Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nandī:,nandi f.[Sk.nandi,BSk.nandī] 歡喜,喜悅.-kkhaya 喜的滅盡.-bhavaparikkhīṇa 已遍盡(滅盡)歡喜渇愛的有 = 阿羅漢 (one in whom joy is extinct,i.e.an arahant).-mukhī 悅面的,臉色喜悅的(joyfaced,showing a merry face).-rāga 喜貪.-saṃyojana 喜結.-samudaya 喜的集.
パーリ語辞典 水野弘元著
nandī:,nandi f.[Sk.nandi,BSk.nandī] 歓喜,悦喜.-kkhaya 喜の滅尽 -bhavaparikkhīṇa 歓喜渇愛の有を遍尽せる=阿羅漢.-mukhī 悅面の.-rāga 喜貪.-saṃyojana 喜結.-samudaya 喜の集.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nandī:,nandi f.[Sk.nandi,BSk.nandī] 歓喜,悦喜.-kkhaya 喜の滅尽.-nirodha喜の滅,喜悦心の滅.-bhavaparikkhīṇa 歓喜渇愛の有を遍尽せる=阿羅漢.-mukhī 悅面の.-rāga 喜貪.-rāga-sahagata喜贪俱行.-saṃyojana 喜結.-samudaya 喜の集
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nandī: nandī(thī)
နႏၵီ(ထီ)
[nanda+a+ī.(nanda-thoma,naṃ-saṃ,ṇaṃdi-prā,naṃdi-addhamāgadhī)]
[နႏၵ+အ+ဤ။ (နႏၵဣန္-ေထာမ၊ နံဒိန္-သံ၊ ဏံဒိ-ျပာ၊ နံဒိ-အဒၶမာဂဓီ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nandī: nandī(ti)
နႏၵီ(တိ)
[nanda+ī]
[နႏၵ+ဤ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nandī: nandī(ti)
နႏၵီ(တိ)
[nanda+ṇī]
[နႏၵ+ဏီ]
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Nandī:The name of Mahā Kassapa when he was king of Benares.The story is given in Ras.i.26f.The name if; evidently a variant of Nanda.See Nanda (11).
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nandī:A leathern thong or strap
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nandī:Rejoicing in
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nandī:sự vui thích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nandī:နႏၵီ(တိ)
[နႏၵ+ဏီ]
ႏွစ္သက္-ဝမ္းေျမာက္-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nandī:နႏၵီ(တိ)
[နႏၵ+ဤ]
ႏွစ္သက္အပ္ေသာ အဆင္း,ခြန္အား စသည္ရွိေသာ (ႏြားလား)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nandī:နႏၵီ(ထီ)
[နႏၵ+အ+ဤ။ (နႏၵဣန္-ေထာမ၊ နံဒိန္-သံ၊ ဏံဒိ-ျပာ၊ နံဒိ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) (က) ႏွစ္သက္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ တဏွာ။ (ခ) ေမွ်ာ္လင့္-ေတာင့္တ-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ တဏွာ။ (၂) ႏွစ္သက္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ တဏွာ,တဏွာႏွင့္ယွဉ္ေသာ ဒိ႒ိ။ (၃) ဝမ္းေျမာက္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ ပီတိ။ (၄) ေအာင္စည္
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nandī:နႏၵီ (တိ)
ႏွစ္သက္ျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,