Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nadī:f.[〃] 河,川.(sg.) instr.abl.dat.gen.loc.nadiyā,najjā; loc.nadiyaṃ,najjaṃ; (pl.) nom.nadiyo,najjo,najjāyo.-kūla,-tīra 河岸.-dugga,-vidugga 川的淵,川的難渡的場所.-sota 河流.
パーリ語辞典 水野弘元著
nadī:f.[〃] 河,川.(sg.) instr.abl.dat.gen.loc.nadiyā,najjā; loc.nadiyaṃ,najjaṃ; (pl.) nom.nadiyo,najjo,najjāyo.-kūla,-tīra 河岸.-dugga,-vidugga 川の淵,川の難渡の場所.-sota 河流.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nadī,【陰】 河。 ~kūla,【中】 河岸。 ~dugga,【中】 因為有河而不能達到的地方。 ~mukha,【中】 河口。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nadī,【陰】河。nadīkūla,【中】河岸。nadīdugga,【中】因為有河而不能達到的地方。nadīmukha,【中】河口。nadīsota,【中】河流。Gaṅgā,Yamunā,Sarabhū,Aciravatī,Mahī,(印度五大河:)恒何(恒伽)、搖尤那、舍牢浮、阿致羅筏底河、摩企。) Aññaṁ uppajjate cittaṁ,aññaṁ cittaṁ nirujjhati; Avīcimanusambandho,nadīsotova vattatīti.(一心生起,另一心滅去;相續不斷,滾滾如河流。)(DA.2./I,193.;MA.10./I,261.;SA.47.2./III,190.)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nadī: nadī(kri)
နဒီ(ႀကိ)
[nada+a+ī]
[နဒ+အ+ဤ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nadī: nadī(thī)
နဒီ(ထီ)
[nada+ī.nadati sandatīti (saddāyatīti) nadī.udāna,ṭṭha.25.sārattha,3.132.aṃ,ṭī,2.242.(-,ṭī.681.nīti,dhā.84.(nadī-saṃ,ṇaīç ṇadī-prā,nadīya-sī)]
[နဒ+ဤ။ နဒတိ သႏၵတီတိ (သဒၵါယတီတိ) နဒီ။ ဥဒါန၊႒။၂၅။သာရတၳ၊၃။၁၃၂။ အံ၊ဋီ၊၂။၂၄၂။ (-ဓာန္၊ဋီ။၆၈၁။ နီတိ၊ဓာ။၈၄။ (နဒီ-သံ၊ ဏဤ,ဏဒီ-ျပာ၊ နဒီယ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nadī,(f.),river.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nadī,(f.) [Ved.nadī,from nadati=“the roaring,” cp.also nandati] a river; often characterised as mahā° in opp.to kun° rivulet; pl.nadiyo also collect.“the waters.” -- D.I,244 (Aciravatī nadī); S.II,32,118,135; V,390; A.I,33,136,243 (mahā°); II,55,140 (mahā°); III,52; IV,101 (m°),137; Sn.425,433,568,720; Dh.251; J.I,296; II,102; III,51; III,91 (Kebukā); V,269 (Vetaraṇī°); VI,518 (Ketumatī); Pv IV.354; Vism.468 (sīghasotā); PvA.256 (m°); Sdhp.21,194,574.-- Gen.sg.nadiyā J.I,278; It.113; Instr.nadiyā J.I,278; PvA.46; pl.Nom.nadiyo Miln.114 (na tā n.dhuva-salilā),najjo PvA.29 (mahā°); & najjāyo J.VI,278; gen nadīnaṁ Vin.I,246=Sn.569 (n.sāgaro mukhaṁ).-- kunnadī a small river S.I,109; II,32,118; V,47,63; A.II,140; IV,100; V,114 sq.-- On n.in similes see J.P.T.S.1906,100.

--kuñja a river glen DA.I,209; --kūla the bank of a river Cp.III,71--tīra=°kūla J.I,278; --dugga a difficult ford in a river S.II,198; --vidugga=°dugga A.I,35; III,128.(Page 346)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nadī:A river
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NADĪ:[f] sông rạch --kūla [nt] mé sông --dugga [nt] chỗ không thể vào,lên được vì các con sông --mukha [nt] cửa,miệng sông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nadī:နဒီ(ထီ)
[နဒ+ဤ။ နဒတိ သႏၵတီတိ (သဒၵါယတီတိ) နဒီ။ ဥဒါန၊႒။၂၅။သာရတၳ၊၃။၁၃၂။ အံ၊ဋီ၊၂။၂၄၂။ (-ဓာန္၊ဋီ။၆၈၁။ နီတိ၊ဓာ။၈၄။ (နဒီ-သံ၊ ဏဤ,ဏဒီ-ျပာ၊ နဒီယ-သီဟိုဠ္)]
(၁) ျမစ္။ (၂) ေရအိုင္။ (၃) နဒီအမည္ရွိေသာ ေရကန္။ (၄) ျမစ္ဝ။ (၅) နဒီ-သဒၵါျဖင့္ေဟာအပ္ေသာ အနဘိရတိဇာတ္။ (၆) နဒီမည္ေသာ သဒၵါ၊ နဒီမည္ေသာ ဣတၳိလိင္ ဤကာရႏၲ ဦကာရႏၲသဒၵါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nadī:နဒီ(ႀကိ)
[နဒ+အ+ဤ]
ၾကဳံးဝါး-ႁမြက္ဆို-ၿပီ။ နဒတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nadī:နဒီ (ဣ) (√နဒ္+ဤ)
ျမစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,