (octo=8 is a dual!) a new series begins with No.9] number nine.Gen.-Dat.navannaṁ (Sn.p.87); Instr.-Abl.navahi (VvA.76),Loc.navasu.

Meaning and Application:The primitive-Aryan importance of the “mystic” nine is not found in Buddhism and can only be traced in Pali in folkloristic undercurrents (as fairy tales) & stereotype traditions in which 9 appears as a number implying a higher trinity=32.1.navabhūmaka pāsāda (a palace 9 stories high more freq.satta°,7) J.I,58; nava-hiraññakoṭīhi (w.9 koṭis of gold) VvA.188; nava yojana DhA.II,65.-- 2.navaṅgabuddhasāsana “the 9 fold teaching of Buddha,” i.e.the 9 divisions of the Buddh.Scriptures according to their form or style,viz.suttaṁ geyyaṁ veyyākaraṇaṁ gāthā udānaṁ itivuttakaṁ jātakaṁ abbhutadhammaṁ vedallaṁ M.I,133; A.II,103,178; III,86 sq.,177 sq.; Pug.43; Miln.344; Dpvs.IV,15; PvA.2.Cp.chaḷaṅga.-nava sattāvāsā “9 abodes of beings” Kh IV.(in exemplifying No.9),viz.(see D.III,263=KhA 86,87 cp.also A.IV,39 sq.) (1) manussā,devā,vinipātikā; (2) Brahmakāyikā devā; (3) Ābhassarā; (4) Subhakiṇhā; (5) Asaññasattā; (6) Ākāsanañcâyatana-upagā; (7) Viññāṇanañcâyatana°; (8) Ākiñcaññāyatana°; (9) Nevasaññâsaññâyatana°.-- nava sotā (Sn.197) or nava dvārā (VvA.76; v.l.mukhā) 9 openings of the body,viz.(SnA 248) 2 eyes,ears,nostrils,mouth,anus & urethra (cp.S.B.E.39,180; 40,259 sq.).-- nava vitakkā 9 thoughts Nd2 269 (q.v.).-- 3.a trace of the week of 9 days is to be found in the expression “navuti-vassasatasahass-āyukā” giving the age of a divinity as 9 million years (=a divine week) VvA.345.-- Cp.navuti.(Page 348)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nava:Nine
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAVA:[a] mới,số chín --kamma [nt] công việc mới --kammika [a] người thông thạo việc xây cất --ṅga [a] có chín phần
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nava:chín,số chín (9),mới,mới toanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nava:နဝ(တိ)
[သဗၺနာမ္ မဟုတ္ေသာ ဗဟုဝုစ္သခၤ်ာသဒၵါ။ နီတိ၊ပဒ။၃၉၄၊၄ဝ၁။ နီတိ၊သုတၱ။၂၄၇။ဥဒါန၊႒။၃၈၅။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၄၇၃။ အလိင္,ဗဟုဝုစ္။ နိ႐ုတၱိ။ ၁၄၃။ (နဝန္-သံ၊ ဏဝ-ျပာ)]
ကိုး၊ ၉-ခု၊ ၉-ပါး၊ ၉-ေယာက္၊ ၉-ေကာင္၊ ၉-မ်ိဳး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nava:နဝ(တိ)
[ႏု+အ။ ႏု ထုတိယံ အ၊ နေဝါ။ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၇၁၃။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၇။ (နဝ-သံ၊ ဏဝ-ျပာ၊ နဝ အလုက္-သီဟိုဠ္)]
(၁) ငယ္ေသာ၊ သီတင္းငယ္ေသာ။ (က) ယုတ္ေလ်ာ့ေသာ ၅-ဝါရွိေသာ၊ ၅-ဝါ မျပည့္ေသးေသာ။ (ခ) ၁ဝ-ဝါမျပည့္ေသးေသာ၊ ၁ဝ-ဝါ မရေသးေသာ။ (ဂ) ႏုပ်ိဳေသာ၊ မၾကာျမင့္ေသးေသာ ဝါရွိေသာ၊ သူ။ (၂) အသစ္ျဖစ္ေသာ၊ (က) အသစ္ျပဳအပ္ေသာ။ (ခ) အသစ္ေတာင္းအပ္ေသာ။ (ဂ) အသစ္ရက္အပ္ေသာ။ (ဃ) ကပၸဗိႏၵဳ မထိုးရေသးေသာ။ (င) မသုံးေဆာင္-မဝတ္႐ုံ-ရေသးေသာ။ (စ) မသုံးေဆာင္-မစီးနင္း-ရေသးေသာ။ (ဆ) ယခုအခါ၌ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ။ (ဇ) ယခုအားထုတ္အပ္ေသာ။ (စ်) ထိုခဏ၌ ထင္ရွားေသာ။ (ည) မၾကာျမင့္ေသးေသာ။ (ဋ) အဦး-အစ-ပဌမ-မဆြ-လက္မြန္-ျဖစ္ေသာ။ (ဌ) တက္သစ္စျဖစ္ေသာ။ (ဍ) ထြက္သစ္စျဖစ္ေသာ။ (ဎ) ေပါက္သစ္စျဖစ္ေသာ။ နဝေယာဗၺန-လည္းၾကည့္။ နဝဂၢဟ-ၾကည့္။ နဝပတၱ,နဝပတၱဝန-တို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nava:နဝ (ပ)
သီတင္းငယ္ေသာ ရဟန္း။ ပၪၥင္းငယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nava:နဝ (တိ)
အသစ္ျဖစ္သည္။ ငယ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nava:နဝ (တိ)
ကိုး။ ကိုးခု။
နဝ အရဟာဒိဂုေဏ ဝတြာ၊ ကိုးပါးေသာ အရဟံအစရွိေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ဆို၍။ နဝ ဟိရညေကာဋိယာ အဒံသု၊ ေရႊကိုးကုေဋတို႔ကို ေပးကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,