Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nānatta:n.[nāna-tta,Sk.nānatva] 種種性,異性,種種,雜多.-ekatta 異性一性.-kathā 種種論,雜論.-kāya 種種身,身異.-naya 別異之理.-saññā 種種想.-saññin 種種想者.-suñña 異性空.
パーリ語辞典 水野弘元著
nānatta:n.[nāna-tta,Sk.nānatva] 種々性,異性,種々,雑多.ekatta 異性一性.-kathā 種々論,雑論.-kāya 種種身,身異.-naya 別異の理.-saññā 種々想.-saññin 種々想者.-suñña 異性空.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nānatta:n.[nāna-tta,Sk.nānatva] 種々性,異性,種々,雑多.nānatta ekattavi-ññāṇacariyā-pariyogāhane paññā異性一性の识行を深解する慧.nānatta ekattasadda-nimittānaṁ pariyogāhane paññā異性一性の声相を深解する慧.ekatta 異性一性.-kathā 種々論,雑論.-kāya 種種身,身異.-naya 別異の理.-saññā 種々想.-saññin 種々想者.-suñña 異性空
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nānatta,【中】 各式個樣,多樣性,多種。 ~kāya,【形】有多樣性的身體狀態的。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nānatta,【中】各式各樣,多樣性,多種。nānāttakāya,【形】有多樣性的身體狀態的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nānatta: nānatta(na)
နာနတၱ(န)
[nānatta+pahāna.kye.]
[နာနတၱ+ပဟာန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nānatta: nānatta(pu)
နာနတၱ(ပု)
[nānatta+naya.kye.]
[နာနတၱ+နယ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nānatta: nānatta(pu)
နာနတၱ(ပု)
[nānā+atta]
[နာနာ+အတၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nānatta: nānatta(na)
နာနတၱ(န)
[nānā+tta.(nānātva-saṃ),ṇāṇatta-prā,nāṇatta-addhamāgadhī)]
[နာနာ+တၱ။ (နာနာတြ-သံ)၊ ဏာဏတၱ-ျပာ၊ နာဏတၱ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nānatta:[nt.] diversity; variety; manifoldness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nānatta,(nt.m.) [Sk.nānatva; abstr.fr.nānā] diversity,variety,manifoldness,multiformity,distraction; all sorts of (opp.ekatta,cp.M.I,364:“the multiformity of sensuous impressions,” M.A.).Enumn of diversity as nānattā,viz.dhātu° phassa° vedanā° saññā° saṅkappa° chanda° pariḷāha° pariyesanā° lābha° D.III,289; S.II,140 sq.,cp.IV.113 sq.,284 sq.; Ps.I,87.-- A.IV,385; Ps.I,63 sq.,88 sq.; S.II,115 (vedanā°); Ps.I,91 (samāpatti° & vihāra°); J.II,265.In composition,substituted sometimes for nāna.Cp.Dialogues I.14,n.2.

--kathā desultory talk,gossip D.I,8; (=niratthakakathā DA.I,90); S.V,420; --kāya (adj.) having a variety of bodies or bodily states (combd with or opp.to ekatta°,nānatta-saññin,& ekatta-saññin),appl.to manussā,devā,vinipātikā (cp.nava sattâvāsā) A.IV,39 sq.=Nd2 5702; D.III,253,263,282; --saññā consciousness of diversity (Rh.D.:“idea of multiformity,” Dial.II.119; Mrs.Rh.D.“consciousness of the manifold”) M.I,3; S.IV,113 sq.; D.III,224,262 sq.,282; A.I,41,267; II,184; III,306; Ps.II,172; Dhs.265 (cp.trsl.p.72); Vbh.342,369; --saññin having a varying consciousness (cp.°kāya),D.I,31 (cp.DA.I,119) 183; III,263.(Page 349)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀNATTA:[nt] sự khác biệt,khác nhau nhiều thức --kāya [a] có nhiều trạng thái của thân hình khác nhau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nānatta:sự khác biệt,điểm dị biệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nānatta:နာနတၱ(န)
[နာနာ+တၱ။ (နာနာတြ-သံ)၊ ဏာဏတၱ-ျပာ၊ နာဏတၱ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) အထူးထူး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အျပားျပား။ (၂) ထူးသည္၏အျဖစ္၊ ထူးေထြ-ကြဲျပား-ျခားနား-သည္၏အျဖစ္၊ ထူးေထြ-ကြဲျပား-ျခားနား-ျခင္း-ခ်က္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nānatta:နာနတၱ(ပု)
[နာနာ+အတၱ]
(၁) အထူးထူး-အမ်ိဳးမ်ိဳး-ေသာ သေဘာ။ (တိ) (၂) အထူးထူး-အမ်ိဳးမ်ိဳး-ေသာ သေဘာရွိေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nānatta:နာနတၱ(ပု)
[နာနတၱ+နယ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
နာနတၱနည္း၊ မတူ-ထူးျခား-ကြဲျပား-ေသာနည္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nānatta:နာနတၱ(န)
[နာနတၱ+ပဟာန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
မတူ-ထူးျခား-ကြဲျပား-သည္၏ အျဖစ္ကို ပယ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nānatta:နာနတၱ (တိ) (နာနာ+အတၱ)
အထူးထူးေသာ သေဘာရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,