Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nāsana,【中】 殺害,破壞,逐出。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāsana,(Sk.nāwana),【中】殺害,破壞,逐出,滅擯(destruction,abandoning,expulsion)。《普端嚴》解釋說:「這裏有三種滅擯(nāsana):共住滅擯(saṁvāsanāsana)、形相滅擯 (liṅganāsana)和處罰滅擯(daṇḍakammanāsana)。(Sp.pāci..428.) nāsanantika,【形】滅擯的(a bhikkhu who is under the penalty of expulsion Vin.I,255.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāsana: nāsana(thī,na)
နာသန(ထီ၊န)
[nasa+yu]
[နသ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nāsana:[nt.] killing; destruction; expulsion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nāsana,(nt.) [Sk.nāśana] destruction,abandoning,expulsion,in °antika (adj.) a bhikkhu who is under the penalty of expulsion Vin.I,255.(Page 351)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀSANA:[nt] sự giết chết,sự phá tan,sự trục xuất,đuổi đi,phá hủy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāsana:နာသန(ထီ၊န)
[နသ+ယု]
(၁) ဖ်က္ဆီးျခင္း။ (၂) ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ မျမင္ေလာက္ရာ အရပ္သို႔ ေဆာင္ပို႔ျခင္း။ နာေသတိ-(ဃ)-ၾကည့္။ (တိ) (၃) ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ သူ။ ေသာကနာသန-ၾကည့္
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāsana:နာသန (န)
ဖ်က္ဆီးျခင္း။ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း။ ပ်က္စီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,