Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
naga:m.[〃] 山.
パーリ語辞典 水野弘元著
naga:m.[〃] 山.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Naga,【陽】 山。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Naga,【陽】山。gāmā gāmaṁ nagā nagaṁ,從這村到那村,從這山到那山。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
naga:山
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
naga: naga(pu)
နဂ(ပု)
[na+gamu+kvi.saññāsaddā yuea na a-maprura.na gacchatīti nago,saññāsaddattā na attaṃ.sūci.(-rū.586.,ṭī.6va5.,pañcikā,3.77).]
[န+ဂမု+ကြိ။ သညာသဒၵါ ျဖစ္၍ နကို အ-မျပဳရ။ န ဂစၧတီတိ နေဂါ၊ သညာသဒၵတၱာ န အတၱံ။ သူစိ။ (-႐ူ။၅၈၆။ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၅။ ေမာဂ္၊ပၪၥိကာ၊၃။၇၇)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
naga:[m.] mountain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Naga,[Sk.naga tree & mountain,referred by Fausböll & Uhlenbeck to na+gacchati,i.e.immovable (=sthāvara),more probably however with Lidén (see Walde under nāvis) to Ohg.nahho,Ags.naca “boat=tree”; semantically mountain=trees,i.e.forest] mountain S.I,195= Nd2 136A (nagassa passe āsīna,of the Buddha); Sn.180 (=devapabbata royal mountain SnA 216; or should it mean “forest”?); Th.1,41 (°vivara),525; Pv.II,961 (°muddhani on top of the Mount,i.e.Mt.Sineru PvA.138; the Buddha was thought to reside there); Miln.327 (id.); Vv 166 (°antare in between the (5) mountains,see VvA.82).(Page 345)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAGA:[m] núi non
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
naga:နဂ(ပု)
[န+ဂမု+ကြိ။ သညာသဒၵါ ျဖစ္၍ နကို အ-မျပဳရ။ န ဂစၧတီတိ နေဂါ၊ သညာသဒၵတၱာ န အတၱံ။ သူစိ။ (-႐ူ။၅၈၆။ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၅။ ေမာဂ္၊ပၪၥိကာ၊၃။၇၇)။]
(၁) ေတာင္၊ (က) ျမင္းမိုရ္ ဟိမဝႏၲာစေသာေတာင္။ (ခ) နတ္တို႔ေနရာ ေတာင္။ (၂) သစ္ပင္။ (၃) ျပာသာဒ္။ (၄) ၿမိဳ႕။ (၅) တံတိုင္း။ နဂရ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
naga:နဂ (ပ)
ေတာင္။ သစ္ပင္။ န ဂစၧတီတိ နေဂါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,