Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
naṅgala:n.[Sk.lāṅgala,laṅgala] 犁,鋤.-āvattanin 拖拉著犁來回到處走 [牛] .-īsā 犁的柄(犁柱).-kaṭṭhakaraṇa 鋤耕,犁耕.-mukha 水道口,水門.
パーリ語辞典 水野弘元著
naṅgala:n.[Sk.lāṅgala,laṅgala] 犁,鋤,すき.-āvattanin すきを引き廻わす [牛] .-īsā すきの柄.-kaṭṭhakaraṇa 鋤耕.-mukha 水道のロ,水門.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Naṅgala,【中】 犁。 ~phāla,【陽】(犁)鏵,鏵頭。 ~līsā,【陰】 犁轅。(p166)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Naṅgala,【中】犁。naṅgalaphāla,【陽】(犁)鏵,鏵頭。naṅgalalīsā,【陰】犁轅。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
naṅgala: naṅgala(na)
နဂၤလ(န)
[naṅga+lu+a.bhūminaṅga] manaṅgaṃkaronto lunātitī naṅgalaṃ.,ṭī.449.sūci.na+gala+a.tiṇañca kaṭṭhañcanāsetvā galanti pavattanti etenāti naṅgalaṃ.na pubbassa gala gatimhi.gaḷuṃpyaṃ.64.(ṇaṅgala-saṃ,ṇaṃgaraç ṇaṃgala-prā,naṃgalaaddhamāgadhī,nagula-sī)]
[နဂၤ+လု+အ။ ဘူမိနဂၤ' မနဂႍကေရာေႏၲာ လုနာတိတီ နဂၤလံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၉။ သူစိ။ န+ဂလ+အ။ တိဏၪၥ က႒ၪၥနာေသတြာ ဂလႏၲိ ပဝတၱႏၲိ ဧေတနာတိ နဂၤလံ။ န ပုဗၺႆ ဂလ ဂတိမွိ။ ဂဠဳံပ်ံ။၆၄။ (ဏဂၤလ-သံ၊ ဏံဂရ,ဏံဂလ-ျပာ၊ နံဂလအဒၶမာဂဓီ၊ နဂုလ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
naṅgala:[nt.] a plough.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Naṅgala,(nt.) [Ved.lāṅgala; naṅgala by dissimilation through subsequent nasal,cp.Milinda›Menandros.Etym.unknown,prob.dialectical (already in RV IV.574),because unconnected with other Aryan words for plough.Cp.Balūčī naṅgār] a plough S.I,115; III,155; A.III,64; Sn.77 (yuga° yoke & plough); Sn.p.13; J.I,57; Th.2,441 (=sīra ThA.270); SnA 146; VvA.63,65; PvA.133 (dun° hard to plough); DhA.I,223 (aya°); III,67 (id.).

--īsā the beam of a plough S.I,104 (of an elephant’s trunk); --kaṭṭhakaraṇa ploughing S.V,146=J.II,59; --phāla [mod.Ind.phār] ploughshare (to be understood as Dvandva) DhA.I,395.(Page 345)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAṄGALA:[nt] cày bừa --phāla [m] lưỡi cày --līsā [f] cán gọng cây cày
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
naṅgala:နဂၤလ(န)
[နဂၤ+လု+အ။ ဘူမိနဂၤ' မနဂႍကေရာေႏၲာ လုနာတိတီ နဂၤလံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၉။ သူစိ။ န+ဂလ+အ။ တိဏၪၥ က႒ၪၥနာေသတြာ ဂလႏၲိ ပဝတၱႏၲိ ဧေတနာတိ နဂၤလံ။ န ပုဗၺႆ ဂလ ဂတိမွိ။ ဂဠဳံပ်ံ။၆၄။ (ဏဂၤလ-သံ၊ ဏံဂရ,ဏံဂလ-ျပာ၊ နံဂလအဒၶမာဂဓီ၊ နဂုလ-သီဟိုဠ္)]
(၁) (က) ထြန္၊ ထြန္တုံး။ (ခ) ထြန္သြား၊ ထယ္သြား။ (၂) (လယ္ယာတို႔ကို) ထြန္ျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း။ (၃) ေရေျမာင္း။ (တိ) (၄) ထြန္တုံးျဖင့္မွတ္အပ္-ထြန္တုံးအမွတ္ရွိ-ထြန္တုံးႏွင့္တူ-ေသာ ဦးခ်ိဳရွိေသာ (ႏြား)။ နဂၤလာဝတၱ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
naṅgala:နဂၤလ (န)
ထြန္တံုး။ ထြန္သြား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,