Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
namataka:n.布片,氈布.
パーリ語辞典 水野弘元著
namataka:n.布片,氈布.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
namataka: namataka(na)
နမတက(န)
[namu+taka]
[နမု+တက]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Namataka,(nt.) [word & etym.doubtful; cp.nantaka & Bdhgh.Vin.II,317:matakan (sic) ti satthakavedhanakaṁ (=veṭhanakaṁ) pilotikakhaṇḍaṁ] a piece of cloth Vin.II,115 (satthaka),123,267 (°ṁ dhāreti).(Page 347)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
namataka:túi vải dùng để đựng dao cạo hay dao cắt tỳ khưu dùng được từ này cũng ám chỉ một loại chiếu dệt bằng len,hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
namataka:နမတက(န)
[နမု+တက]
(၁) သင္ဓုန္း (ဓားငယ္) ရစ္ပတ္ရန္-ဖ်င္ပိုင္း-အထည္ၾကမ္း၊ သင္ဓုန္းႏွီး။ (၂) သိုးေမြးျဖင့္ ၿပီးေသာ မရက္အပ္ေသာအခင္း။ (၃) နံ႐ိုးၫြတ္ေအာင္ျပဳေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စည္းႀကိဳးအဖြဲ႕။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
namataka:နမတ-က (န)
သိုးေမြးအခင္း။ ဓားငယ္။ ရစ္စရာ ပုဆိုးၾကမ္းပိုင္း။ သတၳကေဝဌနပိေလာတိကခ႑။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,