Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nāgara:m.[〃cf.nagara] 市民,城市的人(們).
パーリ語辞典 水野弘元著
nāgara:m.[〃cf.nagara] 市民,城市の人々.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nāgara,【中】市民。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāgara,【中】市民。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāgara: nāgara(ti)
နာဂရ(တိ)
[nāgara+ṇa.nagare jātoç nagarā āgatoç nagare vasatīti vā nāgaro.rū.377.nagare bhavo nāgaro,nirutti.343.(nāgara-saṃ,ṇāgara-prā)]
[နာဂရ+ဏ။ နဂေရ ဇာေတာ,နဂရာ အာဂေတာ,နဂေရ ဝသတီတိ ဝါ နာဂေရာ။ ႐ူ။ ၃၇၇။ နဂေရ ဘေဝါ နာဂေရာ၊ နိ႐ုတၱိ။၃၄၃။ (နာဂရ-သံ၊ ဏာဂရ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nāgara,(adj.& n.),belonging to a city; urbane; polite; a citizen.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nāgara,[Sk.nāgara,see nagara] a citizen J.I,150; IV,404; V,385; Dāvs II.85; VvA.31; PvA.19; DhA.I,41.(Page 349)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀGARA:,--garika [a] và [n] thuộc về thành thị,thị trấn,lễ độ,dân trong xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāgara:နာဂရ(တိ)
[နာဂရ+ဏ။ နဂေရ ဇာေတာ,နဂရာ အာဂေတာ,နဂေရ ဝသတီတိ ဝါ နာဂေရာ။ ႐ူ။ ၃၇၇။ နဂေရ ဘေဝါ နာဂေရာ၊ နိ႐ုတၱိ။၃၄၃။ (နာဂရ-သံ၊ ဏာဂရ-ျပာ)]
(၁) ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား။ (န) (၂) ခ်င္းေျခာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāgara:နာဂရ (န)
ခ်င္းေျခာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāgara:နာဂရ (တိ)
ၿမိဳ႕ႏွင့္ စပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāgara:နာဂရ (ပ) (နဂရ+ဏ)
ၿမိဳ႕သား။ ျပည္သူ။Ziger Oficinale

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,