Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nahāru:,nhāru m.[Sk.snāyu] 腱,筋.-daddula 筋革,腱片.
パーリ語辞典 水野弘元著
nahāru:,nhāru m.[Sk.snāyu] 腱,筋.-daddula 筋革,腱片.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nahāru,nhāru,【陽】 肌肉,筋肉,腱。(p168)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nahāru,nhāru(sk.snāyu),【陽】筋,腱,筋纏。nahārusambandha(nahāru + sambandha‹ saṁ+bandh綁),【陽】以筋連結的。Vism.253︰Nhārūti nava nhārusatāni.(腱︰有九百的腱)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nahāru: nahāru(pu)
နဟာ႐ု(ပု)
[naha+āru,naha bandhane āru.,ṭī.157.(snāyu-saṃ)]
[နဟ+အာ႐ု၊ နဟ ဗႏၶေန အာ႐ု။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၇။ (သၷာယု-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nahāru:[m.] a sinew; a tendon.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nahāru,& Nhāru [Sk.snāyu,Idg.*snē to sew,cp.Gr.nέw,nήqw,nhμa (thread); Ohg.nājan; also Gr.neu_ron (=Lat.nervus); Ags.sinu (=sinew); Ohg.senawa; Goth.nepla=Ags.n&amacremacr;dl (=needle); Oir.snātha (thread); Ohg.snuor (cord)=Ags.snōd] sinew,tendon,muscle.In the anatomy of the body n.occupies the place between maṁsa (flesh,soft flesh) & aṭṭhi (bone),as is seen from ster.sequence chavi,camma,maṁsa,nahāru,aṭṭhi,aṭṭhi-miñja (e.g.at Vin.I,25; J.III,84).See also defn in detail at SnA 246 sq.& KhA 47.‹-› Vin.I,25 (nh°); M.I,429 (used for bow strings); A.I,50; III,324; IV,47 sq.(°daddula),129; Kh 111.; Sn.194 (aṭṭhi°) Nd2 97 (nh°); DhA.III,118; ThA.257 (nh°); PvA.68 (aṭṭhi-camma°),80 (camma-maṁsa°); Sdhp.46,103.(Page 349)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nahāru:A tendon,a muscle
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAHĀRU:,nhāru gàu (trong thân)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nahāru:နဟာ႐ု(ပု)
[နဟ+အာ႐ု၊ နဟ ဗႏၶေန အာ႐ု။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၇။ (သၷာယု-သံ)]
အေၾကာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nahāru:နဟာ႐ု (ဣ)
အေၾကာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,