Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nacca:n.[Sk.nṛtya] 舞,舞蹈,跳舞.cf.naṭa.
パーリ語辞典 水野弘元著
nacca:n.[Sk.nṛtya] おどり,舞踊.cf.naṭa.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nacca:n.[Sk.nṛtya] おどり,舞踊.cf.naṭa.-gīta-vādita-visūka歌舞伎乐[舞踊,声乐,器乐,演芸]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nacca,【中】 舞蹈,表演。 ~ṭṭhāna,【中】 劇場,舞場。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nacca,(‹naṭ跳舞),【中】舞蹈,表演。naccaṭṭhāna,【中】劇場,舞場。A.3.103./I,261.︰Ummattakamidaṁ,bhikkhave,ariyassa vinaye yadidaṁ naccaṁ.(諸比丘!於聖者之律,舞蹈是瘋子。)受八戒時,「離舞蹈」之一項,《小誦註釋》:naccaṁ nāma yaṁkiñci naccaṁ.(舞蹈:任何舞蹈。) (KhA.CS:p.26)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nacca: nacca(kri)
နစၥ(ႀကိ)
[nata (naṭa)+ya+hi]
[နတ (နဋ)+ယ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nacca: nacca(na)
နစၥ(န)
[nacca+a.dhātvattha,219-,naṭa+ta.ṭa ta- cca-pru.ka.571.rū,624- .nabha (gattaginā-me)+ya.tya cca pru.ka.638.rū.661.,ṭī,11va.nīti,dhā.225-.nati+ta.ti ta cca-pru.nīti,sutta.1166 .(nakya,nabhana-saṃ,ṇacca-prā,naccaṇa addhamāgadha,ṭīmaç natyaya-sī)]
[နစၥ+အ။ ဓာတြတၳ၊ ၂၁၉-ၾကည့္၊ နဋ+တ။ ဋႏွင့္ တ-ကို စၥ-ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၇၁။႐ူ၊၆၂၄-တို႔ ၾကည့္။ နဘ (ဂတၱဂိနာ-ေမ)+ယ။ တ် ကို စၥ ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ ႐ူ။ ၆၆၁။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၁ဝ။ နီတိ၊ဓာ။ ၂၂၅-တို႔ၾကည့္။ နတိ+တ။ တိႏွင့္ တကို စၥ-ျပဳ။ နီတိ၊ သုတၱ။၁၁၆၆ ၾကည့္။ (နက်၊ နဘန-သံ၊ ဏစၥ-ျပာ၊ နစၥဏ အဒၶမာဂဓ၊ နယ္ဋီမ,နတ်ယ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nacca:[nt.] dancing; a play.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nacca,(nt.) [Ved.nṛtya=Anglo-Ind.nautch,etym.uncertain,cp.naccati & naṭati] (pantomimic) dancing; usually combd with singing (gīta,q.v.) & instrumental music (vādita).-- nacca: A.I,261; D.III,183; J.I,61,207; DA.I,77; PvA.231.-- nacca-gīta: J.I,61; Pv IV.72; DhA.III,129; VvA.131,135.-- nacca-gīta-vādita (+visūkadassana):Vin.I,83; D.I,5,6; KhA 36; cp.Vv 8110 (naccagīte suvādite).(Page 345)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NACCA:[nt] khiêu vũ,nhảy múa chơi giỡn --ṭṭhāṇa [nt] rạp hát,hí trường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nacca:နစၥ(န)
[နစၥ+အ။ ဓာတြတၳ၊ ၂၁၉-ၾကည့္၊ နဋ+တ။ ဋႏွင့္ တ-ကို စၥ-ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၇၁။႐ူ၊၆၂၄-တို႔ ၾကည့္။ နဘ (ဂတၱဂိနာ-ေမ)+ယ။ တ် ကို စၥ ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ ႐ူ။ ၆၆၁။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၁ဝ။ နီတိ၊ဓာ။ ၂၂၅-တို႔ၾကည့္။ နတိ+တ။ တိႏွင့္ တကို စၥ-ျပဳ။ နီတိ၊ သုတၱ။၁၁၆၆ ၾကည့္။ (နက်၊ နဘန-သံ၊ ဏစၥ-ျပာ၊ နစၥဏ အဒၶမာဂဓ၊ နယ္ဋီမ,နတ်ယ-သီဟိုဠ္)]
(၁) (က) ကျခင္း။ (ခ) ကျခင္း,ကေစျခင္း။ (ဂ) ကပြဲ၊ ကပြဲသဘင္။ (တိ) (၂) ကေသာ၊ သူ။။ နစၥိတၳီ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nacca:နစၥ(ႀကိ)
[နတ (နဋ)+ယ+ဟိ]
ကေလာ့။ နစၥတိ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
nacca:နစၥ
ဘူ = နစၥေန-ကျခင္း၌။ နစၥတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nacca:နစၥ (န) (√နဋ္+ယ)
အက။ ကျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,