Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nakkhatta:n.[Sk.nakṣatra] 星,星祭,祭,占星.-kīḷanā 星祭.-ggāha 星蝕.-tārakā 星宿.-pāṭhaka 占星者.-maha 星祭.-yoga 星的運行.-vijjā 占星學.
パーリ語辞典 水野弘元著
nakkhatta:n.[Sk.nakṣatra] 星,星祭,祭,占星.-kīḷanā 星祭.-ggāha 星蝕.-tārakā 星宿.-pāṭhaka 占星者.-maha 星祭.-yoga 星の運行.-vijjā 占星学.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nakkhatta:n.[Sk.nakṣatra] 星,星祭,祭,占星.nakkhattāni tārakarūpāni parivattanti种种の星辰星宿が运行する.-kīḷanā 星祭.-ggāha 星蝕.-tārakā 星宿.-dhamma星宿の法.-patha星道.-pada星宿.-pāṭhaka 占星者.-maha 星祭.-yoga 星の運行.-rāja星王.-vijjā 占星学
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nakkhatta,【中】 星座,星宿,星,慶祝。 ~kīḷā,【陰】 ~kīlana,【中】 在某些星座的出現而慶祝的節日。 ~pāṭhaka,【陽】 占星家。 ~yoga。 【陽】行星的連接,占星術。 ~rāja,【陽】 星王(月亮)。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nakkhatta,【中】星座,星宿(ㄒㄧㄡˋ,臺語chinn siu3),星,慶祝。nakkhattakīḷā,【陰】nakkhattakīlana,【中】在某些星座的出現而慶祝的節日。nakkhattapāṭhaka,【陽】占星家。nakkhattayoga。【陽】行星的連接,占星術。nakkhattarāja,【陽】星王(月亮)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nakkhatta: nakkhatta(na)
နကၡတၱ(န)
[na+khī+a.ī- aya-pru.na+khara+a.khayaç khara khattapru.na khayati na kharatīti vā nakkhattaṃ,khattādeso nipātanā.,pañcikā,3.76.punappunaṃ udapayattā na khīyate nakkhattaṃ,attano gamanaṭṭhānaṃ na kharati na vināsetīti vā nakkhattaṃ.,ṭī.57.gamanavīthiṃ na dharati na vināsetīti nakkhattaṃ.pāti,padattha.211.nakkha+ta.atha vā nakkha gatiyaṃ,nakkhatīti nakkhattaṃ.,ṭī.57.nakkha+tā+ka.ettoito cāti visamagatiyā agantvā attano vīthiyāva gamanena nakkhanaṃ gamanaṃ tāyati rakkhatīti vā nakkhattaṃ.sūci.nīti,dhā.22.dhātvattha.157.nakpa+a,avvinyādi tārakāsu.thoma.(nakpāta-saṃ,ṇakkhatta-prā,nakkhatta-addhamāgadhī.nakpatraya-sī).]
[န+ခီ+အ။ ဤ-ကို အယ-ျပဳ။ န+ခရ+အ။ ခယ,ခရတို႔ကို ခတၱျပဳ။ န ခယတိ န ခရတီတိ ဝါ နကၡတၱံ၊ ခတၱာေဒေသာ နိပါတနာ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊၃။၇၆။ပုနပၸဳနံ ဥဒပယတၱာ န ခီယေတ နကၡတၱံ၊ အတၱေနာ ဂမန႒ာနံ န ခရတိ န ဝိနာေသတီတိ ဝါ နကၡတၱံ။ ဓာန္၊ ဋီ။၅၇။ ဂမနဝီထႎ န ဓရတိ န ဝိနာေသတီတိ နကၡတၱံ။ ပါတိ၊ ပဒတၳ။၂၁၁။ နကၡ+တ။ အထ ဝါ နကၡ ဂတိယံ၊ နကၡတီတိ နကၡတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၇။ နကၡ+တာ+က။ ဧေတၱာဣေတာ စာတိ ဝိသမဂတိယာ အဂႏ႖ာ အတၱေနာ ဝီထိယာဝ ဂမေနန နကၡနံ ဂမနံ တာယတိ ရကၡတီတိ ဝါ နကၡတၱံ။ သူစိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၂။ဓာတြတၳ။၁၅၇။နကၸ+အၾတန္၊အဝြိႏ်ာဒိ တာရကာသု။ ေထာမ။ (နကၸာတ-သံ၊ ဏကၡတၱ-ျပာ၊ နကၡတၱ-အဒၶမာဂဓီ။ နကၸၾတယ-သီဟိုဠ္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nakkhatta:[nt.] a constellation; star; celebration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nakkhatta,(nt.) [Ved.nakṣatra collect.formation from naktiḥ & naktā=Gr.nu/c,Lat.nox,Goth.nahts,E.night=the nightly sky,the heavenly bodies of the night,as opposed to the Sun:ādicco tapataṁ mukhaṁ Vin.I,246] the stars or constellations,a conjunction of the moon with diff.constellations,a lunar mansion or the constellations of the lunar zodiac,figuring also as Names of months & determinant factors of horoscopic and other astrological observation; further a celebration of the beginning of a new month,hence any kind of festival or festivity.-- The recognised number of such lunar mansions is 27,the names of which as given in Sk.sources are the same in Pāli,with the exception of 2 variations (Assayuja for Aśvinī,Satabhisaja for Śatatāraka).Enumd at Abhp.58--60 as follows:Assayuja [Sk.Aśvinī] Bharaṇī,Kattikā,Rohiṇī,Magasiraṁ [Sk.Mṛgaśīrṣa] Addā [Sk.Ārdrā],Punabbasu,Phussa [Sk.Puṣya],Asilesā,Maghā,Pubba-phaggunī [Sk.Pūrva-phalgunī].Uttara°,Hattha,Cittā [Sk.Chaitra],Sāti [Svātī],Visākhā,Anurādhā,Jeṭṭhā,Mūlaṁ,Pubb-āsāḷha [°āṣāḍha],Uttar°,Savaṇa,Dhaniṭṭhā,Satabhisaja [Śatatāraka],Pubba-bhaddapadā,Uttara°,Revatī.-- It is to be pointed out that the Niddesa speaks of 28 N.instead of 27 (Nd1 382:aṭṭhavīsati nakkhattāni),a discrepancy which may be accounted by the fact that one N.(the Orion) bore 2 names,viz.Mṛgaśīrṣa & Agrahayanī (see Plunkett,Ancient Calendars etc.p.227 sq.).-- Some of these Ns.are more familiar & important than others,& are mentioned more frequently,e.g.Āsāḷha (Āsālhi°) J.I,50 & Uttarāsāḷha J.I,63,82; Kattikā & Rohiṇī SnA 456.-- nakkhattaṁ ādisati to augur from the stars,to set the horoscope Nd1 382; oloketi to read the stars,to scan the constellations J.I,108,253; ghoseti to proclaim (shout out) the new month (cp.Lat.calandae fr.cālāre to call out,scil.mensem),and thereby announce the festivity to be celebrated J.I,250; n.ghuṭṭhaṁ J.I,50,433; saṅghuṭṭhaṁ PvA.73; ghositaṁ VvA.31; kīḷati to celebrate a (nakkhatta-) festival J.I,50,250; VvA.63; DhA.I,393 (cp.°kīḷā below).n.ositaṁ the festival at an end J.I,433.-- nakkhatta (sg.) a constellation Sn.927; collect.the stars Vv 811 (cando nparivārito).nakkhattāni (pl.) the stars:nakkhattānaṁ mukhaṁ chando (the moon is the most prominent of the lights of night) Th.2.143; Vin.I,246=Sn.569 (but cp.expl.at SnA 456:candayogavasena “ajja kattikā,ajja Rohiṇī” ti paññāṇato ālokakāraṇato sommabhāvato ca nakkhattānaṁ mukhaṁ cando ti vutto); D.I,10 (nakkhattānaṁ pathagamanaṁ & uppatha-gamanaṁ a right or wrong course,i.e.a straight ascension or deviation of the stars or planets); II,259; III,85,90; A.IV,86; Th.2,143 (nakkhattāni namassantā bālā).

--kīḷana=kīḷā DhA.III,461; --kīḷā the celebration of a festival,making merry,taking a holiday J.I,50; ThA.137; VvA.109; --ggāha the seizure of a star (by a demon:see gāha),the disappearance of a planet (transit?) D.I,10 (expl.at DA.I,95 as nakkhattasa aṅgārakādi-gahasamāyoga); --patha “the course of the stars,” i.e.the nocturnal sky Dh.208; --pada a constellation Vin.II,217; --pāṭhaka an astrologer,soothsayer,augur Nd1 382; --pīḷana the failing or obscuration of a star (as a sign of death in horoscopy) DhA.I,166; -- mālā a garland of stars VvA.167; --yoga a conjunction of the planets,a constellation in its meaning for the horoscope J.I,82 253; DhA.I,174 (+tithi-karaṇa); °ṁ oloketi to set the horoscope DhA.I,166,°ṁ uggaṇhāti id.Pv III,54--rājā the king of the nakkhattas (i.e.the moon) J.III,348.(Page 344)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAKKHATTA:[nt] chòm sao,ngôi sao,làm lễ --kīḷā [f] kīḷāni [nt] tổ chức,cuộc lễ khi có vài chòm sao xuất hiện--pāṭhaka [m] nhà thiên văn --yoga [m] sự gặp,sự giao hội của các hành tinh,số tử vi,chiêm tinh --rāja [m] mặt trăng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nakkhatta:နကၡတၱ(န)
[န+ခီ+အ။ ဤ-ကို အယ-ျပဳ။ န+ခရ+အ။ ခယ,ခရတို႔ကို ခတၱျပဳ။ န ခယတိ န ခရတီတိ ဝါ နကၡတၱံ၊ ခတၱာေဒေသာ နိပါတနာ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊၃။၇၆။ပုနပၸဳနံ ဥဒပယတၱာ န ခီယေတ နကၡတၱံ၊ အတၱေနာ ဂမန႒ာနံ န ခရတိ န ဝိနာေသတီတိ ဝါ နကၡတၱံ။ ဓာန္၊ ဋီ။၅၇။ ဂမနဝီထႎ န ဓရတိ န ဝိနာေသတီတိ နကၡတၱံ။ ပါတိ၊ ပဒတၳ။၂၁၁။ နကၡ+တ။ အထ ဝါ နကၡ ဂတိယံ၊ နကၡတီတိ နကၡတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၇။ နကၡ+တာ+က။ ဧေတၱာဣေတာ စာတိ ဝိသမဂတိယာ အဂႏ႖ာ အတၱေနာ ဝီထိယာဝ ဂမေနန နကၡနံ ဂမနံ တာယတိ ရကၡတီတိ ဝါ နကၡတၱံ။ သူစိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၂။ဓာတြတၳ။၁၅၇။နကၸ+အၾတန္၊အဝြိႏ်ာဒိ တာရကာသု။ ေထာမ။ (နကၸာတ-သံ၊ ဏကၡတၱ-ျပာ၊ နကၡတၱ-အဒၶမာဂဓီ။ နကၸၾတယ-သီဟိုဠ္)။]
(၁) (ၾကတၱိကာ-စေသာ) နကၡတ္၊ ၾကယ္၊ တာရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nakkhatta:နကၡတၱ (န)
ၾကယ္။ တာရာ။ ၾကယ္စု။ နကၡတ္။နကၡတ္သဘင္။
နကၡတၱံ သဃၤု႒ံ ေဟာတိ၊ နကၡတ္သဘင္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း ျဖစ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,