Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nīhāra:m.[Sk.nirhāra] 方法,手段,運搬(食物).-bhatta 已食被持來的食物的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nīhāra:m.[Sk.nirhāra] 方法,手段,運搬.-bhatta 持ち来れる食を食せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nīhāra,【陽】 1.噴出。 2.實行。 3.方法,樣子。(p183)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nīhāra,【陽】1.噴出。2.實行。3.方法,樣子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīhāra: nīhāra(pu)
နီဟာရ(ပု)
[nī+hara+ṇa.na+ īha+āra.himaṃ tu hīnamussāvo nīhāro mahikāpyatha..56.mahikantaṃ hime,nīharanti nissasantuneneti nīhāro,natthi īhā vā etasmā hetubhūtāti nīhāro,āro.,ṭī.56.na niṇṇayā kāresu nīhāro khajale siyā.,,sya.nīhāra saddāeiea atthuddhāraracanāgāthāddha.gāthā.56.(ṇīhāra-prā)]
[နီ+ဟရ+ဏ။ န+ ဤဟ+အာရ။ ဟိမံ တု ဟီနမုႆာေဝါ နီဟာေရာ မဟိကာပ်ထ။ ဓာန္။ ၅၆။ မဟိကႏၲံ ဟိေမ၊ နီဟရႏၲိ နိႆသႏၲဳေနေနတိ နီဟာေရာ၊ နတၳိ ဤဟာ ဝါ ဧတသၼာ ေဟတုဘူတာတိ နီဟာေရာ၊ အာေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆။ န နိဏၰယာ ကာေရသု နီဟာေရာ ခဇေလ သိယာ။ ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္၊ သ်။ နီဟာရ သဒၵါ၏ အတၳဳဒၶါရရစနာဂါထာဒၶ။ ဂါထာ။ ၅၆။ (ဏီဟာရ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nīhāra:[m.] 1.ejection; 2.carrying out; 3.the way; manner.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nīhāra,[cp.Sk.nirhāra] way,manner Vin.I,13; J.I,127; DhA.IV,7.At Vin.I,13 also in nīhāra-bhatta (=nīhāraka).(Page 376)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĪHĀRA:[m] ejection sự đuổi đi,mang đi,đường lối,tư cách,sự phun ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīhāra:နီဟာရ(ပု)
[နီ+ဟရ+ဏ။ န+ ဤဟ+အာရ။ ဟိမံ တု ဟီနမုႆာေဝါ နီဟာေရာ မဟိကာပ်ထ။ ဓာန္။ ၅၆။ မဟိကႏၲံ ဟိေမ၊ နီဟရႏၲိ နိႆသႏၲဳေနေနတိ နီဟာေရာ၊ နတၳိ ဤဟာ ဝါ ဧတသၼာ ေဟတုဘူတာတိ နီဟာေရာ၊ အာေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆။ န နိဏၰယာ ကာေရသု နီဟာေရာ ခဇေလ သိယာ။ ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္၊ သ်။ နီဟာရ သဒၵါ၏ အတၳဳဒၶါရရစနာဂါထာဒၶ။ ဂါထာ။ ၅၆။ (ဏီဟာရ-ျပာ)]
(၁) နည္းနာနယ။ (၂) အေၾကာင္း။ (၃) အသြင္အျပင္ ပုံသဏၭာန္-အျခင္းအရာ။ (၄) ဆီးႏွင္း။ (၅) အက်င့္။ (တိ) (၆) ထုတ္ေဆာင္ေသာ။ (၇) ပယ္စြန္႔ေသာ။ (၈) ေဆာင္ပို႔အပ္ၿပီးေသာ။ (ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေတာင္ေပါက္။ ဓာန္၊ သ်။ ၅၆)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nīhāra:နီဟာရ (ပ) (နိရ္+√ဟရ္+ဏ)
ထုတ္ေဆာင္ျခင္း။ အက်င့္။ အသြင္အျပင္။ နည္း။ ဆီးႏွင္း။
ဣမိနာ နီဟာေရန၊ ဤသို႔ေသာ နည္းျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,