Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nabha:,nabhas n.[Sk.nabha m.,nabhas n.] 天空,雲,霧.nom.abl.nabhā; instr.nabhasā; loc.nabhasi.nabhā ca paṭhavī ca 天跟地.cf.abbha.
パーリ語辞典 水野弘元著
nabha:,nabhas n.[Sk.nabha m.,nabhas n.] 天空,雲,霧.nom.abl.nabhā; instr.nabhasā; loc.nabhasi.nabhā capaṭhavī ca 天と地.cf.abbha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nabha,【陽、中】 天空。 (在【合】中取 nabho 的詞形。 例: nabhogata= 存在天空中。(p167)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nabha,【陽】【中】天空(mist,vapour,clouds,sky)。(在【合】中取nabho 的詞形。例:nabhogata = 存在天空中。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nabha: nabha(na)
နဘ(န)
[na+bhū+kvi.na+bhī+kvi.na bhavati ettha kiñcipi vatthūti nabhaṃ,natthi bhūmi etthāti vā nabhaṃ,na bhāyanti pakkhino anenaç etthāti vā nabhaṃ..,ṭī.45-6.nabhaṃ ākāso.-ṭī.842.(na-saṃ,ṇabhaç ṇaha-prā,nabha-addhamāgadhī.asī)]
[န+ဘူ+ကြိ။န+ဘီ+ကြိ။ န ဘဝတိ ဧတၳ ကိၪၥိပိ ဝတၳဴတိ နဘံ၊ နတၳိ ဘူမိ ဧတၳာတိ ဝါ နဘံ၊ န ဘာယႏၲိ ပကၡိေနာ အေနန,ဧတၳာတိ ဝါ နဘံ။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၄၅-၆။ နဘံ အာကာေသာ။ ယင္း-ဋီ။၈၄၂။ (နဘသ္-သံ၊ ဏဘ,ဏဟ-ျပာ၊ နဘ-အဒၶမာဂဓီ။ အဟသ္သီဟိုဠ္)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nabha,(nt.) & Nabhas (in oblique cases) [Sk.nabhas; Gr.nέfos & nefέlh,Lat.nebula,Oir.nēl,Ags.nifol (darkness),Ohg.nebul.See also abbha] mist,vapour,clouds,sky A.I,242; II,50 (nabhā),III,240,Sn.687 (nabhasi-gama,of the moon); Vv 323,352 (=ākāsa VvA.161),534 (id.236),6327 (id.268); PvA.65; Mhvs VII.9 (nabhasā Instr.).(Page 347)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NABHA:[m] [nt] trên trời,đổi hình thức ra nabho như nabhogata,có ở trên trời
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nabha:နဘ(န)
[န+ဘူ+ကြိ။န+ဘီ+ကြိ။ န ဘဝတိ ဧတၳ ကိၪၥိပိ ဝတၳဴတိ နဘံ၊ နတၳိ ဘူမိ ဧတၳာတိ ဝါ နဘံ၊ န ဘာယႏၲိ ပကၡိေနာ အေနန,ဧတၳာတိ ဝါ နဘံ။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၄၅-၆။ နဘံ အာကာေသာ။ ယင္း-ဋီ။၈၄၂။ (နဘသ္-သံ၊ ဏဘ,ဏဟ-ျပာ၊ နဘ-အဒၶမာဂဓီ။ အဟသ္သီဟိုဠ္)]
(၁) ေကာင္းကင္။ (၂) နတ္ျပည္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
nabha:နဘ
ဘူ+ကီ+ဒိ = ဟႎသာယံ-ညႇဉ္းဆဲျခင္း၌။ နဘတိ၊ နဘၷာတိ၊ နဗ႓တိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nabha:နဘ (ပ၊န)
ေကာင္းကင္။
နဘမေဇၩ၊ ေကာင္းကင္အလယ္၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,