Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nānā:adv.[〃] 種種地(variously),(相)異,不同(differently).-ādhimutti 種種意樂.-āvajjana 多(種)轉向.-karaṇa 殊異.-khaṇika 異剎那的.-citta 種種心.-titthiya 種種的外道.-dhamma 種種法.-dhātu 種種界.-nāma 種種名.-ppakkāra 多種類的.-ratta 種種色的.-vatthu 別異事.-vāda 異說.-vidha 種種類的.-vihita-iddhividhā 多種的神通,多端神變.-saṃvāsaka 異住者.-sīmā 異境界.
パーリ語辞典 水野弘元著
nānā:adv.[〃] 種々に,異りて.-ādhimutti 種々意楽.-āvajjana 多転向.-karaṇa 殊異.-khaṇika 異剎那の.-citta 種々心.-titthiya 種々の外道.-dhamma 種々法.-dhātu 種々界.-nāma 種々名.-ppakkāra 多種類の.-ratta 種々色の.-vatthu 別異事.-vāda 異説.-vidha 種々類の.-vihita-iddhividhā 多種の神通,多端神変.-saṃvāsaka 異住者.-sīmā 異境界.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nānā:adv.[〃] 種々に,異りて.-ādhimutti 種々意楽.-āvajjana 多転向.-karaṇa 殊異.-khaṇika 異剎那の.-khaṇika-kamma異剎那业.-khaṇika-kamma-paccaya異剎那业缘.-citta 種々心.-titthiya 種々の外道.-dhamma 種々法.-dhātu 種々界.-dhātu-loka種々界世间.-nāma 種々名.-pakkāra 多種類の.-ratta 種々色の.-vatthu 別異事.-vāda 異説.-vidha 種々類の.-vihita-iddhividhā 多種の神通,多端神変.-saṃvāsaka 異住者.-saṁvāsaka-bhūmi異住处者地.-sīmā 異境界.-sīmā-thita異境界住者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nānā,【無】 不同的,不同地。 ~karaṇa,【中】 各式個樣,差異。 ~gotta,【形】 種種血統的。 ~jacca,【形】 種種國家的。 ~jana,【陽】 種種人。~titthiya,【形】 種種宗教的。 ~pakāra,【形】 各種不同的,多種形式的。 ~ratta,【形】 種種顏色的。 ~vāda,【形、中】 有不同的見解,種種見解。 ~vidha,【形】 各種不同的,種種的。 ~saŋvāsaka,【形】 住在不同的團體的。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nānā,【無】不同的,不同地。nānākaraṇa,【中】各式各樣,差異。gotta,【形】種種血統的。nānājacca,【形】種種國家的。nānājana,【陽】種種人。nānātitthiya,【形】種種宗教的。nānāppakāra,【形】各種不同的,多種形式的。nānāratta,【形】種種顔色的。nānāvāda,【形、中】有不同的見解,種種見解。nānāvidha,【形】各種不同的,種種的。nānāsaṁvāsaka,【形】住在不同的團體的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nānā: nānā(bya)
နာနာ(ဗ်)
[acaso a holesā ni.nānā puthu iccetebahuppakāre.nīti,sutta.387.rū,nhā.135..,ṭī.1137,1198.(nānā-saṃ,nāṇā-addhamāgadhī,ṇāṇā-prā,no-sī)]
[အမ်ားစေသာ အနက္ကို ေဟာေလသာ နိပါတ္ပုဒ္။ နာနာ ပုထု ဣေစၥေတဗဟုပၸကာေရ။ နီတိ၊သုတၱ။၃၈၇။ ႐ူ၊ႏွာ။၁၃၅။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၁၁၃၇၊၁၁၉၈။ (နာနာ-သံ၊ နာဏာ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏာဏာ-ျပာ၊ ေနာေယက္-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nānā:[ind.] different; differently.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nānā,(adv.) [Ved.nānā,a redupl.nā (emphatic particle,see na1) “so and so,” i.e.various,of all kinds] variously,differently.1.(abs.) A.I,138 (on different sides,viz.right ; left); Sn.878 (=na ekaṁ SnA 554;=vividhaṁ aññoññaṁ puthu na ekaṁ Nd1 285),884 sq.-- 2.more frequently in cpds.,as first part of adj.or n.where it may be trsld as “different,divers,all kinds of” etc.Before a double cons.the final ā is shortened:nānagga (for nānā+agga),nānappakāra etc.see below.

--agga (-rasa) all the choicest delicacies J.I,266 (°bhojana,of food); VI,366; PvA.155 (°dibbabhojana); --âdhimuttikatā diversity of dispositions DA.I,44; Nett 98; --āvudhā (pl.) various weapons J.I,150; --karaṇa difference,diversity Vin.I,339 (saṅgha°); M.II,128; cp.Divy 222; --gotta of all kinds of descent Pv.II,916--citta of varying mind J.I,295 (itthiyo); --jana all kinds of folk Sn.1102; Nd1 308 (puthu°); --titthiya of var.sects D.III,16 sq.; --pakkāra various,manifold J.I,52 (sakuṇā),127,278 (phalāni); DAI.148 (āvudhā); PvA.50,123,135; --ratta multi-coloured Sn.287; J.VI,230; --rasā (pl.) all kinds of dainties Pv.II,911--vāda difference of opinion D.I,236; --vidha divers,various,motley PvA.53,96,113,and passim; --saṁvāsaka living in a different part,or living apart Vin.I,134 sq.(opp.samāna°),321; II,162.(Page 349)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nānā:Various,different; away from
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀNĀ:[in]khác nhau --karaṇa sự khác nhau,nhiều loại --gotta [a] thuộc về truyền thống nhiều họ khác nhau --jacca [a] nhiều quốc độ--jana [m] tình trạng có nhiều giống dân--titthiya [a] nhiều tôn giáo,đạo giáo khác nhau --pakāra [a] có nhiều loại khác nhau --ratta [a] có nhiều màu khác nhau --vāda [a] và [n] nhiều ý kiến khác nhau,nhiều lý thuyết khác nhau --vidha [a] khác nhau nhiều loại --saṃvāsaka [a] ở,sống nhiều nhóm khác nhau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nānā:နာနာ(ဗ်)
[အမ်ားစေသာ အနက္ကို ေဟာေလသာ နိပါတ္ပုဒ္။ နာနာ ပုထု ဣေစၥေတဗဟုပၸကာေရ။ နီတိ၊သုတၱ။၃၈၇။ ႐ူ၊ႏွာ။၁၃၅။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၁၁၃၇၊၁၁၉၈။ (နာနာ-သံ၊ နာဏာ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏာဏာ-ျပာ၊ ေနာေယက္-သီဟိုဠ္)]
(၁) အထူးထူး-အမ်ိဳးမ်ိဳး-ေသာ။ (၂) မ်ားစြာေသာ။ (၃) အသီးအသီး-တစ္ေယာက္စီ တစ္ေယာက္စီ-ေသာ။ (၄) ကြဲျပား-ျခားနား-ေသာ၊ မတူေသာ။ (၅) ပ်က္ျပား-မခိုင္ခံ့-မတည္တံ့-ေသာ။ ၾကဉ္ျခင္း၊ ကင္းျခင္း၊ ၾကဉ္၍ ကင္း၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nānā:နာနာ (အ)
အသီးအသီး။ အထူးထူး အျပားျပား။ ၾကဥ္၍။ ကင္း၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,