Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
nīḷa:n.[Sk.nīḍa] = niḍḍa,niḍḍha.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nīḷa:n.[Sk.nīḍa]巢.= niḍḍa,niḍḍha
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nīḷa: nīḷa(pu,na)
နီဠ(ပု၊န)
[nīla+a.nī+ila.nīlavaṇṇe a,ḷattaṃ.nī naye vā.ilo.,ṭī.627.sūci.(nīḍa-saṃ,ṇīḍaç ṇīḍḍa-prā)]
[နီလ+အ။ နီ+ဣလ။ နီလဝေဏၰ အ၊ ဠတၱံ။ နီ နေယ ဝါ။ ဣေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၂၇။ သူစိ။ (နီဍ-သံ၊ ဏီဍ,ဏီၮ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nīḷa,(nt.),a nest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nīḷa,[Vedic nīḍa] a nest (J.V,92):see niḍḍha: cp.°pacchi bird cage J.II,361; roga° It.37; vadharoga° Th.I,1093.(Page 376)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĪḶA:[nt] cái ổ (chim) --ja [m] con chim
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nīḷa:နီဠ(ပု၊န)
[နီလ+အ။ နီ+ဣလ။ နီလဝေဏၰ အ၊ ဠတၱံ။ နီ နေယ ဝါ။ ဣေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၂၇။ သူစိ။ (နီဍ-သံ၊ ဏီဍ,ဏီၮ-ျပာ)]
(၁) ငွက္သိုက္၊ ငွက္တို႔၏ ေပါက္ဖြားရာအရပ္၊ အသိုက္။ (၂) တည္ရာ၊ အနာေရာဂါတို႔၏ တည္ေနရာအရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nīḷa:နီဠ (ပ၊န)
အသိုက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,