Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nandi,【陰】 快樂,歡喜,高興,渴望。 ~kkhaya,【陽】 喜盡(渴望的耗盡)。 ~rāga,【陽】 喜貪(熱情的高興)。 ~saŋyojana,【中】 喜結(渴望的桎梏)。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nandi,【陰】快樂,歡喜,高興,渴望。nandikkhaya,【陽】喜盡(渴望的耗盡)。nandirāga,【陽】喜染(熱情的高興)。nandisaṁyojana,【中】喜結(渴望的桎梏)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
nandi: 喜、欣喜
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nandi: nandi(thī,na)
နႏၵိ(ထီ၊န)
[nanda+i.nanda+ṇe+i.rū.186,679.,ṭī.87.]
[နႏၵ+ဣ။နႏၵ+ေဏ+ဣ။ ႐ူ။၁၈၆၊၆၇၉။ဓာန္၊ဋီ။၈၇။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nandi,2 =nandhi.(Page 346)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nandi,1 & (freq.) Nandī (f.) [Sk.nandi,but cp.BSk.nandī Divy 37] 1.joy,enjoyment,pleasure,delight in (c.Loc.) S.I,16,39,54; II,101 sq.(āhāre); III,14 (=upādāna); IV,36 sq.; A.II,10 (kāma°,bhava°,diṭṭhi°),III,246; IV,423 sq.(dhamma°); Sn.1055 (+nivesana); Nd2 330 (=taṇhā); Pug.57; Dhs.1059≈(in def.of taṇhā); Vbh.145,356,361; DhsA.363; ThA.65,167.-- For nandī at Miln.289 read tandī.-- 2.a musical instrument:joy-drum [Sk.nandī] Vin.III,108 (=vijayabheri).Cp.ā°.

--(y)āvatta “turning auspiciously” (i.e.turning to the right:see dakkhiṇāvatta),auspicious,good Nett 2,4,7,113 (always attr.of naya); --ûpasecana (rāgasalla) sprinkled over with joy,having joy as its sauce Nett 116,117; cp.maṁsûpasecana (odana) J.III,144=VI,24; --kkhaya the destruction of (finding) delight S.III,51; --(ṁ)jaha giving up or abandoning joy Sn.1101 (+okañjaha & kappañjaha); Nd2 331; --bhava existence of joy,being full of joy,in °parikkhīṇa one in whom joy is extinct (i.e.an Arahant),expld however by Com.as one who has rid himself of the craving for rebirth (tīsu bhavesu parikkhīnataṇha DhA.IV,192=SnA 469) S.I,2,53; Sn.175,637=Dh.413; --mukhī (adj.-f.) “joyfaced,” showing a merry face,Ep.of the night (esp.the eve of the uposatha) Vin.I,288 (ratti); II,236 (id.); --rāga pleasure & lust,passionate delight S.II,227; III,51; IV,142,174,180; M.I,145; Dhs.1059≈,1136; esp.as attr.of taṇhā in phrase n-r-sahagata-taṇhā (cp.M Vastu III,332:nandīrāgasahagatā tṛṣṇā) Vin.I,10; S.III,158; V,425 sq.; Ps.II,137; Nett 72; --saṁyojana the fetter of finding delight in anything Sn.1109,1115; Nd2 332; --samudaya the rise or origin of delight M.III,267.(Page 346)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nandi:Joy
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NANDI:[f] sự vừa lòng,vui vẻ,thỏa thích,sự thèm khát --kkhaya [m] sự hết thèm khát,ham muốn --rāga [m] sự vui thích tình dục --saṃyojana [nt] sự cột trói trong sự thèm khát,ái dục
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nandi:နႏၵိ(ထီ၊န)
[နႏၵ+ဣ။နႏၵ+ေဏ+ဣ။ ႐ူ။၁၈၆၊၆၇၉။ဓာန္၊ဋီ။၈၇။]
(ထီ) (၁) ႏွစ္သက္-ဝမ္းေျမာက္-ျခင္း။ (၂) ႏွစ္သက္-တပ္မက္-ျခင္း။ (၃) လက္ယာရစ္လည္ ဇလပ္ပန္းသဏၭာန္ျပဳအပ္ေသာကလပ္။ (န) (၄) ႏွစ္သက္အပ္ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nandi:နႏၵိ (ဣ) (√နႏၵ္+ဣ)
ႏွစ္သက္ျခင္း။ ႏွစ္လိုျခင္း။ ဘဝတဏွာ။ ေအာင္စည္။
နႏၵႎ စရတိ၊ ေအာင္စည္ကို လွည့္ပတ္တီးခတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,