Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nāga:m.[〃] 龍,象,nāga樹(nāga-tree,now called iron-wood-tree),一種(落葉高木)樹(Carpinus tschonoskii).f.nāgī 龍女.-ādhipati-vimāna 龍宮.-āpalokita 如象的眺望顧視(elephant look,turning the whole body) .-danta 象牙,壁鈎.-dantaka 釘,釘子.-bala 象軍.-bhavana 龍宮.-bhoga 象的鼻.-māṇavikā 龍女.-rājan 龍王.-rukkha 一種樹(nāga樹).-latā 一種籐蔓(nāga蔓),檳榔.-vata 龍務.-vana 象林.-vanika 捕象師.
パーリ語辞典 水野弘元著
nāga:m.[〃] 竜,象,ナーガ樹,いぬしで.f.nāgī 竜女.-ādhipati-vimāna 竜宮.-āpalokita 象の眺むるが如く.-danta 象牙,壁鈎.-dantaka 釘,くぎ.-bala 象軍.-bhavana 竜宮.-bhoga 象の鼻.-māṇavikā 竜女.-rājan 竜王.-rukkha ナーガ樹.-latā ナーガ蔓,檳榔.-vata 竜務.-vana 象林.-vanika 捕象師.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nāga:m.[〃] 竜,象,ナーガ樹,いぬしで.f.nāgī 竜女.-ādhipati-vimāna 竜宮.-āpalokita 象の眺むるが如く.-kaññā竜女.-danta 象牙,壁鈎.-dantaka 釘,くぎ.-bala 象軍.-bhavana 竜宮.-bhoga 象の鼻.-māṇavikā 竜女.-rājan 竜王.-rukkha ナーガ樹.-latā ナーガ蔓,檳榔.-vata 竜務.-vatika竜務者.-vana 象林.-vanika 捕象師
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
nāga:龍。為身長無足、類似蛇的有情類,多居住在江河湖海中,有呼雲喚雨之神力,為西方廣目天王之部屬。有些也守護佛教。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nāga,【陽】 龍,眼鏡蛇,象,鐵力木(指藤黃科東印度產的喬木 (Mesua ferrea),羽狀復葉,葉子長橢圓形,花大,紅色,生長在熱帶地區。木材堅韌,裏面黑褐色或紫褐色,可用來雕刻;用其花芽可以獲得紅色的染料),高貴的人。 ~danta,~taka,【中】 象牙釘,在墻壁上的釘。 ~bala,【形】 有象的力量的。 ~balā,【陰】 貓尾射 (Uraria Lagopodioides)。 ~bhavana,【中】 龍的區域。 ~māṇavaka,【陽】 龍族的年輕人。 ~mānavikā,【陰】龍族的年輕未婚女子。 ~rāja,【陽】 龍王。 ~rukkha,【陽】 龍樹,鐵力木樹。 ~latā,【陰】龍藤(蔞葉藤)。 ~loka,【陽】龍的世界。 ~vana,【中】鐵力木樹林,有象的森林。(p168)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāga,【陽】龍,眼鏡蛇,象,鐵力木(指藤黃科東印度產的喬木 (Mesua ferrea),羽狀復葉,葉子長橢圓形,花期每年3~5月,花大,紅色,生長在熱帶地區。為木材中最堅韌者、最重的,每立方米重達1122公斤,呈黑褐色或紫褐色,可用來雕刻;用其花芽可以獲得紅色的染料),高貴的人。nāgadanta,nāgataka,【中】象牙釘,在墻壁上的釘。nāgabala,【形】有象的力量的。nāgabalā,【陰】貓尾射 (Uraria Lagopodioides)。nāgabhavana,【中】龍的區域。nāgamāṇavaka,【陽】龍族的年輕人。nāgamānavikā,【陰】龍族的年輕未婚女子。nāgarāja,【陽】龍王。nāgarukkha,【陽】龍樹,鐵力木樹。nāgalatā,【陰】龍藤(蔞葉藤)。nāgaloka,【陽】龍的世界。nāgavana,【中】鐵力木樹林,有象的森林。Nāgārjuna(ārjuna阿順那),【梵】龍樹(據說彌勒菩薩將在此樹下成佛)。anīkaggaṁ nāgasaṅghapurakkhato,以象為前鋒的軍隊。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Nāga:龍;象
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāga: nāga(na)
နာဂ(န)
[nāga+vacana.-kye.]
[နာဂ+ဝစန။ ေနာက္ပုဒ္-ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāga: nāga(na)
နာဂ(န)
[nāga+puppha. kye.]
[နာဂ+ပုပၹ။ ေနာက္ပုဒ္ ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāga: nāga(pu,thī)
နာဂ(ပု၊ထီ)
[naga+ṇa,,ṭī.361.na+ā (=na+gamu+kvi),peta,ṭṭha.53.na+ga (=gamu+kvi).na+āga (=ā+gamu+kvi).na+āgu(ā+gamu+ṇu).mahāni.155.cūḷani,83.,ṭī.572.na+agga.,ṭī.696.nāgo tu ragahatthīsu,nāgarukkhe tathuttame.,849.thī-nitea nāgi,nāginī.(nāga-saṃ,addhamāgadhī.ṇāprā.nāgayā-sī.thī-nitea nāgā)]
[နဂ+ဏ၊ ဓာန္၊ဋီ။၃၆၁။န+အာ (=န+ဂမု+ကြိ)၊ ေပတ၊႒။၅၃။ န+ဂ (=ဂမု+ကြိ)။ န+အာဂ (=အာ+ဂမု+ကြိ)။ န+အာဂု(အာ+ဂမု+ဏု)။ မဟာနိ။ ၁၅၅။စူဠနိ၊၈၃။ဓာန္၊ဋီ။၅၇၂။န+အဂၢ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၆။နာေဂါ တု ရဂဟတၳီသု၊ နာဂ႐ုေကၡ တထုတၱေမ။ ဓာန္၊၈၄၉။ ထီ-၌ နာဂိ၊ နာဂိနီ။ (နာဂ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဏာျပာ။ နာဂယာ-သီဟိုဠ္။ ထီ-၌ နာဂါ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nāga,(m.),a cobra,an elephant; the iron-wood tree; a noble person.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nāga,[Ved.nāga; etym.of 1.perhaps fr.*snagh=Ags.snaca (snake) & snaegl (snail); of 2 uncertain,perhaps a Non-Aryan word distorted by popular analogy to nāga1] 1.a serpent or Nāga demon,playing a prominent part in Buddh.fairy-tales,gifted with miraculous powers & great strength.They often act as fairies & are classed with other divinities (see devatā),with whom they are sometimes friendly,sometimes at enmity (as with the Garuḷas) D.I,54; S.III,240 sq.; V,47,63; Bu.I.30 (dīghāyukā mahiddhikā); Miln.23.Often with supaṇṇā (Garuḷas); J.I,64; DhA.II,4; PvA.272.Descriptions e.g.at DhA.III,231,242 sq.; see also cpds.-- 2.an elephant,esp.a strong,stately animal (thus in combn hatthi-nāga characterising “a Nāga elephant”) & freq.as symbol of strength & endurance (“heroic”).Thus Ep.of the Buddha & of Arahants.Popular etymologies of n.are based on the excellency of this animal (āguṁ na karoti=he is faultless,etc.):see Nd1 201=Nd2 337; Th.1,693; PvA.57.-- (a) the animal D.I,49; S.I,16; II,217,222; III,85; V,351; A.II,116; III,156 sq.; Sn.543; Vv 55 (=hatthināga VvA.37); Pv.I,113.mahā° A.IV,107,110.-- (b) fig.= hero or saint:S.II,277; III,83; M.I,151,386; Dh.320; Sn.29,53,166,421,518.Of the Buddha:Sn.522,845,1058,1101; Miln.346 (Buddha°).-- 3.The Nāga-tree (now called “iron-wood tree,” the P.meaning “fairy tree”),noted for its hard wood & great masses of red flowers (=Sk.nāgakesara,mesua ferrea Lin.):see cpds.°rukkha,°puppha,°latā.

--âpalokita “elephant-look” (turning the whole body),a mark of the Buddhas M.I,337; cp.BSk.nāgâvalokita Divy 208; --danta an ivory peg or pin,also used as a hook on a wall Vin.II,117 (°ka Vin.II,114,152); J.VI,382; --nāṭaka snakes as actors DhA.IV,130; --nāsūru (f.) (woman) having thighs like an elephant’s trunk J.V,297; --puppha iron-wood flower Miln.283; --bala the strength of an elephant J.I,265; II,158; --bhavana the world of snakes Nd1 448; J.III,275; DhA.IV,14; --māṇavaka a young serpent J.III,276; f.°ikā ib.275; DhA.III,232; --rājā king of the Nāgas,i.e.serpents J.II,111; III,275; Sn.379 (Erāvaṇa,see detail SnA 368); DhA.I,359; III,231,242 sq.(Ahicchatta); IV,129 sq.(Paṇṇaka); --rukkha the iron-wood tree J.I,35 (cp.M Vastu II.249); --latā=rukkha J.I,80 (the Buddha’s toothpick made of its wood),232; DhA.II,211 (°dantakaṭṭha toothpick); --vatta habits of serpents Nd1 92,also adj.°ika ibid.89; --vana elephant-grove Dh.324; DhA.IV,15; --vanika cl.hunter M.I,175; III,132; --hata one who strikes the el.(viz.the Buddha) Vin.II,195.(Page 349)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Nāga:1.NāgaAn eminent Thera of Ceylon,a teacher of the Vinaya.Vin.v.3.

2.NāgaThird of the ten sons of Mutasīva,and therefore a brother of Devānampiyatissa.Dpv.xi.6; xvii.75.

3.NāgaA thera of Ceylon during the pillage by Brahmans Tissa.His sister was an arahant theri named Nāgā (q.v.).For their story see MA.i.546f.; AA.ii.654f.

4.NāgaAn Elder of Kāraliyagiri in Ceylon.For eighteen years he gave up teaching the Dhamma,but later he taught the Dhātukathā,and his memory of the contents was perfect.Vsm.96.

5.NāgaSee Coranāga,Mahānāga,etc.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀGA:[m] con rắn hổ mang,con voi,cây mù u --danta,--taka [nt] cái móc (áo) trên tường,cái móc bằng ngà --bala [a] có sức mạnh như voi --balā [f] một loại cây bò như dây --bhavana [nt] cảnh giới (chỗ ở) của Long Vương --māṇavaka [m] người trai trẻ của dòng Nāga --māṇavikā [f] người nữ của dòng Nāga --rāja [m] Long Vương --rukkha [m] cây mù u --latā [f] dây trầu --loka [m] cảnh giới Long Vương --vana [nt] rừng cây mù u,hay chỗ có voi ở
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāga:နာဂ(ပု၊ထီ)
[နဂ+ဏ၊ ဓာန္၊ဋီ။၃၆၁။န+အာ (=န+ဂမု+ကြိ)၊ ေပတ၊႒။၅၃။ န+ဂ (=ဂမု+ကြိ)။ န+အာဂ (=အာ+ဂမု+ကြိ)။ န+အာဂု(အာ+ဂမု+ဏု)။ မဟာနိ။ ၁၅၅။စူဠနိ၊၈၃။ဓာန္၊ဋီ။၅၇၂။န+အဂၢ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၆။နာေဂါ တု ရဂဟတၳီသု၊ နာဂ႐ုေကၡ တထုတၱေမ။ ဓာန္၊၈၄၉။ ထီ-၌ နာဂိ၊ နာဂိနီ။ (နာဂ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဏာျပာ။ နာဂယာ-သီဟိုဠ္။ ထီ-၌ နာဂါ)]
(၁) ဆင္၊ (က) ပကဘိဆင္။ (ခ) ငွက္ဆင္။ (ဂ) ဘုရားဟူေသာဆင္။ (ဃ) နတ္ဆင္။ (၂) ျမင္း။ (၃) ႏြား။ (၄) ေႁမြ၊ နဂါး။ (က) ေႁမြ။ ၉ခ) နဂါး။ (၅) သစ္ပင္။ (က) ကံ့ေကာ္ပင္။ (ခ) ကြမ္းပင္။ (၆) လူ။ (၇) ဘုရား၊ ရဟႏၲာ။ (၈) ပေစၥကဗုဒၶါ။ (၉) ေယာက္က်ားျမတ္။ (၁ဝ) ကိုယ္ခႏၶာ။ (၁၁) ၈-ခုသခၤ်ာ။ (၁၂) သလြဲမည္း (ခဲမပုပ္)၊ သလြဲစင္ (ခဲမျဖဴ)။ (တိ) (၁၃) နာဂအမည္ရွိေသာ၊ သူ။ (က) နာဂမင္း။ (ခ) နာဂခိုးသူ။ နာဂေစာရ-ၾကည့္။ (ဂ) နာဂါေထရီ။ (ဃ) နာဂါ အလုပ္အေကြၽးမ။ (င) နာဂေထရ္။ နာဂေတၳရ-ၾကည့္။ (၁၄) နာဂကြၽန္း။ နာဂဒီပ-ၾကည့္။ (၁၅) နာဂေတာင္။ နာဂပဗၺတဝါသီ-ၾကည့္။ (၆) နာဂေက်ာင္းတိုက္။ နာဂမဟာဝိဟာရ-ၾကည့္။ (၁၇) နာဂလိုဏ္ဂူ။ (၁၈) အားရွိ-အားေကာင္း-ေသာ၊ သူ။ (၁၉) ႀကီးေသာ၊ သူ။ (၂ဝ) ျမတ္ေသာ၊ သူ။ (၂၁) နာဂသုတ္။ နာဂနာဂ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāga:နာဂ(န)
[နာဂ+ပုပၹ။ ေနာက္ပုဒ္ ေက်။]
ကံ့ေကာ္ပန္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāga:နာဂ(န)
[နာဂ+ဝစန။ ေနာက္ပုဒ္-ေက်။]
နဂါးမင္းစကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāga:နာဂ (ပ)
ေႁမြ။ နဂါး။ ဆင္ေျပာင္။ ရဟႏၲာ။ ကံ့ေကာ္ပင္။ ခဲမပုပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,