Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāmarūpa: nāmarūpa(na)
နာမ႐ူပ(န)
[nāma+rūpa+nāmarūpa.arānitea sutitū khupru.nīti,sutta.737.nāmaç rūpa khupru.mūlaṭī,2.116.mātaro pitaro nāmaç rūpa takhupru.mūlaṭī,2.116.mātaro pitaro nāma,rūpaṃtyādīsupubbakaṃ.padaṃ parampi vā eka-deso vāpyavasissate.bhedacintā.282.]
[နာမ+႐ူပ+နာမ႐ူပ။ ဒြန္အရာ၌ သုတိတူ တစ္ခုႂကြင္းျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၃၇။နာမခ်င္း,႐ူပခ်င္း တစ္ခုႂကြင္းျပဳ။ မူလဋီ၊၂။၁၁၆။ မာတေရာ ပိတေရာ နာမခ်င္း,႐ူပခ်င္း တခုႂကြင္းျပဳ။ မူလဋီ၊၂။၁၁၆။ မာတေရာ ပိတေရာ နာမ၊ ႐ူပံတ်ာဒီသုပုဗၺကံ။ ပဒံ ပရမၸိ ဝါ ဧက-ေဒေသာ ဝါပ်ဝသိႆေတ။ ေဘဒစိႏၲာ။ ၂၈၂။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāmarūpa: nāmarūpa(na)
နာမ႐ူပ(န)
[nāma+rūpa.(nāmarūpa-saṃ,nāmarūpaya-sī)]
[နာမ+႐ူပ။ (နာမ႐ူပ-သံ၊ နာမ႐ူပယ-သီဟိုဠ္)]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nāmarūpa:danh và sắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāmarūpa:နာမ႐ူပ(န)
[နာမ+႐ူပ။ (နာမ႐ူပ-သံ၊ နာမ႐ူပယ-သီဟိုဠ္)]
နာမ္ (ႏွင့္) ႐ုပ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāmarūpa:နာမ႐ူပ(န)
[နာမ+႐ူပ+နာမ႐ူပ။ ဒြန္အရာ၌ သုတိတူ တစ္ခုႂကြင္းျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၃၇။နာမခ်င္း,႐ူပခ်င္း တစ္ခုႂကြင္းျပဳ။ မူလဋီ၊၂။၁၁၆။ မာတေရာ ပိတေရာ နာမခ်င္း,႐ူပခ်င္း တခုႂကြင္းျပဳ။ မူလဋီ၊၂။၁၁၆။ မာတေရာ ပိတေရာ နာမ၊ ႐ူပံတ်ာဒီသုပုဗၺကံ။ ပဒံ ပရမၸိ ဝါ ဧက-ေဒေသာ ဝါပ်ဝသိႆေတ။ ေဘဒစိႏၲာ။ ၂၈၂။]
နာမ္,႐ုပ္,နာမ္႐ုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāmarūpa:နာမ-႐ူပ (န)
နာမ္ ႐ုပ္။ အနက္၌ၫြတ္ေသာနာမ္ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ ႐ုပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,