Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nāda:m.[〃] 咆哮,吼聲.
パーリ語辞典 水野弘元著
nāda:m.[〃] 咆哮,吼声.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nāda,【陽】 吼,聲音。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nāda,【陽】吼,聲音。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nāda: nāda(pu)
နာဒ(ပု)
[nada+ṇa.,ṭī.128.nīti,dhā.84,313.nada+.thoma.(nāda-saṃ,ṇāya-prā,nādaya-sī)]
[နဒ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၈။နီတိ၊ဓာ။၈၄၊၃၁၃။နဒ+ဃဉ္။ေထာမ။ (နာဒ-သံ၊ ဏာယ-ျပာ၊ နာဒယ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nāda:[m.] roar; sound.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nāda,[Sk.nāda,see nadati] loud sound,roaring,roar J.I,19 (sīha°),50 (koñca°),150 (mahā°).Cp.pa°.(Page 349)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀDA:[m] gầm thét,kêu lên tiếng,kêu la
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nāda:နာဒ(ပု)
[နဒ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၈။နီတိ၊ဓာ။၈၄၊၃၁၃။နဒ+ဃဉ္။ေထာမ။ (နာဒ-သံ၊ ဏာယ-ျပာ၊ နာဒယ-သီဟိုဠ္)]
အသံ၊ (က) ဟစ္ေအာ္ ေႂကြးေၾကာ္အပ္- ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆိုအပ္-ေသာ အသံ။ (ခ) မေၾကာက္မရြံ႕ရဲဝံ့ေသာ အသံ။ (ဂ) သာယာေသာ အသံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nāda:နာဒ (ပ) (√နဒ္+ဏ)
ျပင္းထန္ေသာ အသံ။ ရဲရင့္ေသာ စကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,