Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nāyaka:m.[BSk.nāyaka] 導師,指導者.
パーリ語辞典 水野弘元著
nāyaka:m.[BSk.nāyaka] 導師,指導者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nāyaka,【陽】 領袖,主人。 ~yikā,【陰】 女領袖,女主人。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāyaka,【陽】領袖,主人。nāyikā,【陰】女領袖,女主人。cha nāyaka-guṇa,六種領袖的特質,1.khama【形】寬恕的。2.jāgariya,【中】清醒,警寤。3.dayā【陰】憐憫,仁慈。4.uṭṭhāna【中】敏銳。5.saṁvibhāga,【陽】分享。6.ikkhana【中】看見,睿智。balanāyako﹐有力的領袖。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāyaka: nāyaka(ti)
နာယက(တိ)
[nī+ṇvu..,ṭī.4,725,thīnitea nāyikā.(nāyaka-saṃç sī,ṇāyaga-prā,nāyaga-addhamāgadhī)]
[နီ+ဏြဳ။ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၄၊၇၂၅၊ထီ၌ နာယိကာ။ (နာယက-သံ,သီဟိုဠ္၊ ဏာယဂ-ျပာ၊ နာယဂ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nāyaka:[m.] leader; master.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nāyaka,[BSk.nāyaka (cp.anāyaka without guide AvŚ I.210); fr.neti; cp.naya] a leader,guide,lord,mostly as Ep.of the Buddha (loka° “Lord of the World”) Sn.991 (loka°); Mhvs VII.1 (id.); Sdhp.491 (tilokassa); bala-nāyakā gang leaders J.I,103.(Page 350)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀYAKA:[m] người hướng dẫn,thầy tổ,chủ --yikā [f] phụ nữ hướng đạo,bà chủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāyaka:နာယက(တိ)
[နီ+ဏြဳ။ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၄၊၇၂၅၊ထီ၌ နာယိကာ။ (နာယက-သံ,သီဟိုဠ္၊ ဏာယဂ-ျပာ၊ နာယဂ-အဒၶမာဂဓီ)]
သီဟိုဠ္၊ (နိဗၺာန္သို႔) ပို႔ေဆာင္တတ္ေသာ (ဘရား)။ (၂) အႀကီးအမွဴး-ဦးစီး-ေခါင္းေဆာင္-ျဖစ္ေသာ၊ သူ။ (၃) (ဘဝ ၃-ပါးသို႔) ေဆာင္-ဆြဲငင္-တတ္ေသာ (တဏွာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāyaka:နာယက (ပ)
ေဆာင္ေသာသူ။ ေခါင္းေဆာင္။ ခရီးလမ္းၫႊန္။အႀကီးအမွဴး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāyaka:နာယက (တိ) (√နီ+ဏြဳ)
ေဆာင္တတ္သည္။ နိဗၺာန္သို႔ ေဆာင္တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,