Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nahāna:n.[Sk.snāna] = nhāna,sināna.沐浴,洗浴.-ghara 浴室.-coḷa 沐浴布.
パーリ語辞典 水野弘元著
nahāna:n.[Sk.snāna] =nhāna,sināna.沐浴,洗浴.-ghara 浴室.-coḷa 沐浴布.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nahāna,nhāna,【中】 沭浴,洗澡。 ~niya,【中】 沭浴粉(洗澡用的肥皂粉),任何對沭浴有用的東西。(p168)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nahāna,nhāna,【中】沐浴,洗澡。《南海寄歸內法傳》卷三︰“又洗浴者,並須饑時,浴已方食,有其三益︰一則身體清虛,無諸垢穢。二則痰癊消散,能餐飲食。”nahāniya,【中】沐浴粉(洗澡用的肥皂粉),任何對沐浴有用的東西。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nahāna: nahāna(na)
နဟာန(န)
[naha+yu.(snāna-saṃ)]
[နဟ+ယု။ (သၷာန-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nahāna:[nt.] bathing; bath.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nahāna,(nt.) [Sk.snāna] bathing,a bath Vin.I,47,51= II.224; I,196 (dhuva° constant bathing),197; S.I,183; V,390 (fig.); J.I,265; PvA.50; Vism.27.

--kāla bathing time PvA.46; --koṭṭhaka bath-room DhA.III,88; --garuka fond of bathing Vin.I,196; --cuṇṇa bath powder (cp.nahāniya°) DhA.I,398; --tittha a shallow place for bathing DhA.I,3; III,79.(Page 348)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAHĀNA:,nhāna [nt] sự tắm,tắm rửa --niya [nt] bột để tắm (hay là vật dùng để tắm)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nahāna:နဟာန(န)
[နဟ+ယု။ (သၷာန-သံ)]
(၁) ေရခ်ိဳးဆိပ္။ (၂) ခ်ိဳးေရ။ (၃) ေရခ်ိဳးရာအခါ။ (၄) နဟာနသိကၡာပုဒ္။ (၅) ေရခ်ိဳးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nahāna:နဟာန (န) (√ႏွာ+ယု)
ေရခ်ိဳးျခင္း။ ေရခ်ိဳးဆိပ္။
နဟာနကာေလ၊ ေရခ်ိဳးေသာအခါ၌။ နဟာနပရိေယာသာေန၊ ေရခ်ိဳးၿပီးသည္၏အဆံုး၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,