Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nanu:adv.[〃] (疑問反語) 非否? 不是嗎? ; 確實.
パーリ語辞典 水野弘元著
nanu:adv.[〃] にあらずや,実に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nanu,【無】(肯定虛詞)不是嗎?確定地,當然。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nanu,【無】(肯定虛詞)不是嗎?確定地,當然。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nanu: nanu(bya)
နႏု(ဗ်)
[na nudati,nuda+u.thoma.(nanu-saṃ,ṇaṇu-prā)]
[န ႏုဒတိ၊ ႏုဒ+ဥ။ ေထာမ။ (နႏု-သံ၊ ဏဏု-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nanu:[ind.] (particle of affirmation) is it not? Certain; surely nanda :[adj.] rejoicing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nanu,(indecl.) [Ved.nanu] 1.part.of affirmation (cp.na1):surely,certainly Pv.II,67 (so to be read for nanda? v.l.BB nuna); Manor.Pūr.on A.V,194 (Andersen P.R.91).-- 2.part.of interrogation (=Lat.nonne) “is it not” (cp.na2):J.I,151; III,393; DhA.I,33.(Page 346)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nanu:A particle generally used in asking questions to which an affirmative answer is expected,i.e.,nanu passasi,do you not see?
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NANU:[in]thật vậy,chắc vậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nanu:နႏု(ဗ်)
[န ႏုဒတိ၊ ႏုဒ+ဥ။ ေထာမ။ (နႏု-သံ၊ ဏဏု-ျပာ)]
နိပါတ္ပုဒ္ အမ်ားတြင္တပုဒ္၊ ယင္းနိပါတ္ပုဒ္သည္- (၁) အလိုကို ယူျခင္း။ (၂) ေမးျခင္း။ (၃) ေရွး႐ွဴျပဳျခင္း။ (၄) ထင္ရွား-ၿပီးစီး-ျခင္း။ (၅) အျပစ္တင္ျခင္း။ (၆) ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ (၇) ခြင့္ျပဳျခင္း။ (၈) အမ်က္မထြက္ျခင္း။ (၉) ေခၚေဝၚျခင္း။ (၁ဝ) ဆန္႔က်င္ဘက္ဆိုျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nanu:န-ႏု (အ)
မဟုတ္ေလာ။ စင္စစ္။ ေစာဒနာဦးအံ့။
နႏု အပၸမေတၱဟိ ဘဝိတဗၺံ၊ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းတို႔ျဖင့္္ ျဖစ္ထိုက္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ နႏု မယာ တုယွံ အဘယံ ဒိႏၷံ၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အသင့္အား ေဘးမဲ့ကို ေပးၿပီးသည္ မဟုတ္တံုေလာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,