Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nāvika:m.[〃] 船員,船師,渡守.
パーリ語辞典 水野弘元著
nāvika:m.[〃] 船員,船師,渡守.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nāvika,【陽】 水手。 ~vikī,【陰】 女水手。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāvika,(Sk.nāvika) 1.船員(a sailor,mariner J.II,103; IV,142; Miln.359; Dāvs.IV,43 (captain)。2.船員(a ferryman J.II,111; III,230 (Avariya-pitā.))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāvika,【陽】水手。nāvikī,【陰】女水手。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāvika: nāvika(ti)
နာဝိက(တိ)
[nāvā+ṇika.nāvāya taratīti nāviko.ka.35.rū.373.nīti,sutta.764.nirutti.59,6va.,4.28-9.thī-nitea nāvikī,nāvikinī.(nāvika-saṃ,nāvia-sī)]
[နာဝါ+ဏိက။ နာဝါယ တရတီတိ နာဝိေကာ။ ကစၥည္း။၃၅။႐ူ။၃၇၃။နီတိ၊သုတၱ။၇၆၄။ နိ႐ုတၱိ။၅၉၊၆ဝ။ေမာဂ္၊၄။၂၈-၉။ ထီ-၌ နာဝိကီ၊ နာဝိကိနီ။ (နာဝိက-သံ၊ နာဝိအ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nāvika:[m.] a sailor.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nāvika,[Sk.nāvika] 1.a sailor,mariner J.II,103; IV,142; Miln.359; Dāvs.IV,43 (captain).-- 2.a ferryman J.II,111; III,230 (Avariya-pitā.).(Page 351)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀVIKA:[m] thủy thủ,hải quân--vikī [f] phụ nữ đi thuyền,nữ thủy thủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāvika:နာဝိက(တိ)
[နာဝါ+ဏိက။ နာဝါယ တရတီတိ နာဝိေကာ။ ကစၥည္း။၃၅။႐ူ။၃၇၃။နီတိ၊သုတၱ။၇၆၄။ နိ႐ုတၱိ။၅၉၊၆ဝ။ေမာဂ္၊၄။၂၈-၉။ ထီ-၌ နာဝိကီ၊ နာဝိကိနီ။ (နာဝိက-သံ၊ နာဝိအ-သီဟိုဠ္)]
ေလွျဖင့္ ကူးတတ္ေသာ၊ သူ၊ ေလွသူႀကီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāvika:နာဝိက (ပ)
ေလွသူႀကီး။ ေလွမွဴး။ သေဘၤာမွဴး။ ကူးတို႔သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,