Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nīca:a.[〃] 低的(low),卑賤次等的(inferior),謙虛的(humble).-āsana 低的座位.-kula 卑賤族.-kulin 卑賤族的.-citta下意,謙虛的心.-mano 謙虛的意.
パーリ語辞典 水野弘元著
nīca:a.[〃] 低き,卑しき.-āsana 低き座.-kula 卑賎族.-kulin 卑族の.-citta下意.-mano 謙虚の意.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nīca,【形】 低的,卑下的,次等的。 ~kula,【中】 賤種姓(低的印度世襲階級)。 ~kulīnatā,【陰】 有出生卑賤的情況。 ~āsana,【中】 低座。(p182)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nīca,【形】低的,卑下的,卑賤的,次等的,謙卑的。nīcakula,【中】賤種姓(低的印度世襲階級)。nīcakulīnatā,【陰】有出生卑賤的情況。nīcāsana,【中】低座。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīca: nīca(ti)
နီစ(တိ)
[nīca+ṇa.(nīca-saṃ,ṇiya-prā,nīya-addhamāgadhī)]
[နီစ+ဏ။ (နီစ-သံ၊ ဏိယ-ျပာ၊ နီယ-အဒၶမာဂဓီ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīca: nīca(ti)
နီစ(တိ)
[ni+ci+ṇa.nico jammo nihīnako.nihīnaṃ cinotīti nīco,ṇo,rassassa dīghatā.,ṭī.516.nīca-saddo hi hīnavācako.nīti,dhā.1va.uni+añca+ṇa.nīco rasso vāmanotha.uddhaṃ na añcatīti nīco,añca gamane,ṇo,akāraukārānaṃ lopo,nisaddo atra nisedhe..,ṭī.7va8.nīcaṃ appe..1152.(nīca-saṃ,ṇīya-prā,nīya- addhamāgadhī)]
[နိ+စိ+ဏ။ နိေစာ ဇေမၼာ နိဟီနေကာ။ နိဟီနံ စိေနာတီတိ နီေစာ၊ ေဏာ၊ ရႆႆ ဒီဃတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၁၆။ နီစ-သေဒၵါ ဟိ ဟီနဝါစေကာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ။ ဥနိ+အၪၥ+ဏ။ နီေစာ ရေႆာ ဝါမေနာထ။ ဥဒၶံ န အၪၥတီတိ နီေစာ၊ အၪၥ ဂမေန၊ ေဏာ၊ အကာရဥကာရာနံ ေလာေပါ၊ နိသေဒၵါ အၾတ နိေသေဓ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ၈။ နီစံ အေပၸ။ ဓာန္။ ၁၁၅၂။ (နီစ-သံ၊ ဏီယ-ျပာ၊ နီယ- အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nīca:[adj.] low; humble; inferior.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nīca,(adj.) [Vedic nīca,adj.-formation fr.adv.ni°,cp.Sk.nyañc downward] low,inferior,humble (opp.ucca high,fr.adv.ud°) Vin.I,46,47; II,194; D.I,109,179,194; A.V,82; SnA 424 (nīcaṁ karoti to degrade); & passim.

--kula of low clan J.I,106; Sn.411; --(°ā) kulīna belonging to low caste Sn.462; --cittatā being humble-hearted Dhs.1340; DhsA.395; --pīṭhaka a low stool DhA.IV,177; --mano humble Sn.252 (=nīcacitto SnA 293); --seyyā a low bed A.I,212 (opp.uccâsayana).(Page 375)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĪCA:[a] thấp,khiêm nhường,bực dưới thấp --kulā [nt] dòng thấp hèn kulīnatā [f] nhóm,bạn của người sanh dòng thấp hèn --āsana [nt] chỗ ngồi thấp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nīca:thấp kém
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīca:နီစ(တိ)
[နိ+စိ+ဏ။ နိေစာ ဇေမၼာ နိဟီနေကာ။ နိဟီနံ စိေနာတီတိ နီေစာ၊ ေဏာ၊ ရႆႆ ဒီဃတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၁၆။ နီစ-သေဒၵါ ဟိ ဟီနဝါစေကာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ။ ဥနိ+အၪၥ+ဏ။ နီေစာ ရေႆာ ဝါမေနာထ။ ဥဒၶံ န အၪၥတီတိ နီေစာ၊ အၪၥ ဂမေန၊ ေဏာ၊ အကာရဥကာရာနံ ေလာေပါ၊ နိသေဒၵါ အၾတ နိေသေဓ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ၈။ နီစံ အေပၸ။ ဓာန္။ ၁၁၅၂။ (နီစ-သံ၊ ဏီယ-ျပာ၊ နီယ- အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ယုတ္နိမ့္-ယုတ္ညံ့-ေအာက္က်-ေသာ။ (၂) နိမ့္-ပု-တို-ေသာ။ (၃) နိမ့္-ေသးငယ္-ေသာ။ (၄) ႏွိမ္ခ်အပ္ေသာ။ (နိမ့္ေသာ၊ တိုေသာ၊ ငယ္ေသာ၊ ေအာက္က်ေသာ၊ နတ္ေသာ၊ အဆိုဆုံးေသာ၊ တန္ခိုးမရွိေသာ။ ေအာက္ေျခ၊ ေအာက္ခံ၊ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ။ သီဟိုဠ္၊ ဓာန္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīca:နီစ(တိ)
[နီစ+ဏ။ (နီစ-သံ၊ ဏိယ-ျပာ၊ နီယ-အဒၶမာဂဓီ)]
ႏွိမ္ခ်ေသာ အက်င့္ရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nīca:နီစ (တိ) (နိ√အၪၥ္+အ)
နိမ္႔သည္။ ယုတ္နိမ့္သည္။
နီစံ ကတြာ၊ အ႐ိုအေသ ျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,