Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nakha:m.[〃] (動物的)爪,(人的)指甲.-cchedana 剪指甲.-pañjara (彎)曲爪,(螃蟹的)鉗子.-sā 爬傷,爪傷.-sikhā 爪頂,爪尖.
パーリ語辞典 水野弘元著
nakha:m.[〃] 爪,つめ.-cchedana 爪切り.-pañjara 曲り爪,(かにの)はさみ.-sā 爬傷,つめきず.-sikhā 爪頂.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nakha,【陽、中】 指甲,爪。 ~pañjara,【陽】 爪。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nakha,【陽】【中】指甲,爪。nakhapañjara,【陽】爪。nakhasikha,【陰】指端。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nakha: nakha(pu)
နခ(ပု)
[na+kha.saññāsaddāyueaç arāmasa na- a-maprura.natthi khaṃindriyaṃ etthāti nakho,saññāsaddattā na attaṃ.avisayattā vā.,ṭī.268.(nakhaṃ chiddaṃ atra,karaje aṅgulyaggaṭṭhe,kaṇṭake ca.thoma).]
[န+ခ။ သညာသဒၵါျဖစ္၍လည္းေကာင္း,အရာမဟုတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း န-ကို အ-မျပဳရ။ နတၳိ ခံဣႁႏၵိယံ ဧတၳာတိ နေခါ၊ သညာသဒၵတၱာ န အတၱံ။ အဝိသယတၱာ ဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၈။ (နခံ ဆိဒၵံ အၾတ၊ ကရေဇ အဂၤုလ်ဂၢေ႒၊ ကဏၬေက စ။ ေထာမ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nakha:[m.; nt.] nail (of finger or toe); a claw.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nakha,[Ved.nakha,cp.Sk.aṅghri foot; Gr.o]/nuc (claw,nail),Lat.unguis=Oir.inga; Ohg.nagal=E.nail] a nail of finger or toe,a claw Vin.II,133; Sn.610 (na aṅgulīhi nakhehi vā); J.V,489 (pañcanakhā sattā five-nailed or --toed beings); Kh II.=Miln.26,cp.taca (pañcatacakaṁ); KhA 43; VvA.7 (dasa-nakhasamodhāna putting the 10 fingers together); PvA.152,192; Sdhp.104.(Page 345)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAKHA:[m] [nt] móng tay (móng chân); móng --pañjara [m] móng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nakha:móng tay
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nakha:နခ(ပု)
[န+ခ။ သညာသဒၵါျဖစ္၍လည္းေကာင္း,အရာမဟုတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း န-ကို အ-မျပဳရ။ နတၳိ ခံဣႁႏၵိယံ ဧတၳာတိ နေခါ၊ သညာသဒၵတၱာ န အတၱံ။ အဝိသယတၱာ ဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၈။ (နခံ ဆိဒၵံ အၾတ၊ ကရေဇ အဂၤုလ်ဂၢေ႒၊ ကဏၬေက စ။ ေထာမ)။]
(၁) ေျခသည္း,လက္သည္း။ (၂) ေျခသည္း,လက္သည္းအၾကား။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
nakha:နခ
ဘူ = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌။ နခတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nakha:နခ (န)
နံ႔သာတစ္မ်ိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nakha:နခ (ပ၊န)
လက္သည္း ေျခသည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,