Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nūna:nūnaṃ adv.[Sk.nūnaṃ] 確實,的確.yaṃ nūna ~ (如果)做~的話如何? ,(就)做吧!.yaṃ nūnāhaṃ puccheyyaṃ (如果)我問~的話如何? ,(就)問吧!.
パーリ語辞典 水野弘元著
nūna:nūnaṃ adv.[Sk.nūnaṃ] 確かに.yaṃ nūna...したらいかに,...しよう.yaṃ nūnāhaṃ puccheyyaṃ 我は問うたらばいかに,問おう.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nūna,【無】 的確,當然,確定地。(p183)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nūna,【無】的確,當然,確定地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nūna: nūna(bya)
ႏူန(ဗ်)
[nicchaye cā] numānasmiṃ,siyā nūna vitakkane..1191.(rū,nhā.135.rū,ṭī,nhā.84.nīti,sutta,nhā.385).(nū-saṃ,ṇūnaç ṇūṇaṃ-prā)]
[နိစၧေယ စာ' ႏုမာနသၼႎ၊ သိယာ ႏူန ဝိတကၠေန။ ဓာန္။ ၁၁၉၁။ (႐ူ၊ ႏွာ။ ၁၃၅။ ႐ူ၊ ဋီ၊ ႏွာ။ ၈၄။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ႏွာ။ ၃၈၅)။ (ႏူနမ္-သံ၊ ဏူန,ဏူဏံ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nūna:[ind.] indeed; surely; certainly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nūna,(& nūnaṁ DhsA.164) (indecl.) [Ved.nūnaṁ=Gr.nu/n,Lat.nunc (cp.num); Goth.nu,Ger.nun,cp.E.now.See also nu] affirmative-dubitative particle with Pot.or Ind.,viz.1.(dubit.--interrog.) is it then,now,shall I etc.(=Lat.subjunctive,hortative & dubitative) D.I,155 (=Lat.num,cp.nu).Esp.freq.with rel.pron.yaṁ=yaṁ nūna what if,shall I,let me (Lat.age) Sn.p.80 (yaṁ nūn’âhaṁ puccheyyaṁ let me ask,I will ask); J.I,150,255; III,393; PvA.5 (y.n.âhaṁ imassa avassayo bhaveyyaṁ=let me help him).-- 2.(affirm.) surely,certainly,indeed Sn.1058 (api nūna pajaheyyuṁ); A.V,194; J.I,60; V,90; Pv.II,924 (nuna); Miln.20; DhsA.164; PvA.95 (nuna as v.l.; text reads nanda).(Page 376)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nūna:Surely; perhaps,I suppose
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NŪNA:[in]thật vậy,chắc vậy,đúng vậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nūna:ႏူန(ဗ်)
[နိစၧေယ စာ' ႏုမာနသၼႎ၊ သိယာ ႏူန ဝိတကၠေန။ ဓာန္။ ၁၁၉၁။ (႐ူ၊ ႏွာ။ ၁၃၅။ ႐ူ၊ ဋီ၊ ႏွာ။ ၈၄။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ႏွာ။ ၃၈၅)။ (ႏူနမ္-သံ၊ ဏူန,ဏူဏံ-ျပာ)]
ယင္းသည္ လိင္သုံးပါး ဝိဘတ္ခုနစ္သြယ္တို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ေနမပ်က္ေသာ နိပါတ္ပုဒ္ျဖစ္၏။ (၁) စင္စစ္-ဧကန္==ဧကံသ,ဆုံးျဖတ္ ျခင္း == နိစၧယ,(၂) မွန္ဆျခင္း==အႏုမာန,(၃) ထင္-မွတ္ထင္-ျခင္း==မညန (၄) ၾကံစည္ျခင့္==ဝိတကၠ,(၅) ေအာက္ေမ့-အမွတ္ရ-ျခင္း==အႏုႆရဏ,(၆) ေမးျမန္းျခင္း== ပုစၧာ အနက္တို႔၌ ျဖစ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nūna:ႏူန (အ)
ၾကံစည္ျခင္း။ မခၽြတ္ယြင္းျခင္း အနက္တို႔၌ျဖစ္ေသာ နိပါတ္ပုဒ္။ စင္စစ္ေသာ္ကား။ စင္စစ္သျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,