Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nagga:a.[Sk.nagna] 裸的.-cariyā 裸行.-bhogga 裸行者.
パーリ語辞典 水野弘元著
nagga:a.[Sk.nagna] 裸の.-cariyā 裸行.-bhogga 裸行者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nagga,【形】 赤裸的,裸的。 ~cariyā,。 【陰】 裸露。 ~samaṇa,【陽】裸行者。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nagga,(Ved.nagna)(=niccola PvA.32),【形】赤裸的,裸的(naked,nude)。naggacariyā,【陰】裸露。naggasamaṇa,【陽】裸行者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nagga: nagga(ti)
နဂၢ(တိ)
[na+gamu+kvi.lagga+ṇa.naji+ṇa.laji+ṇa.nagacchatīti naggo,dvittaṃ,laggasaṅge vā,nattaṃ.naji laji bile vā,ṇo,jassa go,dvittaṃ.,ṭī.734.sūci.(naja=tta.thoma (nagna-saṃ,nagga-addhamāgakhī.ṇaggaprā)]
[န+ဂမု+ကြိ။ လဂၢ+ဏ။ နဇိ+ဏ။ လဇိ+ဏ။ နဂစၧတီတိ နေဂၢါ၊ ဒြိတၱံ၊ လဂၢသေဂၤ ဝါ၊ နတၱံ။ နဇိ လဇိ ဗိေလ ဝါ၊ ေဏာ၊ ဇႆ ေဂါ၊ ဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၄။သူစိ။ (နဇ=တၱ။ ေထာမ (နဂၷ-သံ၊ နဂၢ-အဒၶမာဂခီ။ ဏဂၢျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nagga:[adj.] naked; nude.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nagga,(adj.) [Ved.nagna=Lat.nudus (fr.*nogǔedhos) Goth.naqaps=Ohg.naccot,Ags.nacod=naked; Oir.nocht; perhaps Gr.gumnόs] naked,nude Vin.II,121; J.I,307; Pv.I,61 (=niccola PvA.32); II,15; 81; PvA.68,106.

--cariyā going naked Dh.141; DhA.III,78; cp.Sk nagnacaryā Divy 339; --bhogga one whose goods are nakedness,an ascetic J.IV,160; V,75; VI,225.(Page 345)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAGGA:[a] lõa lồ,lõa thể --cariyā [f] sự,hành vi lõa thể --samaṇa [m] đạo sĩ lõa thể
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nagga:နဂၢ(တိ)
[န+ဂမု+ကြိ။ လဂၢ+ဏ။ နဇိ+ဏ။ လဇိ+ဏ။ နဂစၧတီတိ နေဂၢါ၊ ဒြိတၱံ၊ လဂၢသေဂၤ ဝါ၊ နတၱံ။ နဇိ လဇိ ဗိေလ ဝါ၊ ေဏာ၊ ဇႆ ေဂါ၊ ဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃၄။သူစိ။ (နဇ=တၱ။ ေထာမ (နဂၷ-သံ၊ နဂၢ-အဒၶမာဂခီ။ ဏဂၢျပာ)]
(၁) အခ်ည္းႏွီးေသာ၊ (က) အဝတ္မပါေသာ။ (ခ) အက်ိဳးမၿပီးေသာ။ (၂) အဝတ္မဝတ္ပဲ က်ဴးလြန္ေသာ ရဟန္းဝတၳဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nagga:နဂၢ (တိ)
အဝတ္မဆည္းသည္။ ကိုယ္ခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္သည္။
နေဂၢန၊ အဝတ္မဆည္း အခ်ည္းႏွီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,