Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nīta:a.[neti 的 pp.] 已被引導的(led,guided),已被確定的(ascertained),完了的.-attha了義.(cf.neyya-attha 未了義).
パーリ語辞典 水野弘元著
nīta:a.[neti の pp.] 導かれたる,確かめられたる,完了の.-attha了義.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nīta:a.[neti の pp.] 導かれたる,確かめられたる,完了の.-attha了義.-attha-suttanta了義经
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nīta,(neti 的【過分】),已攜帶,已推論出,已指明,已牽著走。 ~attha,【陽】推論出的意義。(p182)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nīta,(neti 的【過分】),已攜帶,已推論出,已指明,已牽著走。nītattha,【陽】推論出的意義。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīta: nīta(pu)
နီတ(ပု)
[yadicchā]
[ယဒိစၧာနာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīta: nīta(ti)
နီတ(တိ)
[nī+ta.(nīta-saṃ,ṇiṇīa-prā)]
[နီ+တ။ (နီတ-သံ၊ ဏိဏီအ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nīta:[pp.of neti] carried; guided; inferred; led by.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nīta,(pp.) [pp.of neti] led,guided; ascertained,inferred A.I,60 (°attha); J.I,262; II,215 (kāma°); Nett 21 (°attha,natural meaning,i.e.the primarily inferred sense,opp.neyyattha); Sdhp.366 (dun°).Cp.vi°.(Page 375)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĪTA:(pp của neti) mang,đem đi,dắt dẫn,đưa đi,kết luận,bao hàm --attha [m] nghĩa tổng quát,bao hàm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīta:နီတ(တိ)
[နီ+တ။ (နီတ-သံ၊ ဏိဏီအ-ျပာ)]
(၁) ေဆာင္အပ္ေသာ။ (က) ေဆာင္ယူအပ္ေသာ။ (ခ) ထုတ္ေဆာင္အပ္ေသာ။ (ဂ) ေဆာင္ေရႊအပ္ေသာ။ (၂) တိုက္႐ိုက္သိ-ယူ-ေဟာ-အပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīta:နီတ(ပု)
[ယဒိစၧာနာမ္]
(၁) နီတ အမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ နီတ ဘုရားငယ္။ (၂) နီတ အမည္ရွိေသာ ပုဏၰားလုလင္။ (၃) နီတ အမည္ရွိေသာ ေထရ္၊ နီတေထရ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nīta:နီတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√နီ+တ)
ေဆာင္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,