Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nūpura:m.[〃] 足飾.
パーリ語辞典 水野弘元著
nūpura:m.[〃] 足飾.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nūpura,【中】 腳鐲。(p183)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nūpura,【中】腳鐲(anklet)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nūpura: nūpura(pu,na)
ႏူပုရ(ပု၊န)
[uīna+pūra (=pūra+ṇa).uīnaṃ pādaṃ pūretīti nūpuro.vaṇṇavipariyāyo.,ṭī.288.(ṇiura-ṇūura-prā)]
[ဦန+ပူရ (=ပူရ+ဏ)။ ဦနံ ပါဒံ ပူေရတီတိ ႏူပုေရာ။ ဝဏၰဝိပရိယာေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၈၈။ (ဏိဥရ-ဏူဥရ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nūpura:[nt.] anklet.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nūpura,[Sk.nūpura; Non-Aryan.Cp.Prk.ṇeura & nīdhura (nīyura)] an ornament for the feet,an anklet Th.2,268; DA.I,50.Ne Nesan see na3.(Page 376)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NŪPURA:[nt] vòng chân,kiềng cẳng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nūpura:ႏူပုရ(ပု၊န)
[ဦန+ပူရ (=ပူရ+ဏ)။ ဦနံ ပါဒံ ပူေရတီတိ ႏူပုေရာ။ ဝဏၰဝိပရိယာေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၈၈။ (ဏိဥရ-ဏူဥရ-ျပာ)]
(၁) ေျခက်င္၊ ေျခ၌ ဝတ္ဆင္အပ္ေသာ တန္ဆာ။ (၂) လက္ေကာက္၊ (သစ္ပင္းအထူး,ေျခတန္ဆာ,ေျခက်င္။ ျပာ၊ ဓာန္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nūpura:ႏူပုရ (ပ၊န)
ေျခက်ဥ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,