Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Namakkāra,【陽】 尊崇,尊敬,頂禮。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Namakkāra,(梵namaskāra),【陽】尊崇,尊敬,頂禮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
namakkāra: namakkāra(pu)
နမကၠာရ(ပု)
[namo+kāra.nama+kāra.na+kpa+.thoma.namo karaṇaṃ namakkāro,namoto chaṭṭhīlopo ]]lopañca tatrākāro]]ti okāralope athārāgamo.atha vā namanaṃ namo,tassa (namassa) karaṇaṃ namakkāro.,ṭī.426.namo-.(namāra-saṃ,namakkāra-addhamāgadhī)]
[နေမာ+ကာရ။ နမ+ကာရ။ နမသ္+ကၸ+ဃဉ္။ ေထာမ။ နေမာ ကရဏံ နမကၠာေရာ၊ နေမာေတာ ဆ႒ီေလာေပါ "ေလာပၪၥ တၾတာကာေရာ"တိ ဩကာရေလာေပ အထာရာဂေမာ။ အထ ဝါ နမနံ နေမာ၊ တႆ (နမႆ) ကရဏံ နမကၠာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၂၆။ နေမာ-လည္းၾကည့္။ (နမာရ-သံ၊ နမကၠာရ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
namakkāra:[m.] homage; veneration; bowing down.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAMAKKĀRA:[m] tôn kính,tán dương,cúi mình xuống,vái chào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
namakkāra:နမကၠာရ(ပု)
[နေမာ+ကာရ။ နမ+ကာရ။ နမသ္+ကၸ+ဃဉ္။ ေထာမ။ နေမာ ကရဏံ နမကၠာေရာ၊ နေမာေတာ ဆ႒ီေလာေပါ "ေလာပၪၥ တၾတာကာေရာ"တိ ဩကာရေလာေပ အထာရာဂေမာ။ အထ ဝါ နမနံ နေမာ၊ တႆ (နမႆ) ကရဏံ နမကၠာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၂၆။ နေမာ-လည္းၾကည့္။ (နမာရ-သံ၊ နမကၠာရ-အဒၶမာဂဓီ)]
ၫြတ္-ယိမ္း-ကိုင္း-႐ႈိင္း-ျခင္းကို ျပဳျခင္း၊ ရွိခိုးျခင္းကို ျပဳျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
namakkāra:နမကၠာရ (ပ)
ရွိခိုးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,