Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nārī:f.[〃cf.nara] 女,婦人.pl.nom.nariyo,nāriyo.
パーリ語辞典 水野弘元著
nārī:f.[〃cf.nara] 女,婦人.pl.nom.nariyo,nāriyo.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nārī,【陰】 女人。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nārī,【陰】女人,婇女(有時作‘天女’,另一字:apsaras(梵))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nārī: nārī(thī)
နာရီ(ထီ)
[nara+ṇa+ī.narena yo gato narassāyaṃ nārī,idamatthe ṇo,ī.sūci.(-,ṭī,23va.nīti,dhā.151).(nārī-saṃç addhamāgadhī.ṇārī-prā)]
[နရ+ဏ+ဤ။ နေရန ေယာ ဂေတာ နရႆာယံ နာရီ၊ ဣဒမေတၳ ေဏာ၊ ဤ။သူစိ။ (-ဓာန္၊ဋီ၊၂၃ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၁)။ (နာရီ-သံ,အဒၶမာဂဓီ။ ဏာရီ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nārī:[f.] a woman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nārī,(f.) [Sk.nārī to nara man,orig.“the one belonging to the man”] woman,wife,female Sn.301,836; Dh.284; J.I,60; III,395; IV,396 (°gaṇa); Vv 61,4416; Pv.I,91 (=itthi PvA.44).pl.nariyo (Sn.299,304,703),& nāriyo (Sn.703 v.l.BB; Pv.II,952).Combd with nara as naranārī,male & female (angels),e.g.Vv 538; Pv.II,112 (see nara).(Page 350)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nārī:A woman
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀRĪ:[f] phụ nữ,người đàn bà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nārī:နာရီ(ထီ)
[နရ+ဏ+ဤ။ နေရန ေယာ ဂေတာ နရႆာယံ နာရီ၊ ဣဒမေတၳ ေဏာ၊ ဤ။သူစိ။ (-ဓာန္၊ဋီ၊၂၃ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၁)။ (နာရီ-သံ,အဒၶမာဂဓီ။ ဏာရီ-ျပာ)]
(၁) မသတၱဝါ၊ (က) မိန္းမ။ (ခ) မယား၊ ဇနီး၊ မိဖုရား။ (ဂ) သမီး။ (ဃ) နတ္သမီး။ (င( ၿပိတၱာမ။ (စ) နဂါးမ၊ နဂါးပ်ိဳမ။ (ဆ) ျမည္းမ။ (ဇ) ေဒါင္းမ၊ ဥေဒါင္းငွက္မ။ (၂) ဣတၳိလိင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nārī:နာရီ (ဣ)
မိန္းမ။ မယား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,