Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nīvāra:m.[〃] 玄米,生米,稻.
パーリ語辞典 水野弘元著
nīvāra:m.[〃] 玄米,生米,稻.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nīvāra,【陽】 野米,稻谷。(p183)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nīvāra,【陽】野米,稻谷。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nīvāra,﹐穄米,野生之谷類。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīvāra: nīvāra(pu)
နီဝါရ(ပု)
[nī+vara+ṇa.,ṭī.45va-1.sūci.(nīvāra-saṃ,ṇīvāra-prā).nīvāra-dhaññaç dhaññavigeya-addhamāgadhī..]
[နီ+ဝရ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၅ဝ-၁။ သူစိ။ (နီဝါရ-သံ၊ ဏီဝါရ-ျပာ)။ နီဝါရ-ဓည,ဓညဝိေဂယ-အဒၶမာဂဓီ။ ဓာန္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nīvāra:[m.] a kind of grain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nīvāra,[Sk.nīvāra,unexplained] raw rice,paddy D.I,166; A.I,241,295; II,206; Pug.55; J.III,144 (°yāgu).(Page 376)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĪVĀRA:[m] một loại hột
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīvāra:နီဝါရ(ပု)
[နီ+ဝရ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၅ဝ-၁။ သူစိ။ (နီဝါရ-သံ၊ ဏီဝါရ-ျပာ)။ နီဝါရ-ဓည,ဓညဝိေဂယ-အဒၶမာဂဓီ။ ဓာန္။]
က်ိတ္စပါး၊ ေတာစပါး၊ ျမက္စပါး။ (ျမတ္စပါးမ်ိဳး၊ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ထြန္း ေပါက္ေသာ စပါးတစ္မ်ိဳး၊ စပါးမ်ိဳး။ ပါဠိသီဟိုဠ္ဓာန္။ စပါး႐ိုင္း၊ အဒၶမာဂဓီ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nīvāra:နီဝါရ (ပ)
ႀကိတ္ဆန္။ ႀကိတ္စပါး။ နတ္ေကာက္ငယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,