Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nadati:[〃nad] 大聲叫,吼叫(roar),哭泣(cry),吵鬧騷動(make a noise).aor.nadi,anādisuṃ; pp.nadita; caus.nadāpeti.cf.nadī,nāda.
パーリ語辞典 水野弘元著
nadati:[〃nad] さけぶ,ほえる,泣く,さわぐ.aor.nadi,anādisuṃ; pp.nadita; caus.nadāpeti.cf.nadī,nāda.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nadati,(nad + a),吼,制造噪音。 【過】 nadi。 【現分】 nadanta。 【過分】nadita。 【無】 naditvā。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nadati,(nad制造噪音+a),吼,制造噪音。【過】nadi。【現分】nadanta。【過分】nadita。【獨】naditvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nadati: nadati(kri)
နဒတိ(ႀကိ)
[nada+a+ti.nada abyattasadde.nīti,dhā.84.nado bhūcva] byattasadde,naddo saddamhi.dhātvattha.21va.kavikappaduma.nāda kere.sī)]
[နဒ+အ+တိ။ နဒ အဗ်တၱသေဒၵ။ နီတိ၊ ဓာ။၈၄။ နေဒါ ဘူစြ' ဗ်တၱသေဒၵ၊ နေဒၵါ သဒၵမွိ။ ဓာတြတၳ။၂၁ဝ။ ကဝိကပၸဒုမ။ နာဒ ေကေရ။ သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nadati:[nad + a] roars; makes a noise.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nadati,[Ved.nadati,nad of unknown etym.] to roar,cry,make a noise (nadaṁ nadati freq.) Sn.552 (sīha),684 (id.),1015; J.I,50,150; II,110; aor.nadi J.III,55 & anādisuṁ J.IV,349.Caus.nadāpeti to make roar J.II,244.See also nadī & nāda,& cp.onadati.(Page 346)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nadati:To sound,to make a noise with the voice,to shout,to roar
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NADATI:(nad+a) gầm thét,làm om sòm [aor] nadi [prp] nadanta [pp] nadita [abs] naditvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nadati:rống lên,gầm lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nadati:နဒတိ(ႀကိ)
[နဒ+အ+တိ။ နဒ အဗ်တၱသေဒၵ။ နီတိ၊ ဓာ။၈၄။ နေဒါ ဘူစြ' ဗ်တၱသေဒၵ၊ နေဒၵါ သဒၵမွိ။ ဓာတြတၳ။၂၁ဝ။ ကဝိကပၸဒုမ။ နာဒ ေကေရ။ သီဟိုဠ္)]
(၁) ေဟာက္၏။ (၂) ၾကဳံးဝါး-ႁမြက္ဆို-၏။ (၃) ျမည္၏၊ အသံျပဳ၏။ (၄) ေအာ္-ဟစ္-ေအာ္-ေႂကြးေၾကာ္-၏။ (၅) ဟိန္း၏။ (၆) ေဟာင္၏။ (၇) တြန္၏။ (၈) ျမည္ေစ၏၊ တီး၏။ (၉) စီးဆင္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nadati:နဒတိ (√နဒ္)
ျမည္၏။ ေဟာက္၏။ ေဟာင္၏။ ဟီ၏။ ႁမြက္ဆို၏။ ၾကံဳးဝါး၏။ က်ဴးရင့္၏။ တြန္၏။ ဟစ္ေႂကြး၏။
မဟာနဒံ နဒေႏၲာ၊ သည္းစြာေသာ အသံျဖင့္ ဟစ္ေႂကြးလ်က္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,