Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nāma:n.[Sk.nāman] 名,名字.instr.nāmena.nāmena Ānando 名字叫阿難.acc.nāma adv.所謂,(表示驚怒感動等)竟然,確實.api nāma,app' eva nāma,eva nāma,nāma tāva 的確,確實.-okāsa 名容有.-kamma 名業,命名.-kāya 名身.-gotta 名姓.-dhamma 名法.-dheyya 授名,命名.-matta 只(有)名字.-mūla 名根.-rūpa 名色.-lesa 名(類)似.-vavatthāpana 名差別.-samuṭṭhana 名等起.
パーリ語辞典 水野弘元著
nāma:n.[Sk.nāman] 名.instr.nāmena.nāmena Ānando(ānando) 名は阿難.acc.nāma adv.とは,実に.api nāma,app’ eva nāma,eva nāma,nāma tāva 確かに,実に.-okāsa 名容有.-kamma 名業,命名.-kāya 名身.-gotta 名姓.-dhamma 名法.-dheyya 授名,命名.-matta 名のみ.-mūla 名根.-rūpa 名色.-lesa 名似.-vavatthāpana 名差別.-samuṭṭhana 名等起.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nāma:n.[Sk.nāman] 名.instr.nāmena.nāmena Ānando(ānando) 名は阿難.acc.nāma adv.とは,実に.api nāma,app’ eva nāma,eva nāma,nāma tāva 確かに,実に.-okāsa 名容有.-kamma 名業,命名.-kāya 名身.-gotta 名姓.-dhamma 名法.-dheyya 授名,命名.-matta 名のみ.-mūla 名根.-mūla-sahajāta dhamma名根俱生の法.-rūpa 名色.-rūpa-pariccheda-kathā名色区别论[论藏].-rūpavavatthāna名色差别 .-rūpokāsa [rūpa-okāsa]名色容有.-lesa 名似.-vavatthāpana 名差別.-vavatthāpanapaññā名を差别させる慧.-samuṭṭhana 名等起
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nāma,【中】 名字,名(有名無實的非物質元素,例:心識,知覺等,由於它等只掛個名,所以就稱它等為名)。【形】 (在【合】中) 名叫…。 ~karaṇa,【中】 命名。 ~gahaṇa,【中】 得名。 ~dheya,~dheyya,【中】 名字。【形】 名…的。 ~pada,【中】 名詞。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāma,【中】名字,名(name。S.1.61.,緬甸英譯:nomenclature命名)。有名無實的非物質元素,例:心識,知覺等,由於它等只掛個名,所以就稱它等為名)。傾向故為「名」(namatīti nāmaṁ),變壞故為「色」(ruppatīti rūpaṁ)(Vism.527)。SA.12.2./II,16.:namanalakkhaṇaṁ nāmaṁ.Ruppanalakkhaṇaṁ rūpaṁ.(‘傾向之相’為‘名’。‘敗壞之相’為‘色’。)。Vbh.162.︰Tattha katamaṁ nāmaṁ? Vedanākkhandho,saññākkhandho,saṅkhārakkhandho--idaṁ vuccati “nāmaṁ”.Tattha katamaṁ rūpaṁ? Yaṁ rūpaṁ nissāya manoviññāṇadhātu vattati--idaṁ vuccati “rūpaṁ”.( 此中,什麼是‘名’?受蘊、想蘊、行蘊,這稱為名。此中,什麼是‘色’?凡是色藉由意識界支持而轉起,這稱為色。)【形】(在【合】中) 名叫…。nāmakaraṇa,【中】命名。nāmagahaṇa,【中】得名。nāmadheya,nāmadheyya,【中】名字。【形】名…的。nāmapada,【中】名詞。nāmarūpa,【中】名色(name-and-form)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
nāma: 心(名)
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Nāma:「名」,具有傾向,即了知所緣的能力的現象;心理現象。「念住一切在自身內生起的名法」,意思是,藉由無偏的觀照,只是純粹知道自己的念頭、想像、心理狀態(如喜、悲、焦急、貪、瞋、疑、挫折感、快樂等),不批判、評斷它。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Nāma:名
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāma: nāma(na)
နာမ(န)
[nāma+bhāga.kye.]
[နာမ+ဘာဂ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāma: nāma(na)
နာမ(န)
[nāma+gotta.kye.]
[နာမ+ေဂါတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāma: nāma(bya)
နာမ(ဗ်)
[nāmaiti garaha pasaṃsanasaññā pañhesu ca.rū,nhā.135.pasaṃsāgarahāsaññā,svīkārādopi nāmatha..1191.nāmaṃ prakāgyasabhāvyakrodhe pagama kuttane.amara,23.251.(nāma-saṃ,ṇāma-prā) ]nāmalā,tūsā,rāaphrepra.,saññā,upacā,lānāma].rvheniyaṃ.336-7.]
[နာမဣတိ ဂရဟ ပသံသနသညာ ပေၪႇသု စ။ ႐ူ၊ႏွာ။၁၃၅။ ပသံသာဂရဟာသညာ၊ သြီကာရာေဒါပိ နာမထ။ ဓာန္။ ၁၁၉၁။ နာမံ ျပကာဂ်သဘာဝ်ေၾကာေဓ ပဂမ ကုတၱေန။ အမရ၊၂၃။၂၅၁။ (နာမ-သံ၊ ဏာမ-ျပာ) 'နာမဆက္လာ၊ ထို႔တူသာ၊ ေမးရာအေျဖျပ။ ကဲ့ရဲ႕ခ်ီးမြမ္း၊ နက္စြမ္းသညာ၊ ဥပစာ၊ ထြန္းလာပုဒ္နာမ'။ ေရႊေရးေဆာင္နိယံ။ ၃၃၆-၇။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāma: nāma(na)
နာမ(န)
[namu+ṇa.namyate abbhassateasminti nāmaṃ,namatiç namayabhīti vā nāmaṃ.,ṭī.114.namyate abhidīyate atthoanenāti nā....thoma.(nā-saṃ,ṇāma-prā,nāmaya-sī)]
[နမု+ဏ။ နမ်ေတ အဗ႓ႆေတအသၼိႏၲိ နာမံ၊ နမတိ,နမယဘီတိ ဝါ နာမံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၄။ နမ်ေတ အဘိဒီယေတ အေတၳာအေနနာတိ နာမန္...။ေထာမ။ (နာမန္-သံ၊ ဏာမ-ျပာ၊ နာမယ-သီဟိုဠ္)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
nāma:(lit.'name'):'mind',mentality.This term is generally used as a collective name for the 4 mental groups (arūpino khandha),viz.feeling (vedanā),perception (saññā),mental formations (saṅkhāra) and consciousness (viññāṇa).Within the 4th link (nāma-rūpa) in the formula of the paṭiccasamuppāda (q.v.),however,it applies only to kamma-resultant (vipāka) feeling and perception and a few kamma-resultant mental functions inseparable from any consciousness.As it is said (M.9; D.15; S.XII,2):Feeling (vedanā),perception (saññā),volition (cetanā),impression (phassa),mental advertence (manasikāra):this,o brother,is called mind (nāma)." With the addition of 2 more mental factors,namely,mental vitality (jīvita) and concentration (samādhi),here 'stationary phase of mind' (cittaṭṭhiti),these 7 factors are said in the Abhidhammatthasaṅgaha to be the inseparable mental factors in any state of consciousness.

For the complete list of all the 50 mental formations of the saṅkhāra-kkhandha (not including feeling and perception),s.Tab.II.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nāma:[nt.] name; the immaterial factors such as consciousness,perception.(adj.),(in cpds.) having the name of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nāma,(nt.) [Vedic nāman,cp.Gr.o]/noma (a)n-w/numos without name]; Lat.nomen; Goth.namō; Ags.noma,Ohg.namo] name.-- 1.Literal.Nom.nāmaṁ S.I,39; Sn.808; J.II,131; Miln.27; Acc.nāmaṁ PvA.145 (likhi:he wrote her name).-- nāmaṁ karoti to give a name Sn.344; Nd2 466 (n’etaṁ nāmaṁ mātarā kataṁ on “Bhagavā”); J.I,203,262 (w.double Acc.).-- nāmaṁ gaṇhāti to call by name,to enumerate J.IV,402; PvA.18 (v.l.BB nāmato g.).Definitions at Vin.IV,6 (two kinds hīna° & ukkatṭha°) and at Vism.528 (=namanalakkhaṇa).-- 2.Specified.nāma as metaphysical term is opposed to rūpa,& comprises the 4 immaterial factors of an individual (arūpino khandhā,viz.vedanā saññā saṅkhāra viññāṇa; see khandha II.Ba).These as the noëtic principle combd with the material principle make up the individual as it is distinguished by “name & body” from other individuals.Thus nāmarūpa= individuality,individual being.These two are inseparable (aññamaññûpanissitā ete dhammā,ekato va uppajjanti Miln.49).S.I,35 (yattha n.ca rūpañ ca asesaṁ uparujjhati taṁ te dhammaṁ idh’aññāya acchiduṁ bhavabandhanaṁ); Sn.1036,1100; Nd1 435=Nd2 339 (nāma=cattāro arūpino khandhā); DhA.IV,100 (on Dh.367):vedanādīnaṁ catunnaṁ rūpakkhandhassa cā ti pañcannaṁ khandhānaṁ vasena pavattaṁ nāmarūpaṁ; DhsA.52:nāmarūpa-duke nāmakaraṇaṭṭhena nāmaṭṭhena namanaṭṭhena ca nāmaṁ ruppanaṭṭhena rūpaṁ.Cp.D.I,223; II,32,34,56,62; S.I,12 (taṇhā nrūpe),23 (n-rūpasmiṁ asajjamāna); II,3,4,66 (nrūpassa avakkanti),101 sq.(id.); M.I,53; A.I,83,176; III,400; IV,385 (°ārammaṇa); V,51,56; Sn.355,537,756,909; Dh.367; It.35; Ps.I,193; II,72,112 sq.; Vbh.294; Nett 15 sq.,28,69; Miln.46.Nāma+rūpa form an elementary pair D.III,212; Kh IV.Also in the Paṭicca-samuppāda (q.v.),where it is said to be caused (conditioned) by viññāṇa & to cause saḷāyatana (the 6 senses),D.II,34; Vin.I,1 sq.; S.II,6 sq.; Sn.872 (nāmañ ca rūpañca paṭicca phassā; see in detail expld at Nd1 276).Synonymous with nāmarūpa is nāmakāya: Sn.1074; Nd2 338; Ps.I,183; Nett 27,41,69,77.‹-› In this connection to be mentioned are var.definitions of nāma as the principle or distinguishing mark (“label”) of the individual,given by Coms,e.g.Nd1 109,127; KhA 78; with which cp.Bdhgh’s speculation concerning the connotation of nāma mentioned by Mrs.Rh.D.at Dhs.trsl.p.341.-- 3.Use of Cases.Instr.nāmena by name PvA.1 (Petavatthū ti n.); Mhvs VII.32 (Sirīsavatthu n.).-- Acc.nāma (the older form,cp.Sk.nāma) by name S.I,33,235 (Anoma°); Sn.153,177; J.I,59 (ko nām’esa “who by name is this one”=what is his name),149 (nāmena Nigrodhamigarājā n.),203 (kiṁsaddo nāma esa); II,4; III,187; VI,364 (kā nāma tvaṁ).See also evaṁnāma,kinnāma; & cp.the foll.-- 4.nāma (Acc.) as adv.is used as emphatic particle=just,indeed,for sure,certainly J.I,222; II,133,160,326; III,90; PvA.6,13,63 etc.Therefore freq.in exclamation & exhortation (“please,” certainly) J.VI,367; DhA.III,171; PvA.29 (n.detha do give); in combn with interr.pron.=now,then J.I,221 (kiṁ n.),266 (kathaṁ n.); III,55 (kiṁ); Kh IV.(ekaṁ n.kiṁ); with neg.=not at all,certainly not J.I,222; II,352; III,126 etc.-- Often further emphasised or emphasising other part.; e.g.pi (=api) nāma really,just so Vin.I,16 (seyyathā p.n.); Sn.p.15 (id.); VvA.22 (read nāma kāro); PvA.76; app’(=api) eva n.thus indeed,forsooth Vin.I,16; It.89=M.I,460; J.I,168; Pv.II,26 (=api nāma PvA.80); eva nāma in truth PvA.2; nāma tāva certainly DhA.I,392,etc.

--kamma giving a name,naming,denomination Dhs.1306; Bdhd 83; --karaṇa name-giving,“christening” DhA.II,87; --gahaṇa receiving a name,“being christened” J.I,262 (°divasa) --gotta ancestry,lineage S.I,43 (°ṁ na jīrati); Sn.648,Nd2 385 (mātāpettikaṁ n.); --dheyya assigning a name,name-giving J.III,305; IV,449; V,496; Dhs.1306.--pada see pada.--matta a mere name Miln.25.(Page 350)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nāma:By name; indeed
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀMA:[nt] tên,danh tánh,thuộc về danh pháp [adj] có tên là --karaṇa [nt] đặt tên --gahaṇa [nt] thọ lãnh một tên --dheya,--dheyga [nt] tên [adj] có tên là --pada [nt] danh từ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nāma:danh,tên,được là,gọi là
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāma:နာမ(န)
[နမု+ဏ။ နမ်ေတ အဗ႓ႆေတအသၼိႏၲိ နာမံ၊ နမတိ,နမယဘီတိ ဝါ နာမံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၄။ နမ်ေတ အဘိဒီယေတ အေတၳာအေနနာတိ နာမန္...။ေထာမ။ (နာမန္-သံ၊ ဏာမ-ျပာ၊ နာမယ-သီဟိုဠ္)]
နာမ္၊ (၁) အမည္၊ နာမပညတ္။ (၂) ၫြတ္တတ္-ၫြတ္ေစတတ္-ေသာ တရား၊ နာမ္တရား (နိဗၺာန္)။ (တိ) (၃) နာမ္တရားသာ ရွိေသာ ဘုံ၊ အ႐ူပဘုံ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāma:နာမ(ဗ်)
[နာမဣတိ ဂရဟ ပသံသနသညာ ပေၪႇသု စ။ ႐ူ၊ႏွာ။၁၃၅။ ပသံသာဂရဟာသညာ၊ သြီကာရာေဒါပိ နာမထ။ ဓာန္။ ၁၁၉၁။ နာမံ ျပကာဂ်သဘာဝ်ေၾကာေဓ ပဂမ ကုတၱေန။ အမရ၊၂၃။၂၅၁။ (နာမ-သံ၊ ဏာမ-ျပာ) 'နာမဆက္လာ၊ ထို႔တူသာ၊ ေမးရာအေျဖျပ။ ကဲ့ရဲ႕ခ်ီးမြမ္း၊ နက္စြမ္းသညာ၊ ဥပစာ၊ ထြန္းလာပုဒ္နာမ'။ ေရႊေရးေဆာင္နိယံ။ ၃၃၆-၇။]
ႀကိယာ,ကာရကတို႔ႏွင့္ တြဲစပ္၍ အနက္ေပးရေသာ နိပါတ္နာမသဒၵါ။ ယင္းသည္-(၁) ကဲ့ရဲ႕ျခင္း,(၂) ခ်ီးမြမ္းျခင္း,(၃) အမည္,(၄) ေမးျမန္ျခင္း,(၅) မွတ္ထင္ျခင္း,(၆) အံ့ဩျခင္း,(၇) သေဘာ,(၈) သေဘာကို ထင္စြာ ျပျခင္း,(၉) ယုတ္ညံ့ျခင္း,(၁ဝ) ဝန္ခံျခင္း,(၁၁) ထင္စြာျပျခင္း,(၁၂) ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း,(၁၃) အမ်က္မထြက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္၏။ နာမက-(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāma:နာမ(န)
[နာမ+ေဂါတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
အမည္ (ႏွင့္) အႏြယ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāma:နာမ(န)
[နာမ+ဘာဂ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
နာမ္တရားတို႔၏-အဖို႔-အစု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāma:နာမ (အ)
အမည္အားျဖင့္။ မည္သည္ကား။ ဟူသည္ကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāma:နာမ (တိ)
အမည္ရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāma:နာမ (န)
အမည္။ အမည္သညာ။ ဝတၱဳ ျဒပ္တို႔၏ အမည္ကို ေဟာေသာ ပုဒ္။ နာမ္။ နာမ္တရား။ ေဝဒနကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာဟူေသာ နာမ္။ ေဝဒနကၡေႏၶာ သညာကၡေႏၶာ သခၤါရကၡေႏၶာ ဣဒံ ဝုစၥတိ နာမံ။ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ ဖေႆာ မနသိကာေရာ ဣဒံ ဝုစၥတိ နာမံ။
နာမံ အကာသိ၊ အမည္ကို မွည့္၏။ ဗုဒၶါစ နာမ၊ ဘုရားတို႔မည္သည္ကား။ နာေမန၊ အမည္အားျဖင့္။ နာမေသာ၊ အမည္အားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,