Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nagara:n.[〃] 城,市,都市.-ūpakārikā 都市的防備.-ūpama 如都市的.-kathā 都市論.-guttika 警察官.-bandhana 城縛.-vaḍḍhaki 築城者.-sāmin 城主.
パーリ語辞典 水野弘元著
nagara:n.[〃] 城,市,都市.-ūpakārikā 都市の防備.-ūpama 都市の如き.-kathā 都市論.-guttika 警察官.-bandhana 城縛.-vaḍḍhaki 築城者.-sāmin 城主.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nagara:n.[〃] 城,市,都市.= naṅgara.-ūpakārikā 都市の防備.-ūpama 都市の如き.-kathā 都市論.-guttika 警察官.-parikkhāra都市の资具.-bandhana 城縛.-vaḍḍhaki 築城者.-sāmin 城主
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nagara,【中】 城鎮,城堡,要塞。 ~guttika,【陽】 市長。 ~vara,【中】皇家城市。 ~vāsī,【陽】 市民。 ~sodhaka,【陽】 清道夫。 ~sobhinī,【陰】城市的美女,城鎮的妓女。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nagara,【中】城鎮,城堡,要塞。nagaraguttika,【陽】市長。nagaravara,【中】皇家城市。nagaravāsin,【陽】市民。nagarasodhaka,【陽】清道夫。nagarasobhinī,【陰】城市的美女,城鎮的妓女。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nagara: nagara(ti)
နဂရ(တိ)
[nagara+a.naga+rā+a.nagaranti patthenti ettha upabhoga paribhogatthikā janāti nagaraṃ.na gacchatīti vā nagaṃ,rājayuva rājamahāmattādīnaṃ vasanaṭṭhānaṃ.nagaṃrāti ādadāti gaṇhātīti nagaraṃ,rājādīnaṃ vasanaṭṭhānasamūhabhūtaṃ pākāra parikhādīhi parikkhittaṃ paricchinnaṭṭhānaṃ nagaraṃ nāmāti attho.apa,ṭṭha,2.142.naga+ra.nagāpāsādādayo assa santi nagaraṃ,ro,vākārena nagarasaddassa pulliṅgattaṃ samuccinoti.,ṭī.198.-nagaro.rū.rū,ṭī.4va1.(,ṭī,ekani,1.1..pañcikā,4.82- ).na+gara+a.na garati na cavatīti nagaraṃ,thāvariyanti vuttaṃ hoti.anu,dī.323.na+ghara.gha- ga-pru.naṃ sampuṇṇaṃ etthāti nagaraṃ.eka,ṭī.473.na+gara.naṃ sampuṇṇaṃ gharaṃ etthāti nagaraṃ,athavā na gacchatīti nago,pākāro,nago assa atthītīti nagaraṃ.pāti,padattha.246.thī-nitea nagarī.(puññakriyādinipuṇaṃ,catuvaṇṇajanāyutaṃ.anekajātisambaddhaṃ,nekasippasamākulaṃ.sabbadāvatasambaddhaṃ,nagaraṃ tvābhidhīyate.thoma.nagara-saṃç addhamāgadhi.ṇagara-prā,nagarayaç navara-sī,)]
[နဂရ+အ။ နဂ+ရာ+အ။ နဂရႏၲိ ပေတၳႏၲိ ဧတၳ ဥပေဘာဂ ပရိေဘာဂတၳိကာ ဇနာတိ နဂရံ။ န ဂစၧတီတိ ဝါ နဂံ၊ ရာဇယုဝ ရာဇမဟာမတၱာဒီနံ ဝသန႒ာနံ။ နဂံရာတိ အာဒဒါတိ ဂဏွာတီတိ နဂရံ၊ ရာဇာဒီနံ ဝသန႒ာနသမူဟဘူတံ ပါကာရ ပရိခါဒီဟိ ပရိကၡိတၱံ ပရိစၧိႏၷ႒ာနံ နဂရံ နာမာတိ အေတၳာ။ အပ၊႒၊၂။၁၄၂။ နဂ+ရ။ နဂါပါသာဒါဒေယာ အႆ သႏၲိ နဂရံ၊ ေရာ၊ ဝါကာေရန နဂရသဒၵႆ ပုလႅိဂၤတၱံ သမုစၥိေနာတိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉၈။-နဂေရာ။႐ူ။႐ူ၊ဋီ။၄ဝ၁။(ဇာတ္၊ဋီ၊ဧကနိ၊၁။၁။ေမာဂ္။ပၪၥိကာ၊၄။၈၂-တို႔လည္း ၾကည့္)။ န+ဂရ+အ။ န ဂရတိ န စဝတီတိ နဂရံ၊ ထာဝရိယႏၲိ ဝုတၱံ ေဟာတိ။ အႏု၊ဒီ။၃၂၃။ န+ဃရ။ဃ-ကို ဂ-ျပဳ။ နံ သမၸဳဏၰံ ဧတၳာတိ နဂရံ။ ဧက၊ဋီ။၄၇၃။ န+ဂရ။ နံ သမၸဳဏၰံ ဃရံ ဧတၳာတိ နဂရံ၊ အထဝါ န ဂစၧတီတိ နေဂါ၊ ပါကာေရာ၊ နေဂါ အႆ အတၳီတီတိ နဂရံ။ ပါတိ၊ပဒတၳ။၂၄၆။ထီ-၌ နဂရီ။ (ပုညႀကိယာဒိနိပုဏံ၊ စတုဝဏၰဇနာယုတံ။ အေနကဇာတိသမၺဒၶံ၊ ေနကသိပၸသမာကုလံ။ သဗၺဒါဝတသမၺဒၶံ၊ နဂရံ တြာဘိဓီယေတ။ ေထာမ။ နဂရ-သံ,အဒၶမာဂဓိ။ ဏဂရ-ျပာ၊ နဂရယ,နဝရ-သီဟိုဠ္၊)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nagara:[nt.] town; a citadel.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nagara,(nt.) [Ved.nagara,Non-aryan? Connection with agāra is very problematic] a stronghold,citadel,fortress; a (fortified) town,city.As seat of the government & as important centre of trade contrasted with gāma & nigama (village & market-place or township) Vin.III,47 (°bandhana),184; cp.gāma 3 b.deva° deva-city JI.3,168,202; DhA.I,280 etc.; cp.yakkha° J.II,127.-- Vin.I,277,342,344; II,155,184; D.II,7; S.II,105 sq.; IV,194 (kāyassa adhivacanaṁ); V,160; A.I,168,178; IV,106 sq.(paccantima); V,194 (id.) Dh.150 (aṭṭhīnaṁ); Sn.414,1013 (Bhoga°); J.I,3,50 (Kapilavatthu°); II,5; III,188; VI,368 etc.; Pug.56; DhA.IV,2; PvA.3,39,73; Dpvs XIV.51 (+pura).Cp.nāgara.

--ûpakārikā a town fortified with a wall covered with cement at its base D.I,105,cp.DA.I,274; --ûpama like a citadel (of citta) Dh.40,cp.DhA.I,317 & Nagaropama sūtra Divy 340; --kathā town-gossip D.I,7; --guttika superintendent of the city police J.III,30,436; IV,279; Miln.345 (dhammanagare n-g.),DhA.IV,55.Cp.Kern,Toev.p.167; --vara the noble town (of Rājagaha) Vv 166,cp.VvA.82; --vīthi a city street J.II,416; --sobhinī the city belle,a town courtesan J.II,367 (°anā); III,435 (Sulasā),475 (°anī); DhA.I,174; II,201; PvA.4 (Sulasā); Miln.350.(Page 345)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Nagara:The name of King Madda';s capital (?) J.v.310.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAGARA:[nt] tỉnh lỵ,thành thị --guttika [m] thị trưởng --vara [nt] thị xã sang trọng --vāsī [m] người ở đô thị --sodhaka [m] người quét chợ hay đổ rác --sobhinī [f] chỗ thành thị cho gái giang hồ,đĩ sang
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nagara:thành phố
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nagara:နဂရ(တိ)
[နဂရ+အ။ နဂ+ရာ+အ။ နဂရႏၲိ ပေတၳႏၲိ ဧတၳ ဥပေဘာဂ ပရိေဘာဂတၳိကာ ဇနာတိ နဂရံ။ န ဂစၧတီတိ ဝါ နဂံ၊ ရာဇယုဝ ရာဇမဟာမတၱာဒီနံ ဝသန႒ာနံ။ နဂံရာတိ အာဒဒါတိ ဂဏွာတီတိ နဂရံ၊ ရာဇာဒီနံ ဝသန႒ာနသမူဟဘူတံ ပါကာရ ပရိခါဒီဟိ ပရိကၡိတၱံ ပရိစၧိႏၷ႒ာနံ နဂရံ နာမာတိ အေတၳာ။ အပ၊႒၊၂။၁၄၂။ နဂ+ရ။ နဂါပါသာဒါဒေယာ အႆ သႏၲိ နဂရံ၊ ေရာ၊ ဝါကာေရန နဂရသဒၵႆ ပုလႅိဂၤတၱံ သမုစၥိေနာတိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉၈။-နဂေရာ။႐ူ။႐ူ၊ဋီ။၄ဝ၁။(ဇာတ္၊ဋီ၊ဧကနိ၊၁။၁။ေမာဂ္။ပၪၥိကာ၊၄။၈၂-တို႔လည္း ၾကည့္)။ န+ဂရ+အ။ န ဂရတိ န စဝတီတိ နဂရံ၊ ထာဝရိယႏၲိ ဝုတၱံ ေဟာတိ။ အႏု၊ဒီ။၃၂၃။ န+ဃရ။ဃ-ကို ဂ-ျပဳ။ နံ သမၸဳဏၰံ ဧတၳာတိ နဂရံ။ ဧက၊ဋီ။၄၇၃။ န+ဂရ။ နံ သမၸဳဏၰံ ဃရံ ဧတၳာတိ နဂရံ၊ အထဝါ န ဂစၧတီတိ နေဂါ၊ ပါကာေရာ၊ နေဂါ အႆ အတၳီတီတိ နဂရံ။ ပါတိ၊ပဒတၳ။၂၄၆။ထီ-၌ နဂရီ။ (ပုညႀကိယာဒိနိပုဏံ၊ စတုဝဏၰဇနာယုတံ။ အေနကဇာတိသမၺဒၶံ၊ ေနကသိပၸသမာကုလံ။ သဗၺဒါဝတသမၺဒၶံ၊ နဂရံ တြာဘိဓီယေတ။ ေထာမ။ နဂရ-သံ,အဒၶမာဂဓိ။ ဏဂရ-ျပာ၊ နဂရယ,နဝရ-သီဟိုဠ္၊)]
(၁) ၿမိဳ႕။ (၂) ၿမိဳ႕တံခါး။ (၃) ၿမိဳ႕ကို-ျပဳျပင္-တည္ေဆာက္-ျခင္းအမႈ။ (၄) အိမ္။ (၅) အတၱေဘာ၊ ခႏၶာကို၊ ၿမိဳ႕,အိမ္ႏွင့္တူေသာ ခႏၶာကိုယ္။ (၆) နဂရသုတ္။ နဂရသုတၱ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nagara:နဂရ (န)
ၿမိဳ႕။ ျပည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,