Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nātha:m.[〃] 主,守護者,ナータ(Nāta)神,依怙,救護.-karaṇa 救護事,依因.
パーリ語辞典 水野弘元著
nātha:m.[〃] 主,守護者,ナータ神,依怙,救護.-karaṇa 救護事,依因.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nātha,【陽】 保護,保護者。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nātha,【陽】保護,保護者,依怙主。《法句經註》(DhA.v161.):Nātho’ti patiṭṭhā.(‘保護’為‘支援’(或依怙、救助、保護)義)古錫蘭文《法句經規矩》(Dhammapada puranasannaya﹐p.77.,將nātho一字代以pihita vaneya「乃一支柱(依怙、救助)」。anātha,無助)、無支應、無保護、貧乏;不可譯為「沒有主宰」或「無主」。Lokanātho﹐世間的皈依處;不可譯為「世間之救主」。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
nātha: 依怙、幫助、保護者
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nātha: nātha(pu)
နာထ(ပု)
[nātha (nādha)+a.nīti,dhā.71.,ṭī.1.sūci.nātha+ṇa.sammo,yo.2.]
[နာထ (နာဓ)+အ။ နီတိ၊ဓာ။၇၁။ဓာန္၊ဋီ။၁။သူစိ။နာထ+ဏ။ သေမၼာ၊ေယာ။၂။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nātha: nātha(ti)
နာထ(တိ)
[anipphannapāṭipadika.nīti,dhā.72.pārā,gaṇṭhi,,1.1va.pārā,bhāsāṭī,1.4-.nāthae gye,adhipe,svāmini,prāthanīye.thoma.(nāthaṃ-saṃ,ṇāhā-prā)]
[အနိပၹႏၷပါဋိပဒိက။ နီတိ၊ဓာ။၇၂။ပါရာ၊ဂဏၭိ၊သစ္၊၁။၁ဝ။ ပါရာ၊ဘာသာဋီ၊၁။၄-ၾကည့္။ နာထဧ ေဂ်၊ အဓိေပ၊ သြာမိနိ၊ ျပာထနီေယ။ ေထာမ။ (နာထံ-သံ၊ ဏာဟာ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nātha:[m.] protection; protector.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nātha,[Ved.nātha,nāth,to which Goth.nipan (to support),Ohg.gināda (grace)] protector,refuge,help A.V,23,89; Dh.160 (attā hi attano n.),380; Sn.1131 (Nd2 has nāga); DhA.IV,117; PvA.1.lokanātha Saviour of the world (Ep.of the Buddha) Sn.995; PvA.42.-- anātha helpless,unprotected,poor J.I,6 (nāthânāthā rich & poor); PvA.3 (°sālā poor house) 65.Cp.nādhati.(Page 349)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Nātha:1.NāthaCalled Adhikāri,a general of King Mānābharana.Cv.lxx.298; lxxii.123,126.

2.NāthaCalled Nātha Lankāgiri.A general of King Mānābharana,killed in battle (Cv.lxxii.124f).

3.Nātha NagaragiriGeneral of Parakkamabāhu I.He held the title of Sankhanāyaka.Cv.lxx.318; lxxii.31,107 ; lxxv.76.

Nātha VaggaThe second chapter of the Dasaka Nipata of the Anguttara Nikaya.A.v.15 32.

Nātha SuttaTwo suttas on the qualities which give protection to a monk:virtue,learning,good friends,affability,skill in performance of duties,fondness for truth,energy,contentment,mindfulness,wisdom.A.v.23f.26f.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀTHA:[m] người bảo hộ,sự hộ trì
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nātha:နာထ(တိ)
[အနိပၹႏၷပါဋိပဒိက။ နီတိ၊ဓာ။၇၂။ပါရာ၊ဂဏၭိ၊သစ္၊၁။၁ဝ။ ပါရာ၊ဘာသာဋီ၊၁။၄-ၾကည့္။ နာထဧ ေဂ်၊ အဓိေပ၊ သြာမိနိ၊ ျပာထနီေယ။ ေထာမ။ (နာထံ-သံ၊ ဏာဟာ-ျပာ)]
ကိုးကြယ္-အားထား-မွီခို-ရာျဖစ္ေသာ။ (က) ဘုရားရွင္။ (ခ) အရဟတၱဖိုလ္။ (ဂ) မင္း၊ ရွင္ဘုရင္။ (ဃ) လင္ေယာက္က်ား၊ ခင္ပြန္းသည္။ (င) မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nātha:နာထ(ပု)
[နာထ (နာဓ)+အ။ နီတိ၊ဓာ။၇၁။ဓာန္၊ဋီ။၁။သူစိ။နာထ+ဏ။ သေမၼာ၊ေယာ။၂။]
(၁) လိုလား ေတာင့္တေတာ္မူတတ္ေသာ ဘုရား၊ ေဝေနယ်တို႔၏ စီးပြါးခ်မ္းသာကို ေမတၳာ၏ အစြမ္းျဖင့္ လိုလားေတာင့္တတတ္ေသာ ဘုရား (၂) ပူပန္ေစတတ္-ေလာင္ၿမိဳက္တတ္-ေသာဘုရား၊ (က) သတၱဝါတို႔၏ သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိေလသာတို႔ကို-ပူပန္ေစတတ္-ေလာင္ၿမိဳက္တတ္-ေသာ ဘုရား။ (ခ) ရဟန္းတို႔၏ လြန္က်ဴးမႈအား ေလ်ာ္စြာ သိကၡာပုဒ္ ဥပေဒေတာ္ကို ပညတ္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္,တမလြန္ ဘဝ၌ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္ကို က႐ုဏာျဖင့္-ပူပန္ေစတတ္-ေလာင္ၿမိဳက္တတ္-ေသာ ဘုရား။ (ဂ) သုတၱန္ေဒသနာ၏ အစြမ္းျဖင့္ သတၱဝါတို႔၏ သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ကိေလသာတို႔ကို က႐ုဏာ,ပညာျဖင့္-ပူပန္ေစတတ္-ေလာင္ၿမိဳက္တတ္-ေသာ ဘုရား။ (ဃ) အဘိဓမၼာေဒသနာ၏ အစြမ္းျဖင့္ သခၤါရတရားတို႔ကို အနိစၥ,ဒုကၡ,အနတၱအားျဖင့္ ႐ႈလ်က္ ကိုယ္ေတာ့သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိေလသာတို႔ကို ပညာျဖင့္ ပိုင္းျခားၿပီးသိ၍ ပူပန္ေစတတ္ေသာ ဘုရား။ (၃) ေတာင္းပန္တတ္ေသာ ဘုရား၊ သတၱဝါတို႔၏ ထိုထို ဟိတပဋိပတ္ကို က်င့္ျခင္း၌-ေတာင္းပန္-တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-တတ္ေသာ ဘုရား။ (၄) စိတ္ကို အစိုးရျခင္း ရွိေသာဘုရား။ (၅) အလုံးစုံေသာ သတၱဝါတို႔ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ဘုရား။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
nātha:နာထ
ဘူ = ယာစေနာပတာပိႆရိယာသီသာသု-ေတာင္းပန္ ျခင္း,ပူပန္ေစျခင္း,စိုးအုပ္ျခင္း,ေတာင့္တျခင္းတို႔၌။ နာထတိ၊ နာဓတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nātha:နာထ (ပ)
ျမတ္စြာဘုရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nātha:နာထ (တိ) (√နာထ္+အ)
ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,