Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nata:a.[〃namati 的 pp.] 已彎曲的,已傾斜的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nata:a.[〃namati の pp.] 曲れる,傾ける.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nata,(namati 的【過分】)。 已彎曲,已彎下,已傾向。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nata,(namati 的【過分】)( Sk.nata,pp.of namati)﹐已彎曲,已彎下,已傾向(bent (on) )。【反】anata﹐已不彎曲。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nata: nata(ti)
နတ(တိ)
[namu+ta.nama+tta.thoma.(nata-saṃ,ṇata-prā)]
[နမု+တ။ နမ+တၱ။ ေထာမ။ (နတ-သံ၊ ဏတ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nata:[pp.of namati] bent; stooped; inclined.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nata,[Sk.nata,pp.of namati,q.v.] bent (on) S.I,186 (a°); Sn.1143; Nd2 327.(Page 345)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NATA:(pp của namati) cong xuống,nghiêng mình,cúi xuống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nata:နတ(တိ)
[နမု+တ။ နမ+တၱ။ ေထာမ။ (နတ-သံ၊ ဏတ-ျပာ)]
(၁) ၫြတ္-ယိမ္း-ကိုင္း-႐ႈိင္း-ေသာ။ (၂) တဏွာ။ (၃) နတဓာတ္။ အနတ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
nata:နတ
ဒိ = ဂတၱဝိေကၡေပ-ကိုယ္ကိုပစ္လႊဲျခင္း၌။ နစၥတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nata:နတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√နမ္+တ)
ကိုင္းသည္။ ၫြတ္သည္။ ဦးခိုက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,