Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nara:m.[〃] 人,人人,人們(men,people).-ādhama 最下最劣的人(vilest of men).-āsabha 人牛王(man bull,i.e.lord of men).-inda 人王.-uttama 最上最高的人(best of men).-deva 人天,人王.-nārī 男女(men and women).-sārathi 人間的調禦者.cf.nārī.
パーリ語辞典 水野弘元著
nara:m.[〃] 人,人々.-ādhama 最下の人.-āsabha 人牛王.-inda 人王.-uttama 最上の人.-deva 人天,人王.-nārī 男女.-sārathi 人間の御者.cf.nārī.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nara,【陽】 人,人類。 ~deva,【陽】 國王。 ~vīra,【陽】 英雄,佛陀。~sīha,【陽】 人中獅,佛陀。 ~rāsabha,【陽】 人中君(人的統治者)。~ruttama,【陽】 人之最。 ~rādhama,【陽】 壞人,惡劣的人。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nara,【陽】人,人類。naradeva,【陽】國王。naravīra,【陽】英雄,佛陀。narasīha,【陽】人中獅,佛陀。narāsabha,【陽】人中君王(人的統治者)。nararuttama,【陽】人之最。narādhama,【陽】壞人,惡劣的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nara: nara(pu)
နရ(ပု)
[nī+ara.nī naye,netīti naro.,ṭī.227.nara+ṇa.nariyati sakena kammena niyyatīti naro.nīti,dhā.151-2.nara+a.narati netīti naro,puriso.vimāna,ṭṭha.36.saṃ,ṭī,1.93.(nara-saṃ,ṇara-prā)]
[နီ+အရ။ နီ နေယ၊ ေနတီတိ နေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၇။နရ+ဏ။ နရိယတိ သေကန ကေမၼန နိယ်တီတိ နေရာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၁-၂။နရ+အ။ နရတိ ေနတီတိ နေရာ၊ ပုရိေသာ။ ဝိမာန၊႒။၃၆။ သံ၊ဋီ၊၁။၉၃။ (နရ-သံ၊ ဏရ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nara:[m.] man; a human being.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nara,[Ved.nara,cp.nṛtu; Idg.*ner to be strong or valiant =Gr.a)nήr,a)g-ήnwr (valiant),drw/y (*nrw/y); Lat.neriosus (muscuḷar),Nero (Sabinian,cp.Oscan ner= Lat.vir); Oir.nert] man (in poetry esp.a brave,strong,heroic man),pl.either “men” or “people” (the latter e.g.at Sn.776,1082; Pv.I,1112).-- A.I,130; II,5; III,53; Sn.39,96,116,329,591,676,865 etc.; Dh.47,48,262,309,341; J.III,295; Nd1 12=Nd2 335 (definition); VvA.42 (popular etymology:narati netī ti naro puriso,i.e.a “leading” man); PvA.116=Dh.125.

--âdhama vilest of men Sn.246; --âsabha “man bull,” i.e.lord of men Sn.684,996; --inda “man lord,” i.e.king Sn.836; J.I,151; --uttama best of men (Ep.of the Buddha) S.I,23; D.III,147; Sn.1021; --deva god-man or man-god (pl.) gods,also Ep.of the B.“king of men” S.I,5; Pv IV.350--nārī (pl.) men & women,appl.to male & female angelic servants (of the Yakkhas) Vv 324,337,538; Pv.II,112--vīra a hero (?),a skilled man (?) Th.1,736 (naravīrakata “by human skill & wit” Mrs.Rh.D.).--sīha lion of men J.I,89.(Page 347)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NARA:[m] người,nhân vật --deva [m] ông vua --vīra [m] anh hùng,đức Phật --sīha [m] sự tử của loài người,đức Phật --rāsabha [m] Chúa loài người --ruttama [m] cao qúi nhất của loài người --rādhama [m] người ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nara:နရ(ပု)
[နီ+အရ။ နီ နေယ၊ ေနတီတိ နေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၇။နရ+ဏ။ နရိယတိ သေကန ကေမၼန နိယ်တီတိ နေရာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၁-၂။နရ+အ။ နရတိ ေနတီတိ နေရာ၊ ပုရိေသာ။ ဝိမာန၊႒။၃၆။ သံ၊ဋီ၊၁။၉၃။ (နရ-သံ၊ ဏရ-ျပာ)]
(၁) လူ။ (၂) နတ္လူ။ (၃) နတ္သား။ (၄) ပုဂၢိဳလ္။ (၅) သတၱဝါ။ (၆) ေယာက္က်ား၊ (က) ပညာရွိေယာက္က်ား၊ ေယာက္က်ားပညာရွိ။ ၉ခ) ျမတ္ေသာ ေယာက္က်ား၊ ေယာက္က်ားျမတ္။ (ဂ) ယုတ္ေသာေယာက္က်ား၊ ေယာက္က်ားယုတ္။ (၇) ဘုရား။ (၈) ရဟန္း။ (၉) ရဟႏၲာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
nara:နရ
ဘူ = နယနပါပုေဏသု-ေဆာင္ျခင္း,ေရာက္ျခင္းတို႔၌။ နရတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nara:နရ (ပ)
လူ။ ေယာက်္ား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,