Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nīyati:niyyati [〃neti 的 pass.] 被引導(to be led,to be guided).imper.nīyāmase; ppr.nīyamāna.
パーリ語辞典 水野弘元著
nīyati:niyyati [〃neti の pass.] 導かれる.imper.nīyāmase; ppr.nīyamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nīyati,(neti 的【被】),被引導,被攜帶。(p183)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nīyati,(neti 的【被】),被引導,被攜帶。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīyati: nīyati(kammā,kri)
နီယတိ(ကမၼာ၊ႀကိ)
[nī+ya+te.nī+ya+ṇe+te.nī naye pāpuṇebyādi,damādo nīlavaṇṇake.dhātvattha.216.]
[နီ+ယ+ေတ။ နီ+ယ+ေဏ+ေတ။ နီ နေယ ပါပုေဏဗ်ာဒိ၊ ဒမာေဒါ နီလဝဏၰေက။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīyati: nīyati(kri)
နီယတိ(ႀကိ)
[nī+ya+ti]
[နီ+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nīyati,(pass.of neti),is led or carried.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nīyati,[Sk.nīyati,Pass.of neti] to be led or guided,to go,to be moved S.I,39 (cittena nīyati loko); Dh.175; Pv.I,111 (=vahīyati PvA.56); J.I,264 (ppr.nīyamāna); PvA.4 (id.); DhA.III,177; Sdhp.292,302.Also found in spelling niyyati at Sn.851; Nd1 223 (=yāyati,vuyhati),395.-- In the sense of a Med.in imper.nīyāmase (let us take) Pv.II,91 (=nayissāma PvA.113).(Page 375)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nīyati:see niyyatiniyyāti,to be led,carried along,led away
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĪYATI:(pass của neti) bị dẫn đi,đem đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīyati:နီယတိ(ႀကိ)
[နီ+ယ+တိ]
(၁) ေဆာင္-ထုတ္ေဆာင္-၏၊ (က) ျဖစ္တတ္၏။ (ခ) ကုန္လြန္ေစ၏။ (ဂ) သိေစ၏။ (၂) ထြက္ေျမာက္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīyati:နီယတိ(ကမၼာ၊ႀကိ)
[နီ+ယ+ေတ။ နီ+ယ+ေဏ+ေတ။ နီ နေယ ပါပုေဏဗ်ာဒိ၊ ဒမာေဒါ နီလဝဏၰေက။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၆။]
ေဆာင္-ထုတ္ေဆာင္-အပ္၏၊ (က) ျဖစ္ေစအပ္၏။ (ခ) အဖန္ဖန္ေမးအပ္၏။ (ဂ) တိုက္တြန္းအပ္၏။ (ဃ) သိအပ္၏။ (င) အျပားအားျဖင့္ သိေစအပ္၏။ ေဆာင္-ထုတ္ေဆာင္-အပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nīyati:နီယတိ (ကမၼ) (√နီ+ယ)
ေဆာင္အပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,