Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nāvā:f.[Sk.nau,nāvā] 船,舟.-ābhirūhana 乘船.-lakanaka 錨.-santāraṇī 渡舟.
パーリ語辞典 水野弘元著
nāvā:f.[Sk.nau,nāvā] 船,舟.ābhirūhana 乗船.-lakanaka 錨,いかり.-santāraṇī 渡舟.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nāvā,【陰】 船,舟。 ~tittha,【中】 船埠,港口,渡口。 ~sañcāra,【陽】通航。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāvā,【陰】船,舟。nāvatittha,【中】船埠,港口,渡口。nāvasañcāra,【陽】通航。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāvā: nāvā(thī)
နာဝါ(ထီ)
[na+a+ā.nu thutiyaṃ,a.vuḍḍhāvādesā.,ṭī.666.nī+a+ā.orato pāraṃ netīti nāvā,bhāraṃ nayantietāyāti vā nāvā.pāti,padattha.23va.nīti,dhā.15va,287,288-.(kā-saṃ,ṇāvā-prā,nāvā-addhamāgadhī,va-sī)]
[န+အ+အာ။ ႏု ထုတိယံ၊ အ။ ဝုၯာဝါေဒသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၆။နီ+အ+အာ။ ဩရေတာ ပါရံ ေနတီတိ နာဝါ၊ ဘာရံ နယႏၲိဧတာယာတိ ဝါ နာဝါ။ ပါတိ၊ ပဒတၳ။ ၂၃ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅ဝ၊၂၈၇၊ ၂၈၈-တို႔လည္းၾကည့္။ (ေနာ္ကာ-သံ၊ ဏာဝါ-ျပာ၊ နာဝါ-အဒၶမာဂဓီ၊ နယ္ဝ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nāvā,(f.),ship; boat.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nāvā,(f.) [Ved.nāuḥ & nāvā,Gr.nau_s,Lat.navis] a boat,ship Vin.III,49 (q.v.for definition & description); S.I,106 (eka-rukkhikā); III,155=V.51=A.IV,127 (sāmuddikā “a liner”); A.II,200; III,368; Sn.321,770,771; Dh.369 (metaphor of the human body); J.I,239; II,112; III,126; 188; IV,2,21,138; V,75 (with “500” passengers),433; VI,160 (=nāvyā canal? or read nālaṁ?); Vv 61 (=pota VvA.42,with pop.etym.“satte netī ti nāvā ti vuccati”); Pv III,35 (=doṇi PvA.189); Miln.261 (100 cubits long); Dāvs.IV,42; PvA.47,53; Sdhp.321.In simile Vism.690.

--tittha a ferry J.III,230; --sañcaraṇa (a place for) the traffic of boats,a port Miln.359.(Page 350)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nāvā:A ship,a boat
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀVĀ:[f] thuyền,tàu bè --tittha [nt] bến tàu,chiếc đò,phà --sancāra [m] sự giao thông bằng ghe,thuyền (lưu thông đường thủy)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāvā:နာဝါ(ထီ)
[န+အ+အာ။ ႏု ထုတိယံ၊ အ။ ဝုၯာဝါေဒသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆၆။နီ+အ+အာ။ ဩရေတာ ပါရံ ေနတီတိ နာဝါ၊ ဘာရံ နယႏၲိဧတာယာတိ ဝါ နာဝါ။ ပါတိ၊ ပဒတၳ။ ၂၃ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅ဝ၊၂၈၇၊ ၂၈၈-တို႔လည္းၾကည့္။ (ေနာ္ကာ-သံ၊ ဏာဝါ-ျပာ၊ နာဝါ-အဒၶမာဂဓီ၊ နယ္ဝ-သီဟိုဠ္)]
(၁) ေဆာင္ပို႔တတ္ေသာ-ေဆာင္ပို႔ေၾကာင္း-ေလွ၊ ေရယာဉ္။ (၂) အတၱေဘာ၊ ခႏၶာကိုယ္။ (၃) (ေလွႏွင့္တူေသာ) အရိယမဂ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāvā:နာဝါ (ဣ)
ေလွ။ သေဘၤာ။
နာဝံ အာ႐ူယွ၊ ေလွကို စီး၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,