Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
natthi:= n'atthi [na-atthi] 無,沒有,不,非存在,非有.-paccaya 非有縁.-bhava 非實有,非有.-vāda = natthika-vāda 非有說,虛無說.
パーリ語辞典 水野弘元著
natthi:=n’atthi [na-atthi] なし,非存,無.-paccaya 非有縁.-bhava 非実有,非有.-vāda =natthika-vāda.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
natthi:[na-atthi] なし,非有,無.natthi attakāro自作なし.natthi dinnaṁ施与なし.natthi parakāro他作なし.natthi paraloko他世なし.natthi yiṭṭhaṁ献供なし.natthi rāgasamo aggi贪欲に等しい火なし.natthi sukaṭa-dukkaṭānaṁ kammānaṁ phalaṁ vipākaṁ善作恶作の诸业の果报なし.natthi hutaṁ烧施(祭祀)なし.natthi hetu natthi paccayo因なく缘なし.-paccaya 非有縁.-bhava 非実有,非有.-vāda =natthika-vāda非有说,虚无说
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Natthi,(na + atthi),沒有,不,不呈現。 ~kadiṭṭhi,【陰】 斷見。 ~kavādī,【陽】持斷見的人。 ~tā,【陰】 bhāva,【陽】 缺席。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Natthi,(na+atthi),沒有,不,不呈現。natthika-diṭṭhi,【陰】斷見(否認死後還會以任何形式存在,因此不承認業有善惡)。natthikavāda,【陽】斷見論。natthikavādī,【陽】持斷見的人。natthitā,【陰】缺席。natthibhāva,【陽】缺席。natthī ti (=na atthi ti)(ti之連音「連音規則」)沒有。natthipaccaya﹐無有緣。《發趣論》(Paṭṭhāna)(CS:p.1.9):22.Natthipaccayoti-samanantaraniruddhā cittacetasikā dhammā paṭuppannānaṁ cittacetasikānaṁ dhammānaṁ natthipaccayena paccayo.(無有緣:(前一名聚)諸心心所法等無間滅去,對於現在諸心心所法來說,是由無有緣而為緣。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
natthi: 沒有【na atthi)(無)】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
natthi: natthi(bya)
နတၳိ(ဗ်)
[eka bahu raso ni.(atthi nīti,pada.396-9-).(abhāvasūcaka abyaya-prā,.nāsti-saṃ,ṇatthi-prā)]
[ဧကဝုစ္ ဗဟုဝုစ္ ႏွစ္မ်ိဳးရေသာ နိပါတ္ပုဒ္။ (အတၳိႏွင့္ နီတိ၊ ပဒ။ ၃၉၆-၉-ၾကည့္)။ (အဘာဝသူစက အဗ်ယ-ျပာ၊ ဓာန္။ နာသၱိ-သံ၊ ဏတၳိ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
natthi:[na + atthi] no; not; not present.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
natthi:There is not,see atthi and na
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NATTHI:(na+atthi) không,không có,vắng mặt --kadiṭṭhi đoạn kiến --kavādī [m] người tuyên bố về đoạn kiến --tā [f] --bhāva [m] trạng thái không có,vắng mặt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
natthi:không có,vô hữu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
natthi:နတၳိ(ဗ်)
[ဧကဝုစ္ ဗဟုဝုစ္ ႏွစ္မ်ိဳးရေသာ နိပါတ္ပုဒ္။ (အတၳိႏွင့္ နီတိ၊ ပဒ။ ၃၉၆-၉-ၾကည့္)။ (အဘာဝသူစက အဗ်ယ-ျပာ၊ ဓာန္။ နာသၱိ-သံ၊ ဏတၳိ-ျပာ)]
(၁) မရွိ။ (၂) မရွိကုန္။ (၃) ထင္ရွား မရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ သတၱိ၊ နတၳိပစၥည္း။ နတၳိပစၥယ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
natthi:နတၳိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,