Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
naḷa:,nala m.[Sk.naḍa,naḷa] 葦,芦,あし.-āgāra 葦の家.-kalāpa束芦,束にした苇.-kalāpiya束芦にした.-kalāpī 葦束.-kāra 芦細工人,籠作り.-kāra-sippa籠作りの技.-mālā 芦の鬘,芦束.-vana 葦の林.-setu 葦の堤
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Naḷa,【陽】 蘆葦,管。 ~kāra,【陽】 編籃工人,蘆葦業員工。 ~kalāpa,【陽】一捆蘆葦。 ~mīṇa,【陽】 蝦。 ~agāra,【中】 茅屋(以蘆葦制成的小屋)。(p168)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Naḷa,【陽】蘆葦,管。naḷakāra,【陽】編籃工人,蘆葦業員工。naḷakalāpa,【陽】一捆蘆葦。naḷamīṇa,【陽】蝦。naḷagāra,【中】茅屋(以蘆葦制成的小屋)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
naḷa: naḷa(pu)
နဠ(ပု)
[naḷa+a.nī+ala.la- ḷapru.naḷati asāro nissārohutvā veḷuvasatopi tanuko sallahuko jātoti naḷo.apa,ṭṭha,2.125.nī naye,alo,ḷattaṃ,,ṭī.6va1.(nala-saṃ,addhamāgadhī,ṇalaprā,naḷaya-sī)]
[နဠ+အ။ နီ+အလ။ လ-ကို ဠျပဳ။ နဠတိ အသာေရာ နိႆာေရာဟုတြာ ေဝဠဳဝသေတာပိ တႏုေကာ သလႅဟုေကာ ဇာေတာတိ နေဠာ။ အပ၊႒၊၂။၁၂၅။ နီ နေယ၊ အေလာ၊ ဠတၱံ၊ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၁။ (နလ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ၊ ဏလျပာ၊ နဠယ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
naḷa:[m.] a reed; a tube.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NAḶA:[m] cây lao,cây sậy,ống (trúc) --kāra [m] người đương thúng rổ --kalāpa [m] một bó sậy --mīṇa [m] một lọai tôm --āgāra [nt] chòi làm bằng lau sậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
naḷa:နဠ(ပု)
[နဠ+အ။ နီ+အလ။ လ-ကို ဠျပဳ။ နဠတိ အသာေရာ နိႆာေရာဟုတြာ ေဝဠဳဝသေတာပိ တႏုေကာ သလႅဟုေကာ ဇာေတာတိ နေဠာ။ အပ၊႒၊၂။၁၂၅။ နီ နေယ၊ အေလာ၊ ဠတၱံ၊ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၁။ (နလ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ၊ ဏလျပာ၊ နဠယ-သီဟိုဠ္)]
(၁) က်ဴပင္၊ က်ဴ႐ိုး။ (၂) အျမစ္၊ အရင္း။ (၃) လက္မ။ (က) ကင္းပုဇြန္၏လက္မ။ ၉ခ) ပုဇြန္လုံး-ဂဏန္းေကာင္-၏ လက္မ။ (၄) သစ္ေခါင္း။ (တိ) (၅) က်ဴပင္-က်ဴ႐ိုး-ႏွင့္တူေသာ (မာနတရား)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
naḷa:နဠ
စု = ဘႆေန-ေလွ်ာက်ျခင္း၌။ နဠာယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
naḷa:နဠ (ပ)
က်ဴပင္။Asundo Tabialis or Karlca
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
naḷa:နဠ (ပ)
က်ဴပင္။နလ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,