Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nābhi,【陰】 臍,肚臍,輪轂(車輪的中心部)。(p169)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nābhi,【陰】臍,肚臍,輪轂(車輪的中心部)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nābhi: nābhi(thī)
နာဘိ(ထီ)
[nabha+i.nabha+ṇi.nabhahiṃsāyaṃ,i,ṇippaccayo vā.nabhati hiṃsatīti nāti,sarīrāvayavo.nābhiviyāti nāti.sūci.(,ṭī.374).naha+bhi.vatthaṃ nahīyate bandhīyate etthāti nābhi,naha dhātuç bhipaccayo,hassa lopo,nakāre dīgho.cintā,ṭī.1va.(nābhi-saṃ,ṇābhi-prā,nābhiya-sī)]
[နဘ+ဣ။ နဘ+ဏိ။ နဘဟႎသာယံ၊ ဣ၊ ဏိပၸစၥေယာ ဝါ။ နဘတိ ဟႎသတီတိ နာတိ၊ သရီရာဝယေဝါ။ နာဘိဝိယာတိ နာတိ။ သူစိ။ (ဓာန္၊ဋီ။၃၇၄)။နဟ+ဘိ။ ဝတၳံ နဟီယေတ ဗႏၶီယေတ ဧတၳာတိ နာဘိ၊ နဟ ဓာတု,ဘိပစၥေယာ၊ ဟႆ ေလာေပါ၊ နကာေရ ဒီေဃာ။ စိႏၲာ၊ဋီ။၁ဝ။ (နာဘိ-သံ၊ ဏာဘိ-ျပာ၊ နာဘိယ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nābhi:[f.] the naval; the nave of a wheel.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nābhi,& Nābhī (f.) [Vedic nābhi,nābhī; Av.nabā; Gr.o)mfalόs (navel); Lat.umbo & umbilicus; Oir.imbliu (navel); Ags.nafu; Ohg.naba (nave),Ger.nabel=E.nave & navel] 1.the navel A.III,240; J.I,238; DA.I,254 (where it is said that the Vessā (Vaiśyas) have sprung from the navel of Brahmā).-- 2.the nave of a wheel Vv 644 (pl.nabhyo & nabbho SS=nābhiyo VvA.276); J.I,64; IV,277; Miln.115.(Page 350)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nābhi:The navel; the nave of a wheel; centre
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NĀBHI:[f] thủy quân,trục bánh xe
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nābhi:နာဘိ(ထီ)
[နဘ+ဣ။ နဘ+ဏိ။ နဘဟႎသာယံ၊ ဣ၊ ဏိပၸစၥေယာ ဝါ။ နဘတိ ဟႎသတီတိ နာတိ၊ သရီရာဝယေဝါ။ နာဘိဝိယာတိ နာတိ။ သူစိ။ (ဓာန္၊ဋီ။၃၇၄)။နဟ+ဘိ။ ဝတၳံ နဟီယေတ ဗႏၶီယေတ ဧတၳာတိ နာဘိ၊ နဟ ဓာတု,ဘိပစၥေယာ၊ ဟႆ ေလာေပါ၊ နကာေရ ဒီေဃာ။ စိႏၲာ၊ဋီ။၁ဝ။ (နာဘိ-သံ၊ ဏာဘိ-ျပာ၊ နာဘိယ-သီဟိုဠ္)]
ခ်က္၊ (၁) လူ၏ခ်က္။ (၂) ေျမႀကီး၏-ခ်က္မ-အခ်က္မခ်ာ-ဌာနခ်ဳပ္-အရပ္-ေဒသ။ (၃) ရထား လွည္းဘီးစက္တို႔၏-ခ်က္-ပုံေတာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nābhi:နာဘိ (ဣ)
ခ်က္။ ပံုေတာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,